Gå til sygdomsliste

Sygdom Hoved-halskræft
Fase Fase 2
Stadie Stadie 3, Stadie 4
Kort titel DAHANCA 33
Forsøgets lange titel Dosis-eskaleret strålebehandling vejledt af funktionel billeddannelse til patienter med hypoksisk hoved-/halskarcinom
Overordnede formål

At undersøge om behandling med HART-CN kan forbedre den loko-regionale kontrol hos HPV-negative hoved-/halskræft patienter, som før behandlingsstart er udvalgt med FAZA-PET/CT-skanning

Undersøgelsesdesign

Et prospektivt, fase II, superiority studie. Undersøgelsen udføres som et multicenterstudie i regi af DAHANCA

Primære endpoints

Loko-regional kontrol

Sekundære endpoints
 • Behandlingssvigt
 • Sygdomsspecifik overlevelse
 • Absolut overlevelse
 • Akut og sen behandlingsrelateret morbiditet
 • Ændrimger i FAZA-optagelsen i tumor/lymfeknuder under behandlingsforløbet
 • Lokalisationen af et eventuelt recidiv
 • Prognostiske biomarkører
 • Lokalisationen af hypoksi i primærtumor og lymfeknuder
Inklusionskriterier
 • Histologisk verificeret planocellulært karcinom i larynx, pharynx og cavum oris
 • For oropharynxcancer: ingen HPV-induceret p16-overekspression
 • Stadium III-IV
 • Skønnet egnet til kurativ HART-CN
 • PS 0-1
 • Normal nyrefunktion. Cr-EDTA-clearance ≥ 50ml/min
 • Ingen moderat til svær neuropati bedømt ved grov neurologisk undersøgelse
 • Normal knoglemarvsfunktion bedømt ved blodprøver
 • Strålebehandling planlagt til at starte indenfor pakkeforløbets rammer
 • Ingen anden samtidig eller tidligere maligne sygdomme, som kan påvirke behandling,
  evaluering og udfald af den nuværende sygdom
 • Ingen tilstedeværende psykologiske, familiære, sociale eller geografiske forhold, som kan
  hindre opfølgning
 • Kvinder må ikke være gravide eller ammende. Fertile kvinder skal anvende sikker
  antikonception
 • Ingen samtidig deltagelse i konfliktende protokoller (f.eks. DAHANCA-30 protokollen)
Behandling

Patienter tilbydes en FAZA-PET-CT-skanning som supplement til de øvrige planlægningsskanninger forud for opstart af strålebehandling.
Hvis patienten har HPV-negativ, FAZA-optagende tumor gives hyperfraktioneret, accelereret strålebehandling efter nationale retningslinjer fra DAHANCA. Der gives konkomitant cisplatin og nimorazol (HART-CN)

Planlagt antal patienter

Total: 60 patienter

Deltagende afdelinger
 • Odense Universitetshospital
 • Aalborg Universitetshospital
 • Aarhus Universitetshospital
Protokolnr

ClinicalTrials.com nr.: NCT02976051

Primær investigator Aarhus Universitetshospital
Dato for sidste revision 2021-04-01