Gå til sygdomsliste

Høringssvar over udkast til bekendtgørelse om udskiftning eller nedlæggelse af visse fy-ringsanlæg til fast brændsel under 1 MW ved ejerskifte af fast ejendom

Kræftens Bekæmpelse har med interesse læst udkast til bekendtgørelsen. Vi har følgende overordnede kommentarer, som også fremgår af vores tidligere høringssvar til udkastet til Lov om pligt til udskiftning eller nedlæggelse af visse fyringsanlæg ved ejerskifte af fast ejendom.

Kræftens Bekæmpelse er bekymrede for forureningen fra brændeovne. Luftforurening med partikler er kræftfremkaldende, og brænderøgen indeholder kræftfremkaldende stoffer, som f.eks. tjærestoffet benzo(a)pyren, dioxin og formaldehyd. Brændefyring står for størstedelen af den partikelforurening, der udledes i Danmark. Det er derfor nødvendigt med tiltag, der effektivt mindsker luftforureningen fra brændeovne.

Som tidligere nævnt finder vi det positivt, at regeringen ønsker at nedbringe forureningen fra brændeovne, og det er et skridt i den rigtige retning, at man nu stiller krav om at nedlægge eller udskifte brændeovne fra før 1. januar 2003 ved ejerskifte.

Vi er dog forundrede over, at man ikke benytter anledningen til at give nye boligejere information om brændeovnes påvirkning af indendørs og udendørs luftkvalitet samt om klimapåvirkningen fra røgens sodpartikler. Derfor opfordrer vi til, at Miljøstyrelsen giver nye boligejere denne viden, så man kan træffe sit valg på et oplyst grundlag.

Som nævnt i tidligere høringssvar er den foreslåede ejerskifteordning langt fra tilstrækkelig til at nedbringe danskernes udsættelse for sundhedsskadelig luftforurening fra brændeovne. Da kravet om udskiftning kun gælder i forbindelse med boligkøb, vil udskiftningen ske langsomt og vedrøre relativt få ovne. Ifølge lovens bemærkninger formodes det, at kun en mindre del af boligejerne vil vælge at nedlægge brændeovnen, mens de resterende 70-90 pct. vil skifte til en nyere model. Selv nyere, svanemærkede brændeovne er årsag til massiv partikelforurening sammenlignet med andre varmekilder.

Kræftens Bekæmpelse opfordrer til, at man giver de enkelte kommuner mulighed for lokalt at fastsætte nærmere regler for om og i hvilket omfang brændefyring skal være tilladt i deres kommune. Brændefyring medvirker til mange menneskers udsættelse for unødvendig partikelforurening i nærmiljøet. På sigt mener vi, at man bør overveje helt at udfase brugen af brændeovne i områder med tæt bebyggelse og adgang til central opvarmning.

Mette Lolk Hanak
Forebyggelseschef