Gå til sygdomsliste

Høringssvar vedr. forslag til Lov om ændring af lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning mv.

Kræftens Bekæmpelse finder det positivt, at der med lovændringer kommer klare regler for, hvornår en kvinde kan fortsætte behandlingen mod ufrivillig barnløshed også efter ægtefælle eller partners død

Hvis forslaget gennemføres, vil hovedreglen være, at sæd og befrugtede embryoner destrueres med mindre der forligger et udtrykkeligt skriftligt samtykke fra manden om, at kvinden må anvende sæd eller embryoner efter hans død. Ved at indføre denne ændring, er lovgiver tro over for grundlæggende patientrettigheder, hvilket Kræftens Bekæmpelse bifalder. En teknisk kommentar hertil er imidlertid at forslag om, at det afsnit, der i LF hedder § 15, stk 2., 2. pkt. i stedet for sit eget stykke i bestemmelsen, hvorved det kommer til at hedde § 15, stk. 3. Herved vil opbygningen væres således at stk. 2 regulerer, hvad der sker ved kvindes død og stk. 3 regulerer, hvad der sker ved mandens død. Dette vil bidrage til overskueligheden og stringensen i loven. Det eksisterende § 15, stk. 3, ville som konsekvens heraf blive stk. 4.

Det bemærkes, at både manden og kvinden, der er i behandling for ufrivillig barnløshed som udgangspunkt må antages at være patienter, der afleder rettigheder efter sundhedsloven, og det foreslås derfor, at der i lov om assisteret reproduktion henvises til bekendtgørelsen om information og samtykke, bekendtgørelse 665 af 1998, særligt i relation til mandens muligheder for at kalde samtykke tilbage inden sin død og vurderingen af samtykkets gyldighed.


Med venlig hilsen

Laila Walther
Afdelingschef, Patient- & Pårørendestøtte