Gå til sygdomsliste

Sygdom Myelofibrose (MF)
Fase Fase 1, Fase 2
Kort titel ADORE
Forsøgets lange titel Et randomiseret, ublindet fase I/II åben platform studie til vurdering af sikkerhed og virkning af nye kombinationer med ruxolitinib hos myelofibrose-patienter
Overordnede formål

At undersøge sikkerhed, farmakokinetik og foreløbig effekt af ruxolitinib i kombination med enten siremadlin, crizanlizumab eller MBG453 hos patienter med myelofibrose

Undersøgelsesdesign

Ublindet, randomiseret fase I/II studie

Primære endpoints
 • Incidensen af dosislimiterende toksicitet (DLT) inden for de første 2 behandlingsserier
 • Responsrate ved afslutningen af 6. serie
Sekundære endpoints
 • Andelen af deltagere, som opnår en forbedring af hæmoglobin niveauet på ≥ 1,5 g/dL
 • Andelen af deltagere, som opnår en forbedring af hæmoglobin niveauet på mindst ≥ 2 g/dL
 • Ændringer i miltens længde og volumen
 • Ændringer i symptomscore
 • Livskvalitet
 • Progressionsfri overlevelse
 • Andelen af deltagere som opnår en forbedring af knoglemarvsfibrose ≥ grad 1
 • Farmakokinetik
 • Tilstedeværelse og/eller koncentration af anti-lægemiddel antistof
Inklusionskriterier
 • Diagnose med primær myelofibrose jf. WHO 2016 kriterier, eller diagnose med post-essentiel trombocytopeni eller post-polycytæmia vera myelofibrose jf. IWG-MRT 2007 kriterier
 • Palpabel milt af mindst 5 cm målt fra den venstre costalgrænse til punktet for største milt protrusion eller forstørret miltvolumen på mindst 450 cm3 på MR eller CT scanning
 • Har været i behandling med ruxolitinib i mindst 24 uger op til første dosis forsøgsbehandling
 • Er stabil (ingen dosis justeringer) på den administrerede ruxolitinib dosis (mellem 5 og 25 mg x 2 dagligt) i ≥ 8 uger op til første dosis forsøgsbehandling
Eksklusionskriterier
 • Modtaget anden form for forsøgsbehandling for myelofibrose (undtagen ruxolitinib) inden for 30 dage eller 5 halveringstider op til første dosis forsøgsbehandling
 • Blaster i perifer blod > 10%
 • Modtaget et monoklonalt antistof eller immunoglobulinbaseret lægemiddel inden for 1 år op til screeningen, eller har dokumenteret alvorlig overfølsomhed over for tidligere biologisk behandling
 • Strålebehandling mod milten inden for 6 måneder op til første dosis forsøgsbehandling
 • Modtaget trombocyttransfusion inden for 28 dage op til første dosis forsøgsbehandling
Behandling

Del 1: Sikkerheds "run-in" og dosiseskalering (del 2 og 3 vil først starte senere og er derfor ikke gældende for danske patienter)

Arm A: Ruxolitinib og siremadin
5-25 mg ruxolitinib administreres p.o. 2 gange dagligt i serier af 28 dage
10, 20, 30 eller 40 mg siremadin administreres p.o. dagligt på dag 1-5 i serier af 28 dage

Arm B: Ruxolitinib og crizanlizumab
5-25 mg ruxolitinib administreres p.o. 2 gange dagligt i serier af 28 dage
5 mg/kg crizanlizumab administreres i.v. på dag 1 i serier af 28 dage

Arm C: Ruxolitinib og MBG453
5-25 mg ruxolitinib administreres p.o. 2 gange dagligt i serier af 28 dage
800 mg MBG453 administreres i.v. på dag 1 i serier af 28 dage

Planlagt antal patienter

Total: 130 (Heraf 30 i studiets del 1, som 2 danske patienter forventes at indgå i)

Deltagende afdelinger
 • Rigshospitalet (Lukket)
Protokolnr

EudraCT nr.: 2019-000373-23

ClinicalTrials.gov nr.: NCT04097821

Andet protokol nr.: CINC424H12201

Primær investigator Rigshospitalet
Dato for sidste revision 2021-04-01