Skip navigation

Kræft-redegørelser fra regioner viser mørketal

I alle regioner har kræftpatienter ventet for længe på behandling, viser nye redegørelser fra regionerne. Desværre har regionerne opgjort tallene forskelligt, så de kan ikke stå alene, fastslår Kræftens Bekæmpelse.

Kræftpatienter i hele landet har ventet for længe på behandling, viser redegørelser, som de fem regioner i dag har sendt til Sundhedsstyrelsen.

- Redegørelserne viser, at der har været et mørketal i alle regioner, og at nogle regioner har særlige udfordringer på kræftområdet. Det er vi bekymrede over på patienternes vegne, siger adm. direktør i Kræftens Bekæmpelse Jesper Fisker.

Han bider mærke i, at redegørelserne fra de fem regioner ikke er direkte sammenlignelige, og de bærer præg af at være stikprøvebaserede undersøgelser inden for udvalgte kræftområder.

- Regionerne har ikke opgjort på samme måde. Det har som konsekvens, at vi i Kræftens Bekæmpelse ikke kan danne os et endeligt overblik over problemet, siger Jesper Fisker.

Der er desuden den hage ved redegørelserne, at de er lavet efter den tidligere forståelse af handle- og informationspligten, som regionerne havde, før Sundhedsstyrelsen sidst i april udsendte notat, der præciserede reglerne.

Årsagen var sagen fra Aarhus Universitetshospital, hvor over 300 kræftpatienter ventede for længe på behandling. Region Midtjylland trak på baggrund af præciseringen sine tidligere redegørelser tilbage og lavede en ny.

Det medførte, at det, som oprindeligt var fejl i 17 patientforløb, blev til fejl i samtlige 306 patientforløb.

- I dagens redegørelse tager såvel Region Midtjylland som de øvrige regioner udgangspunkt i den ’gamle’ forståelse af reglerne. Indberetningernes tolkning efter regionernes ’gamle opfattelse’ giver derfor et ukurant og næppe giver et retvisende billede, bemærker Jesper Fisker.

I det hele taget giver redegørelserne ikke det klare billede, som Kræftens Bekæmpelse havde håbet på.

- Men med udgangspunkt i redegørelserne kan vi rejse en overordnet bekymring, fordi der i alle regioner har været borgere ramt af kræft, som har ventet for længe. Vi ser nu frem til, at Sundhedsstyrelsen får skabt et overblik. Og at vi bliver inddraget i arbejdet med at sikre god kræftbehandling og troværdig overvågning af området på tværs af alle regioner, siger Jesper Fisker.

- Med redegørelserne er det endnu en gang blevet slået fast, at der er behov for meget mere præcise nationale retningslinjer for håndteringen af handlepligt og information til patienterne. Det skal være helt tydeligt, at patienterne er blevet tilstrækkeligt oplyst om de mulige helbredsmæssige konsekvenser af at vente for længe, fastslår han.

Jesper Fisker hæfter sig ved, at alle fem regioner i redegørelserne nævner, at de er parate til nyt, tværregionalt samarbejde på kræftområdet.