Gå til sygdomsliste

Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om forbud mod visse engangsplastprodukter og krav om mærkning af visse andre engangsplastprodukter

Kræftens Bekæmpelse takker for muligheden for at kommentere på bekendtgørelserne vedr. tilgængeliggørelse og mærkning af engangsplastprodukter, herunder filtre på tobaksprodukter.

Tobak er årsag til lungekræft og mindst 15 andre kræftformer, og medfører årligt ca. 13.000 dødsfald i Danmark. Tobak er også skadeligt for miljøet i hele produktets livscyklus, og hvert år havner store mængder cigaretskod i naturen. Cigaretfiltrene består af engangsplast, der nedbrydes til mikroplast, og cigaretskod afgiver tjærestoffer samt kræftfremkaldende tung-metaller som bly og cadmium.

Vi bakker derfor op om, at det fremover skal stå på tobakspakker og filtre til tobaksprodukter, at filtrene består af engangsplast, der er skadeligt for naturen.

Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om forbud mod visse engangsplastprodukter og krav om mærkning af visse andre engangsplastprodukter

Figur 1. Mærke på tobakspakker og filtre til tobaksvarer.

Men den kommende mærkning (figur 1) virker svær at tolke for den almindelige forbruger. Den røde del af mærkningen anviser ikke, hvor forbrugeren skal gøre af filteret. Den blå illustration er svær at afkode, og kan lede forbrugeren til at tro, at produktet er nedbrydeligt eller miljøvenligt. Vi mener, at mærket bør gøres tydeligt handlingsanvisende, så forbrugeren ikke er i tvivl om, at cigaretskod altid skal i skraldespanden.

Danmark og en række andre EU-lande har vedtaget, at tobaksvarer skal standardiseres for at gøre pakkerne mindre attraktive for især børn og unge. Det betyder, at alle cigaretpakker fremover vil få samme farve, og samme skrifttype. Det blå-røde mærke vil dermed bryde med pakkens neutrale udseende og skrift. Vi vil derfor opfordre til, at man i EU-regi arbejder for, at mærket følger standardiseringen ift. tekst og farvevalg.

Det primære mål for engangsplastdirektivet er at reducere mængderne af engangsplastik, der havner i miljøet. Derfor mener vi, at man bør arbejde for helt at udfase brugen af cigaretfiltre. Cigaretter med filtre er lige så kræftfremkaldende som filterløse cigaretter, og filtrene kan gøre det lettere for børn og unge at begynde at ryge.

Kræftens Bekæmpelse opfordrer også til, at man i arbejdet med implementeringen af direktivet er opmærksom på at overholde WHO´s rammekonvention om tobakskontrol, som Danmark har ratificeret. Konventionens artikel 5.3 indebærer, at tobaksindustrien kun må inddrages, når det er strengt nødvendigt. Der bør ikke indgås partnerskaber med industrien, og evt. dialog med industrien bør foregå transparent.

Mette Lolk Hanak
Forebyggelseschef