Gå til sygdomsliste

Sygdom Brystkræft - kvinder
Fase Fase 3
Stadie Stadie 3, Stadie 4
Kort titel HER2CLIMB-02
Forsøgets lange titel Randomiseret, dobbelt-blindet, fase 3 studie af tucatinib eller placebo i kombination med ado-trastuzumab emtansin (T-DM1) til deltagere med ikke-resektabel lokalt fremskreden eller metastatisk HER2+ brystkræft.
Overordnede formål

At evaluere effekt og sikkerhed af tucatinib i kombination med T-DM1 hos patienter med ikke-resektabel lokal fremskreden eller metastatisk HER2+ brystkræft, som tidligere har været behandlet med et taxan og trastuzumab.

Undersøgelsesdesign

Randomiseret, dobbelt-blindet, placebokontrolleret, fase 3 studie.

Primære endpoints
 • Progressionsfri overlevelse
Sekundære endpoints
 • Absolut overlevelse
 • Objektiv responsrate
 • Responsvarighed
 • Klinisk benefitrate
 • Antal deltagere med bivirkninger
Inklusionskriterier
 • Histologisk verificeret HER2+ metastatisk carcinom i brystet
 • Tidligere behandling med et taxan og trastuzumab i noget regime, seperat eller i kombination
 • Haft progression af ikke-resektabel lokal fremskreden eller metastatisk brystkræft efter seneste systemiske behandling, eller har været intolerant over for seneste systemiske behandling
 • Målbar eller ikke målbar sygdom jf. RECIST 1.1
 • Hormonreceptor status (østrogen/ progesteronreceptor) skal være kendt inden randomisering
 • Performance status 0-1
 • Forventet levetid ≥ 6 måneder
 • CNS status - baseret på MR scanning af cerebrum skal deltagerne leve op til mindst ét af følgende:
  - Ingen tegn til hjernemetastaser
  - Ubehandlede hjernemetastaser, som ikke skal lokal behandles akut
  - Tidligere behandlede hjernemetastaser (for specifikationer, se protokol)
Eksklusionskriterier
 • Tidligere behandling med tucatinib, neratinib, afatinib, trastuzumab deruxtecan (DS-8201a), eller anden forsøgs anti-HER2, anti-EGFR eller HER2-TKI lægemiddel. Tidligere behandling med lapatinib inden for 12 måneder op til opstart af forsøgsbehandling
 • Tidligere behandling med T-DM1
 • Behandling med nogen systemisk anticancer terapi (inklusiv hormonbehandling), non-CNS bestråling, forsøgsmedicin eller deltagelse i et andet klinisk studie ≤ 3 uger op til første dosis forsøgsbehandling
 • Nogen form for bivirkninger relateret til tidligere cancerbehandlinger, som ikke er bedret til ≤ grad 1
 • Klinisk signifikant kardiopulmonal sygdom
 • Myokardieinfarkt eller ustabil angina inden for 6 måneder op til første dosis forsøgsbehandling
 • Bærer af hepatitis A eller C eller anden kronisk leversygdom
 • Kendt med HIV
 • Gastrointestinal tilstand, som kan påvirke adækvat absorption af medicin indtaget p.o.
 • Brug af stærke CYP3A4 eller CYP2C8 inhibitorer inden for 2 uger eller brug af stærke CYP3A4 eller CYP2C8 inducerer inden for 5 dage op til første dosis forsøgsbehandling
 • CNS status - baseret på MR scanning af cerebrum må deltagerne ikke opfylde følgende:
  - Ubehandlede hjernelmetastaser > 2 cm
  - Pågående brug af korticosteroid til kontrol af symptomer fra hjernemetastaser
  - Hjernemetastaser, der kræver akut behandling
  - Kendt eller pågående leptomeningeal sygdom
  - Dårligt kontrollerede genereliserede eller komplekse partielle kramper
Behandling

Arm 1: Tucatinib + T-DM1
300 mg tucatinib administreres p.o. to gange dagligt
3,6 mg/kg T-DM1 administreres i.v. på dag 1 i serier af 21 dage

Arm 2: Placebo + T-DM1
300 mg placebo administreres p.o. to gange dagligt
3,6 mg/kg T-DM1 administreres i.v. på dag 1 i serier af 21 dage

Planlagt antal patienter

Total: 460

Deltagende afdelinger
 • Herlev Hospital (Lukket)
 • Odense Universitetshospital (Lukket)
 • Rigshospitalet (Lukket)
 • Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt (Lukket)
 • Aalborg Universitetshospital (Lukket)
 • Aarhus Universitetshospital (Lukket)
Protokolnr

EudraCT nr: 2019-005017-39

ClinicalTrials.gov nr.: NCT03975647

Andet protokol nr.: SGNTUC-016

Primær investigator Rigshospitalet
Dato for sidste revision 2021-04-01