Gå til sygdomsliste

Høringssvar vedr. Bekendtgørelse om kodning og datafangst i almen praksis, indberetning af data til regionen og offentliggørelse af oplysninger om lægen eller klinikken

Kræftens Bekæmpelse takker for muligheden for at give høringssvar vedrørende ovennævnte bekendtgørelse.

Korrekt kodning af sundhedsydelser og anvendelse af data er af stor betydning for udviklingen af det danske sundhedsvæsen. Det er derfor positivt, at almen praksis bliver forpligtet til at levere data for de store kroniske sygdomme samt kræft til regionernes planlægning, kvalitetssikring mv., og at der stilles krav til almen praksis om at anvende data i egen praksis for de sygdomme, hvor der på nuværende tidspunkt er udviklet indikatorsæt. Kræftens Bekæmpelse lægger vægt på, at bekendtgørelsen sikrer, at regionen ikke kan identificere enkelte patienter. Kræftens Bekæmpelse finder i den forbindelse at eventuel brug af kvalitetsdata til administrativ kontrol bør udformes på en måde, så kvalitetsdata ikke invalideres.

Kræftens Bekæmpelse finder det oplagt, at der i forlængelse af denne bekendtgørelse tages principielt stilling til, hvor restriktiv adgangen for sundhedsprofessionelle til e- journalerne på sundhed.dk skal være. Af hensyn til den fortrolighed som er mellem patient og egen læge, bør der udstikkes klare retningslinjer for, hvilke oplysninger der skal være tilgængelige for hvem og hvor længe – herunder hvordan patienten selv kan få indflydelse på, hvilke data der skal være tilgængelige.

Kræftens Bekæmpelse vil gerne pege på behovet for, at data fra almen praksis også gøres tilgængelig for forskning. Almen praksis varetager en stor del af behandlingen af de kroniske sygdomme, og er indgangsporten til sygehusene for de sygdomme som kræft, hvor behandlingen varetages af sygehusene. For at der kan forskes i det samlede sundhedsvæsens ydelse er det vigtigt, at der sikres adgang til data uanset i hvilken sektor en behandling har fundet sted.

I forbindelse med at dele af kræftforløbet f.eks. opfølgning for visse kræftsygdomme overgår til almen praksis, anbefales det, at der udarbejdes indikatorsæt for dette område, således at disse data også inkluderes i Dansk AlmenMedicinsk Database.

Kræftens Bekæmpelse støtter offentliggørelsen af data for den enkelte lægepraksis, som gør det muligt for patienterne at få både praktiske oplysninger om klinikken og om lægens uddannelse, interesse mv. Det bemærkes dog, at værdien af sådanne informationer er afhængig af, at de formuleres på en forståelig måde. Det bør således være et krav, at f.eks. oplysninger om lægens efteruddannelse med videre skrives i et patientvenligt sprog.

Med venlig hilsen

Leif Vestergaard Pedersen 

Adm. direktør