Gå til sygdomsliste

Sygdom Lymfeknudekræft, Non-Hodgkin Lymfom (NHL)
Fase Fase 1
Kort titel BP41072
Forsøgets lange titel Et åbent, fase 1 forsøg med henblik på at vurdere sikkerheden, farmakokinetikken og den foreløbige antitumoraktivitet af RO7227166 (en CD19-målrettet 4-1BB-ligand) i kombination med obinutuzumab og i kombination med RO7082859 (CD20 - TCB) efter forbehandling med obinutuzumab hos patienter med recidiverende eller refraktær B-celle non-Hodgkin lymfom.
Overordnede formål

At evaluere sikkerhed, tolerabilitet og effekt af RO7227166 hos patienter med recidiverende/refraktær non-Hodgkin lymfom.

Undersøgelsesdesign

Ublindet, ikke-randomiseret fase 1 forsøg.

Primære endpoints
 • Art og frekvens af dosis-limiterende toksicitet
 • Andelen af deltagere med bivirkninger
 • Absolut responsrate
 • Sygdomskontrol rate
 • Responsvarighed
 • Progressionsfri overlevelse
 • Absolut overlevelse
Sekundære endpoints
 • Farmakokinetik
 • T-celle og NK-celle status i blodet
 • B-celle reduktion i blod og i tumorvæv
Inklusionskriterier
 • Afhængigt af studiets dele:
  - Anamnese med eller nuværende histologisk verificeret hæmatologisk malignitet, som forventes at udtrykke CD19 og CD20
  - Recidiv efter- eller manglende respons på mindst ét tidligere behandlingsregime
  - Ingen andre tilgængelige behandlingsmuligheder, som forventes at forlænge overlevelsen
 • Mindst én målbar target læssion
 • Mulighed for at indhente ny biopsi fra en sikker og tilgængelig læsion såfremt patienten har flere målbare læssioner
 • Performance status 0-1
 • Forventet levetid ≥ 12 uger
 • Bedring af bivirkninger fra tidligere anticancer behandling til ≤ grad 1
 • Adækvat lever-, nyre- og hæmatologisk funktion
 • Negativ test for akut eller kronisk hepatitis B
 • Negativ test for hepatitis C og HIV
Eksklusionskriterier
 • Lymfomatøs knoglemarvsinvolvering ved baseline
 • Cirkulerende lymfomceller defineret som enten umåleligt højt absolut lymfomcyt tal, eller tilstedeværelse af abnormale celler i det perifere blod
 • Akut bakteriel, viral eller fungal infektion
 • Kendt aktiv infektion eller reaktivering af latent infektion uanset agens eller større, indlæggelseskrævende infektion
 • Tidligere behandling med systemiske immunoterapeutiske lægemidler som eksempelvis radio-immunoligander, antistof-lægemiddel-konjugater, immun/cytokiner eller monoklonale antistoffer inden for 4 uger eller 5 halveringstider op til første obinutuzumab infusion
 • Anamnese med behandlingskrævende immunrelaterede bivirkninger associeret med tidligere immunmodulerende behandling og autoimmun sygdom
 • Behandling med standard stråleterapi, nogen form for kemoterapi eller behandling med et andet forsøgslægemiddel inden for 4 uger op til første obinutuzumab infusion
 • Tidligere organtransplantation
 • Tidligere allogen stamcelletransplantation og tidligere kimerisk antigen receptor T-celle behandling
 • Autolog stamcelletransplantation inden for 100 dage op til første obinutuzumab infusion
 • Anamnese med alvorlig allergisk eller anafylaktisk reaktion over for behandling med monoklonale antistoffer og bekræftet progressiv multifokal leukoencephalopati
 • Nuværende eller tidligere CNS-lymfom og CNS-sygdom
 • Evidens for alvorlig, ukontrolleret, konkomitant systemisk sygdom
 • Større kirurgisk indgreb eller traume < 28 dage op til første obinutuzumab infusion, eller forventning om behov for større kirurgisk indgreb under studiet
 • Anden invasiv malign sygdom inden for de seneste 2 år
 • Alvorlig kardiovaskulær sygdom
 • Modtaget levende, svækket vaccine inden for 4 uger op til første obinutuzumab infusion, eller forventning om behov for en sådan vaccine under deltagelse i studiet
 • Modtaget systemisk, immunsuprimerende medicin med undtagelse af kortikosteroid behandling inden for 2 uger op til første obinutuzumab infusion
Behandling

Del 1: Dosis eskalering
RO7227166 administreres i.v. i fastsatte, eskalerende doser på dag 1 i serier af 21 dage
Obinutuzumab administreres i fastsat dosis 7 dage før første RO7227166 infusion, og herefter på dag 1 i serier af 21 dage

Del 2: Dosis eskalering
Obinutuzumab administreres i fastsat dosis 7 dage før første RO7227166 infusion
RO7227166 administreres i.v. i fastsatte, eskalerende doser på dag 1 i serier af 21 dage
CD20-TCB administreres i.v. i fastsatte doser på dag 1 i serier af 21 dage

Del 3: Kohorteekspansion
Obinutuzumab administreres i fastsat dosis 7 dage før første RO7227166 infusion
RO7227166 administreres i.v. i dosis fastsat i del 1 og 2 på dag 1 i serier af 21 dage
CD20-TCB administreres i.v. i fastsatte doser på dag 1 i serier af 21 dage

Planlagt antal patienter

Total: 207

Deltagende afdelinger
 • Rigshospitalet
Protokolnr

EudraCT nr.: 2019-000416-28

ClinicalTrials.gov nr.: NCT04077723

Primær investigator Rigshospitalet
Dato for sidste revision 2021-04-01