Gå til sygdomsliste

Høringssvar vedr. bekendtgørelse til regulering af luftforurening af fyringsanlæg til fast brændsel

Høringssvar fra Kræftens Bekæmpelse vedr. bekendtgørelse til regulering af luftforurening af fyringsanlæg til fast brændsel op til 1 MW, MST- 5230 – 00023

Kræftens Bekæmpelse finder det positivt, at man i den fornyede høring har valgt også at lade bekendtgørelsens anvendelsesområde omfatte brændefyr, der opføres på stedet. Som angivet i sidste høringsrunde finder vi det positivt, at man i den fornyede bekendtgørelse ønsker at skærpe grænseværdierne for partikler, indføre en ny grænseværdi for uforbrændte gasser samt at der stilles specifikke krav til skorstenshøjder ved etablering af skorstene og fyringsanlæg.

Da ændringerne i den fornyede bekendtgørelse fortsat kun vedrører nye brændeovne og nye skorstene, vil der gå mange år, før disse tiltag kan medvirke til at mindske forureningen og udsættelsen i nærmiljøet. Kravene bør også omfatte eksisterende ovne og skorstene.

Kræftens Bekæmpelse er bekymrede for forureningen fra brændeovne, da røgen foruden sundhedsskadelige partikler også indeholder tjærestoffer (PAH), herunder det kræftfremkaldende benzo(a)pyren samt dioxiner og formaldehyd, der også er klassificeret som kræftfremkaldende. Siden seneste høring af denne bekendtgørelse har WHO klassificeret både partikel-forurening samt udendørs luftforurening i gruppe 1 som kræftfremkaldende for mennesker. Dette understreger yderligere nødvendigheden af at forebygge udsættelse for udendørs luftforurening.

Kræftens Bekæmpelse finder fortsat, at bekendtgørelsen mangler anvisninger, der kan hjælpe de borgere, som er udsat for væsentlig luftforurening fra brænderøg. Også de lokale myndigheder, der skal håndhæve bekendtgørelsen, mangler fortsat anvisninger. Her kan man, som nævnt i forrige høringssvar, inddrage erfaringer fra Skåne, hvor kommunerne er inddelt i sundhedszoner. I sundhedszoner med tæt bebyggelse er brændeovne ikke tilladt som primær opvarmning, men må bruges til hygge under hensyntagen til naboerne (2 x 4 timer om ugen). Ydermere har de skånske kommuner fået konkrete retningslinjer til, hvordan de skal håndtere klager over brænderøg.

Med venlig hilsen

Leif Vestergaard Pedersen

Adm. direktør