Gå til sygdomsliste

Sygdom Hoved-halskræft
Kort titel Dahanca 31
Forsøgets lange titel Styrketræning under konkomitant kemostrålebehandling hos hovedhalskræftpatienter – klinisk betydning og biologiske mekanismer.
Overordnede formål

At undersøge, om hovedhalskræftpatienter, der gennemgår kurativt intenderet konkomitant kemoradioterapi, ved hjælp af 12 ugers progressiv styrketræning 3 gange om ugen, kan reducere det procentvise tab af fedtfri masse (lean body mass (LBM)) med mindst 25% i forhold til en kontrolgruppe

Undersøgelsesdesign

Åbent, randomiseret interventionsstudie

Primære endpoints

LBM efter endt træningsperiode (ca. 12 uger)

Sekundære endpoints
 • LBM efter endt behandling (ca. 6 uger)
 • Vægt efter endt behandling og efter træningsperioden
 • Fedtmasse efter endt behandling og efter træningsperioden
 • Knoglemasse
 • Antal træningsfremmøder ud af 36 planlagte
 • Muskelstyrke
 • Funktionsevne
 • Selvrapporteret fysisk aktivitet
 • Tid fra første til sidste træningssession
 • Livskvalitet
 • Protein og energiindtag i forhold til behov
 • Frekvens af anlæggelse af nasogastrisk sonde på indikationen vægttab
 • Frekvens af patienter, der har sonde 12 mdr. efter endt behandling
 • Antal cisplatin behandlinger
 • Modtaget steroiddosis i interventionsperioden
 • Bivirkninger
 • Smerter og morfika-forbrug
 • Tid fra sidste strålebehandling til genoptagelse af arbejde
 • Antal recidiver ved 12 mdr.
 • Hæmatologi, levertal, nyretal, elektrolytter, lipidprofil, glucose, HS-CRP, albumin
 • Måling af tilstedeværelse og udskillelse af funktionelle molekyler fra muskler
 • Muskelbiopsier analyseres for RNA og protein ekspression af identificerede myokiner, samt måling af energistatus og hvis muligt muskelfiberstørrelse og fibertype
Inklusionskriterier
 • Nydiagnosticeret histologisk verificeret planocellulært carcinom i cavum oris, oropharynx, hypopharynx, larynx eller i lymfeknude på hals fra ukendt primærtumor, der i henhold til DAHANCAs retningslinier er kandidater til konkomitant kemoradioterapi
 • Performance status 0-1
 • BMI ≥ 20,5
 • Hæmoglobin > 6,0 mmol/l
 • Leukocytter > 2,5 x 109 /l
 • Trombocytter > 50 x 10/l
Eksklusionskriterier
 • Diabetes
 • Prednisolon behandling for anden sygdom
 • Tonsillektomi inden for 1 uge op til inklusion
 • Belastende komorbiditet eller andre forhold, som kan forventes at kompromittere gennemførsel
Behandling

Arm 1: Styrketræning
12 ugers styrketræning (i alt 36 sessioner), 3 gange pr. uge under konkomitant kemoradioterapi samt efterfølgende uger, startende så hurtigt som muligt

Arm 2: Ingen intervention
Ingen intervention under konkomitant kemoradioterapi. Fysisk aktivitet på eget initiativ noteres i dagbog.

Planlagt antal patienter

Total: 72

Deltagende afdelinger
 • Herlev Hospital
 • Aarhus Universitetshospital
Primær investigator Herlev Hospital
Dato for sidste revision 2021-04-01