Gå til sygdomsliste

CC-92480-MM-001

Tilbage til søgeresultat

Sygdom Myelomatose (knoglemarvskræft)
Fase Fase 1
Kort titel CC-92480-MM-001
Forsøgets lange titel Et fase 1, multicenter, ikke-blindet studie til vurdering af sikkerhed, farmakokinetik og indledende effektivitet af CC-92480 i kombination med dexamethason hos patienter med recidiverende og refraktær myelomatose
Overordnede formål

At vurdere sikkerhed, farmakokinetik og indledende effektivitet af behandling med CC-92480 i kombination med dexamethason til behandling af recidiverende eller refraktær myelomatose. Alle deltagere skal være refraktære til deres sidste behandlingslinje, og have haft behandlingssvigt, være intolerant over for- eller af anden årsag ikke kandidater til behandlinger, der har vist klinisk effekt ved recidiverende eller refraktær myelomatose inklusive (som minimum) thalidomid, lenalidomid eller pomalidomid og en proteasom-hæmmer

Undersøgelsesdesign

Multicenter, ikke-blindet fase 1 studie

Primære endpoints
 • Bivirkninger
 • Farmakokinetik
 • Maksimalt tolereret dosis (MDT)
Sekundære endpoints
 • Absolut responsrate
 • Tid til respons
 • Responsvarighed
 • Progressionsfri overlevelse
Inklusionskriterier
 • Performance status 0, 1 eller 2
 • Dokumenteret diagnose med myelomatose og målbar sygdom ved inklusion
 • Adækvat knoglemarvs- og organfunktion
Eksklusionskriterier
 • Alvorlig medicinsk tilstand, abnorme laboratorieværdier eller alvorlig psykiatrisk tilstand
 • Non- eller oligosekretorisk myelomatose
 • Plasmacelle-leukæmi eller aktiv leptomeningeal myelomatose
 • Dokumenteret systemisk let-kæde amyloidose eller polyneuropati, organomegali, endokrinopati, monoklonal gammopati eller hudforandringer (POEMS syndrom)
 • IgM myelomatose
 • Anamnese med allogen knoglemarvstransplantation
 • Undergår dialyse
 • Perifer neuropati ≥ grad 2
 • Gastrointestinal sygdom, der kan hindre optagelsen af CC-92480
 • Nedsat hjertefunktion eller klinisk alvorlig hjertesygdom (for specifikationer, se protokol)
 • Konkomitant behandling med stærke CYP3A4 modulatorer
 • Tidligere systemisk myelomatose behandling inden for en i protokollen defineret periode
 • Større kirurgisk indgreb ≤ 2 uger op til opstart i CC-92480
 • Kendt med HIV
 • Kendt aktiv kronisk hepatitis B eller C infektion
 • Anamnese med konkomitant anden malign sygdom, der kræver onkologisk behandling
 • Anamnese med tidligere anden malign sygdom, med mindre deltageren har været sygdomsfri i ≥ 3 år, undtagent noninvasive maligniteter, behandlet kurativt
 • Kendt eller mistænkt overfølsomhed over for indholdsstofferne i CC-92480 eller dexamethason
 • Har undergået en af følgende procedurer inden for 14 dage op til opstart i CC-92480:
  • Plasmaferese
  • Stråleterapi ud over lokal behandling for symptom lindring af myelomatose associerede knoglelæsioner
 • Modtaget immunsuprimerende medicin inden for 14 dage op til første dosis CC-92480
Behandling

Eskalerende doser af CC-92480 i kombination med en defineret dosis dexamethason administreret jf. to forskellige doseringsskemaer

Planlagt antal patienter

Total: 80

Deltagende afdelinger
 • Odense Universitetshospital (Lukket)
 • Rigshospitalet (Lukket)
 • Aarhus Universitetshospital (Lukket)
Protokolnr

EudraCT nr.: 2017-001236-19

Clinicaltrials.gov nr.: NCT03374085

Primær investigator Rigshospitalet
Dato for sidste revision 2021-04-01