Gå til sygdomsliste

HOVON 158 (NEXT STEP trial)

Tilbage til søgeresultat

Sygdom Kronisk lymfatisk leukæmi (CLL), Lymfeknudekræft
Fase Fase 2
Kort titel HOVON 158 (NEXT STEP trial)
Forsøgets lange titel Førstelinjebehandling med venetoclax og ibrutinib efterfulgt af obinutuzumab-intensivering for CLL / SLL-patienter, som ikke er i fuld remission og / eller med påviselig minimal restsygdom i knoglemarven
Overordnede formål

At undersøge om patienter med kronisk lymfatisk leukæmi og småcellet lymfocytært lymfom, som ikke er i komplet respons eller som har detekterbar minimal restsygdom (MRD) efter 12 måneders behandling med ibrutinib og venetoclax, kan konvertere til ikke-detekterbar minimal restsygdom (uMRD) efter yderligere behandling med 6 serier af obinutuzumab i kombination med ibrutinib

Undersøgelsesdesign

Ikke-randomiseret interventionsforsøg

Primære endpoints
 • uMRD i knoglemarven efter 6 serier obinutuzumab og ibrutinib
Sekundære endpoints
 • uMRD i knoglemarven efter 9 måneder
 • Bedste niveau af MRD
 • Bedste respons jf IWCLL kriterier
 • Respons jf IWCLL kriterier på forskellige tidspunkter i løbet af studiet
 • Respons jf Deauville kriterier på PET-skanning på forskellige tidspunkter i løbet af studiet
 • Progressionsfri overlevelse
 • Eventfri overlevelse
 • Absolut overlevelse
 • Behandlingsfri interval
 • Prediktiv værdi af prognotiske markører ved diagnose
 • Toksicitet
Inklusionskriterier
 • Dokumenteret kronisk lymfatisk leukæmi eller småcellet lymfocytært lymfom, som kræver behandling jf IWCLL kriterier 33
 • Performance status ≤ 3
 • Ingen tidligere behandling for kronisk lymfatisk leukæmi og småcellet lymfocytært lymfom
 • Adækvat knoglemarvsfunktion defineret som
  Hæmoglobin > 5 mmol/L eller 8 g/dL
  Neutrofiltal > 0.75 x 10^9/L
  Trombocytter > 50 x 10^9/L
 • eGFR ≥ 30 ml/min
 • Adækvat leverfunktion
 • INR < 1,5 x over øvre grænse
 • Negativ test for hepatitis B og C
Eksklusionskriterier
 • Richters transformation
 • Malign sygdom udover kronisk lymfatisk leukæmi eller småcellet lymfocytært lymfom, som kræver systemisk behandling eller behandles palliativ eller er i progression efter kurativt intenderet behandling
 • CNS-involvering
 • Kendt allergi for xanthin oxidase inhibitorer og/eller rasburicase
 • Allergi/sensitivitet for exogen proteinadministration
 • Allergi for humaniserede eller murine antistoffer
 • Aktiv infektion som kræver systemisk behandling
 • Anden ukontrolleret sygdom
 • HIV positiv
 • Behov for behandling med en stærk cytokrom P450 (CYP) 3A inhibitor eller blodfortyndende vitamin K antagonister
 • Anamnese med apopleksi eller intrakraniel blødning inden for 6 måneder op til inklusion
 • Svær kardiovaskulær sygdom
 • Svær lungesygdom
 • Vaccination med levende vaccine inden for 28 dage op til inklusion
 • Kendt med Child Pugh type C
 • Svær neurologisk eller psykiatrisk sygdom
 • Brug af anden forsøgsmedicin inden for 28 dage op til inklusion
 • Større kirurgi inden for 28 dage op til inklusion
 • Steroidbehandling inden for 10 dage op til inklusion, med undtagelse af inhalations steroider for astma, til udvortes brug og op til 20 mg prednison om dage
 • Samtidig deltagelse i anden klinisk forsøg
Behandling

Arm 1: obinutuzumab - intensivering
De første 3 serier består kun af ibrutinib:
420 mg ibrutinib administreres per os dagligt i 3 serier af 28 dage
Herefter gives kombination af ibrutinib og venetoclax i 13 serier:
420 mg ibrutinib administreres per os dagligt i 13 serier af 28 dage
20-200 mg venetoclax administreres per os dagligt i serie 1 af 28 dage, herefter 400 mg venetoclax administreres per os dagligt i serie 2-13 af 28 dage


Patienter, som ikke er i komplet respons eller som har detekterbar MRD efter 15 serier, vil fortsætte med 6 serier af ibrutinib og obinutuzumab:
420 mg ibrutinib administreret per os dagligt i 6 serier af 28 dage
forskellige doser af obinutuzumab administreret per os på dag 1, 2, 8, 15 i serie 1 af 28 dage, herefter 1000 mg obinutuzumab administreres per os på dag 1 i serie 2-6 af 28 dage

Arm 2: observations arm
De første 3 serier består kun af ibrutinib:
420 mg ibrutinib administreres per os dagligt i 3 serier af 28 dage
Herefter gives kombination af ibrutinib og venetoclax i 13 serier:
420 mg ibrutinib administreres per os dagligt i 13 serier af 28 dage
20-200 mg venetoclax administreres per os dagligt i serie 1 af 28 dage, herefter 400 mg venetoclax administreres per os dagligt i serie 2-13 af 28 dage


Patienter, som er i komplet respons eller som har uMRD efter 15 serier observeres uden yderligere behandling.

Planlagt antal patienter

85 patienter

Deltagende afdelinger
 • Gentofte Hospital (Lukket)
 • Herlev Hospital (Lukket)
 • Rigshospitalet (Lukket)
Protokolnr

EudraCT nr.: 2019-002528-34
ClinicalTrials.gov nr.: NCT04639362
Sponsorprotokol: HOVON158

Primær investigator Rigshospitalet
Dato for sidste revision 2021-10-01