Gå til sygdomsliste

Sygdom Blærekræft, Nyrebækkenkræft og urinlederkræft, Urinrørskræft
Fase Fase 3
Stadie Stadie 3, Stadie 4
Kort titel LEAP-011
Forsøgets lange titel Et fase 3, randomiseret, dobbelt-blindet studie, der sammenligner effektivitet og sikkerhed af pembrolizumab (MK-3475) i kombination med lenvatinib (MK-7902/E7080) versus pembrolizumab og placebo som første linje behandling for lokalt fremskreden eller metastatisk urothelialt carcinom hos patienter hvis tumorer udtrykker PD-L1, og som er uegnet til cisplatinbehandling, samt hos patienter, som er uegnet til platinbaseret kemoterapi generelt uanset PD-L1 ekspressionen.
Overordnede formål

At evaluere effekt og sikkerhed af lenvatinib (MK-7902/E7080) i kombination med pembrolizumab (MK-3475) til behandling af patienter med ikke-resektabel eller metastatisk urothelialt carcinom med PD-L1 kombineret positivitets score ≥ 10, som er uegnet til cisplatinbehandling, samt hos patienter, som er uegnet til platinbaseret behandling generelt uanset PD-L1 ekspressionen.

Undersøgelsesdesign

Randomiseret, dobbel-blindet, placebokontrolleret fase 3 studie

Primære endpoints
 • Progressionsfri overlevelse
 • Absolut overlevelse
Sekundære endpoints
 • Objektiv responsrate
 • Responsvarighed
 • Sygdomskontrol rate
 • Livskvalitet
 • Antal patienter, der oplever bivirkninger
 • Antal patienter, der ophører med forsøgsbehandlingen grundet bivirkninger
Inklusionskriterier
 • Histologisk eller cytologisk verificeret diagnose med fremskreden eller inoperabelt urothelialt carcinom i nyrebækkenet, ureter, blæren eller urethra
 • Mindst én målbar læssion jf. RECIST 1.1
 • Der findes arkiveret tumorvævsprøve eller nyligt udtaget kerne- eller ekscisionsbiopsi fra en tumorlæssion, der ikke tidligere har været bestrålet, og som er egnet til vurdering af PD-L1 ekspressionen
 • Har ikke tidligere modtaget kemoterapi for fremskreden eller metastatisk urothelialt carcinom, dog undtagen:
  - Neoadjuverende platin-baseret kemoterapi til behandling af muskelinvasiv blærekræft med recidiv > 12 måneder efter afsluttet behandling
  - Adjuverende platin-baseret kemoterapi efter radikal cystektomi med recidiv > 12 måneder efter afsluttet behandling
 • Lever op til én af følgende:
  - Tumor med PD-L1 kombineret positiv score ≥ 10 og uegnet til cisplatinbaseret kombinationsbehandling
  - Uegnet til behandling med nogen form for platinbaseret kemoterapi
 • Adækvat kontrolleret blodtryk med eller uden antihypertensiva defineret som ≤ 150/90
 • Ædekvat organfunktion
Eksklusionskriterier
 • Sygdom egnet til lokalbehandling med kurativt sigte
 • Tumor med neuroendokrin eller småcellet komponent
 • Anamnese med gastrointestinal tilstand, der kan forhindre optimalt optagelse af oralt administrerede lægemidler
 • Større kirurgisk indgreb inden for 3 uger op til første dosis forsøgsbehandling
 • Præeksisterende grad ≥ 3 gastrointerstinal eller non-gastrointerstinal fistel
 • Radiologisk evidens for invasion/infiltration af større blodkar, eller har haft klinisk signifikant hæmoptyse eller tumorblødning inden for 2 uger op til første dosis forsøgsbehandling
 • Signifikant kardiovaskulær forringet tilstand inden for 12 måneder op til første dosis forsøgsbehandling
 • Kendt intolerance eller overfølsomhed over for pembrolizumab eller lenvatinib
 • Har tidligere modtaget behandling med lenvatinib som monoterapi eller i kombination med PD-1/PD-L1 inhibitor, eller har tidligere indgået i et studie med lenvatinib til blærecancer, uanset hvilket behandling, der blev modtaget
 • Har tidligere modtaget behandling med en anti-PD-1, anti-PD-L1 eller anti-PD-L2 inhibitor, IDO1 inhibitor, eller et lægemiddel rettet mod andre stimulatoriske eller co-inhibitoriske T-celle receptorer
 • Har tidligere modtaget strålebehandling mod en metastatisk læssion uden brug af kemoterapi radiosensitivering inden for 3 uger op til første dosis forsøgsbehandling. Palliativ strålebehandling mod knoglelæssioner kan tillades hvis det er afsluttet 2 uger før opstart i forsøgsbehandlingen
 • Har modtaget en levende vaccination inden for 30 dage op til første dosis forsøgsbehandling
 • Har ikke kommet sig efter bivirkninger eller andre komplikationer efter kirurgi
 • Har deltaget i et andet studie med forsøgslægemidler inden for 4 uger op til første dosis forsøgsbehandling
 • Anamnse med abnormt EKG
 • Diagnosticeret med en immundefekt eller har modtaget systemisk steroidbehandling eller anden form for immunsupprimerende behandling inden for 7 dage op til randomiseringen
 • Har haft en anden aktiv malign sygdom inden for de seneste 36 måneder
 • Anamnese med prostatacancer
 • CNS-metastaser, men mindre patienter har gennemført lokal behandling og har ophørt med steroidbehandling inden for 4 uger op til opstart af forsøgsbehandling
 • Aktiv autoimmun sygdom, som har krævet systemisk behandling inden for de seneste 2 år
 • Anamnese med pneumonitis, som har krævet systemisk steroidbehandling
 • Aktiv infektion med behov for systemisk behandling
 • Positiv for HIV
 • Anamnese med eller positiv for hepatitis B eller aktiv hepatitis C infektion
 • Aktiv tuberkulose
 • Modtager hæmodialyse
 • Tidligere allogen vævs- eller organtransplantation
Behandling

Arm 1: Pembrolizumab + lenvatinib
200 mg pembrolizumab administreres i.v. på dag 1 i op til 35 serier af 21 dage
20 mg lenvatinib administreres p.o. dagligt indtil progression eller seponering af anden årsag

Arm 2: Pembrolizumab + placebo
200 mg pembrolizumab administreres i.v. på dag 1 i op til 35 serier af 21 dage
20 mg placebo administreres p.o. dagligt indtil progression eller seponering af anden årsag

Planlagt antal patienter

Total: 694, heraf 26 i Danmark

Deltagende afdelinger
 • Herlev Hospital (Lukket)
 • Odense Universitetshospital (Lukket)
 • Rigshospitalet (Lukket)
 • Aalborg Universitetshospital (Lukket)
 • Aarhus Universitetshospital (Lukket)
Protokolnr

EudraCT nr.: 2018-003752-21

Clinicaltrials.gov nr.: NCT03898180

Primær investigator Rigshospitalet
Dato for sidste revision 2021-04-01