Gå til sygdomsliste

CONTACT-03 (WO41994)

Tilbage til søgeresultat

Sygdom Nyrekræft
Fase Fase 3
Stadie Stadie 3, Stadie 4
Kort titel CONTACT-03 (WO41994)
Forsøgets lange titel Et fase III, multicenter-, randomiseret, åbent forsøg med henblik på at vurdere virkning og sikkerhed af atezolizumab i kombination med cabozantinib kontra cabozantinib alene hos patienter med inoperabelt, lokalt fremskredent eller metastatisk renalcellecarcinom, som har oplevet radiografisk tumorprogression under eller efter behandling med immun-checkpoint hæmmere
Overordnede formål

At sammenligne effekt og bivirkninger af kombinationsbehandlingen med atezolizumab og cabozantinib sammenlignet med behandling med cabozantinib alene hos patienter med renalcellecarcinom

Undersøgelsesdesign

Et fase III multicenter, randomiseret åbent forsøg

Primære endpoints
 • Absolut overlevelse
 • Progressionsfri overlevelse
Sekundære endpoints
 • Progressionsfri overlevelse vurderet af investigator
 • Objektiv responsrate
 • Varighed af objektivt respons
 • Tid til respons
 • Bivirkninger
 • Livskvalitet
 • Farmakokinetik
 • Forekomst af anti-drug antistoffer for atezolizumab
 • Prædiktive biomarkører
Inklusionskriterier
 • Histologisk verificeret lokal fremskreden eller metastatisk clearcelle eller non-clearcelle (kun papillært og uklassificeret) renalcellecarcinom
 • Radiografisk sygdomsprogression under eller efter behandling med immun-checkpoint hæmmere (anti-PD-L1 eller anti-PD1 antistoffer, fx atezolizumab, avelumab, pembrolizumab or nivolumab) som 1. eller 2. linje behandling for lokal fremskreden eller metastatisk renalcellecarcinom
 • Kun patienter hvis seneste behandling bestod af en immun-checkpoint hæmmer kan deltage
 • Målbar sygdom jf. RECIST v1.1
 • Evaluerbar IMDC (International Metastatic renal cell carcinoma Database Consortium) risiko score
 • To repræsentative tumorvævsprøver ved screening
 • Karnofsky performance status ≥ 70
 • Adækvat hæmatologisk og organfunktion defineret som følgende:
  • Neutrofile ≥ 1,5 x 10^9/L
  • Lymfocytter ≥ 0,3 x 10^9/L
  • Trombocytter ≥ 100 x 10^9/L
  • Leukocytter ≥ 2,5 x 10^9/L
  • Hæmoglobin ≥ 90 g/L
  • ASAT/ALAT og basisk fosfatase ≤ 2,5 øvre normalgrænse (for undtagelser, se protokol)
  • Bilirubin ≤ 1,5 øvre normalgrænse
  • Kreatinin-clearance ≥ 40 mL/min
  • Albumin ≥ 25 g/L
  • For patienter der ikke får blodfortyndende behandling: INR eller aPPT ≤ 1,5 øvre normalgrænse
  • Proteinuri
 • Negativ HIV test, samt hepatitis B og C test ved screening
Eksklusionskriterier
 • Behandling med anti-cancer lægemidler inden for 28 dage op til behandlingsstart
 • Har tidligere modtaget behandling med cabozantinib
 • Har modtaget mere end 1 behandlingslinje med immun-checkpoint hæmmere
 • Har modtaget mere end 2 behandlingslinjer for lokalt fremskreden eller metastatisk renalcellecarcinom
 • Har modtaget immun-checkpoint hæmmere som adjuverende behandling (adjuverende VEGFR-TKI præparater, undtaget cabozantinib, tillades)
 • Har modtaget mTOR hæmmere for lokalt fremskreden eller metastatisk renalcellecarcinom
 • Symptomatiske, ubehandlede eller progredierende CNS-metastaser
 • Asymptomatiske patienter med behandlede CNS-metastaser kan deltage hvis alle følgende punkter opfyldes:
  • Målbar sygdom jf. RECIST v1.1. udenfor centralnervesystemet
  • Ingen anamnase med intrakraniel blødning eller rygmarvsblødning
  • Har ikke fået stereotaktisk strålebehandling inden for 7 dage op til behandlingsstart eller helhjernebestråling inden for 14 dage op til behandlingsstart, eller fået foretaget neurokirurgi inden for 28 dage op til behandlingsstart
  • Ingen tegn til signifikant ødem
  • Ikke behov for kortikosteroider til behandling af CNS-metastaser. Antiepileptika i stabil dosis tillades
  • Metastaser er lokaliseret til cerebellum eller supratentorialt, således ikke i midthjernen, hjernestammen eller rygmarv
  • Der er ikke tegn til sygdomsprogression efter endt behandling af CNS-metastaser
 • Asymptomatiske patienter med CNS-metastaser der opdages ved screening kan deltage i forsøget efter strålebehandling eller kirurgi
 • Anamnase med leptomeningeal sygdom
 • Ukontrollerede tumorrelaterede smerter
 • Ukontrolleret pleural effusion, perikardiel effusion eller ascites som kræver periodisk drænage. Patienter med fastliggende katetre kan deltage
 • Moderat til svær hepatisk sygdom (Child-Pugh B eller C)
 • Ukontrolleret eller symptomatisk hypercalcæmi
 • Anamnase med anden malign sygdom inden for 5 år op til screening (for undtagelser, se protokol)
 • Strålebehandling for renalcellecarcinom inden for 14 dage op til behandlingsstart. Smertepallierende strålebehandling med en enkelt fraktion tillades
 • Aktiv tuberkulose
 • Større kirurgi, andet end for renalcellecarcinom inden for 4 uger op til behandlingsstart eller formodning om at større kirurgi bliver nødvendigt under forsøget
 • Svær infektion inden for 4 uger op til behandlingsstart
 • Vaccination med levende svækket vaccine inden for 4 uger op til behandlingsstart samt formodning om vaccination inden for 5 måneder efter sidste dosis af forsøgsmedicinen
 • Behandling med immunstimulerende lægemiddel inden for 4 uger op til behandlingsstart
 • Behandling med systemisk immunsupprimerende medicin (for undtagelser, se protokol)
 • Behandling med antibiotika inden for 2 uger op til behandlingsstart.
 • Profylaktisk behandling undtaget
 • Tidligere allogenisk stamcelle transplantation eller organ transplantation
 • Anden sygdom der er kontraindiceret i forhold til behandling med forsøgsmedicinen
 • Nuværende behandling med antiviral terapi mod hepatitis B eller C
 • Aktiv autoimmun sygdom (for undtagelser, se protokol)
 • Idiopatisk lungefibrose, medicininduceret pneumonitis, idiopatisk pneumonitis
 • Kendt galactoseintolerans, Lapp-lactasemangel, glucose-galactose malabsorption
 • Ukontrolleret forhøjet blodtryk
 • Apopleksi cerebri eller TCI, myokardieinfarkt eller anden symptomatisk iskæmisk eller tromboembolisk hændelse inden for 6 måneder op til behandlingsstart (for undtagelser, se protokol)
 • Signifikant kardiovaskulær sygdom eller signifikante ventrikulære arytmier elller abnormt EKG
 • Kendt med medfødt forlænget QT-syndrom eller forlænget QT-interval på EKG
 • Anamnase med signifikant blødningsproblematik eller koagulopati
 • Anamnase med abdominal eller esofagal fisteldannelse eller gastrointestinal perforation inden for 6 måneder op til behandlingsstart
 • Samtidig antikoagulationsbehandling (for undtagelser, se protokol)
 • Tegn på obstruktion af mavetarmkanal eller behov for parenteral hydrering eller ernæring eller sondeernæring
 • Tegn til abdominal fri luft som ikke kan forklares ved paracentese eller nylig kirurgisk indgreb
 • Ikke-helende sår eller fraktur
 • Tidligere hypertensiv krise eller hypertensiv encefalopati
 • Kendt med hypersensitivitet for æggestokke fra kinesiske hamstre eller anden komponent af atezolizumab
 • Anafylaktisk reaktion på kimære eller humaniserede antistoffer eller fusionsproteiner
 • Kendt allergi for komponent af cabozantinib
 • Patienter som ikke kan sluge piller
Behandling
Arm 1 (eksperimentel arm)
1200 mg atezolizumab administreres i.v. dag 1 i serier af 21 dage
60 mg cabozantinib administreres per os en gang dagligt i serier af 21 dage 
 
Arm 2 (kontrol arm)
60 mg cabozantinib administreres per os en gang dagligt i serier af 21 dage
Planlagt antal patienter

500 patienter, herunder mindst 8 patienter i Danmark

Deltagende afdelinger
 • Herlev Hospital (Lukket)
 • Odense Universitetshospital (Lukket)
Protokolnr

EudraCT nr.: 2020-000502-29

ClinicalTrials.gov nr.: NCT04338269

Sponsor protocol nr.: WO41994

Primær investigator Herlev Hospital
Dato for sidste revision 2021-08-01