Gå til sygdomsliste

Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra fyringsanlæg til fast brændsel under 1 MW

Kræftens Bekæmpelse takker for muligheden for at kommentere på udkast til bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra fyringsanlæg til fast brændsel under 1 MW.

Kræftens Bekæmpelse er bekymrede for den sygdomsrisiko, som forureningen fra brændeovne udgør. Luftforurening med partikler er kræftfremkaldende, og brænderøgen indeholder kræftfremkaldende stoffer, som f.eks. tjærestoffet benzo(a)pyren, dioxin og formaldehyd. Forureningen transporteres med vinden over store afstande, og det er derfor afgørende, at luftforurening reguleres både på lokalt og på internationalt niveau.

Kræftens Bekæmpelse finder det positivt, at man med udkastet til bekendtgørelsen implementerer Ecodesign-direktivet, så man sikrer fælles grænseværdier i EU. Men de valgte grænseværdier betyder desværre ikke en skærpelse af de gældende danske grænseværdier, hvilket ville have været at foretrække. Forskning peger på, at der ikke er en nedre grænse for luftforureningens sundhedsskadelige virkninger. Luftforurening med partikler er skadelig, også ved niveauer, der ligger under EU´s grænseværdier og WHO´s retningslinjer.

Kræftens Bekæmpelse opfordrer derfor til, at man fra dansk side arbejder for langt mere ambitiøse EU-grænseværdier for partikelemissioner fra kedler og brændeovne, så producenterne tilskyndes til løbende at nedbringe emissionerne fra brændeovne og brændekedler mest muligt.

Men selv brændeovne- og kedler med de laveste emissioner er stadig årsag til massiv sundhedsskadelig partikelforurening sammenlignet med andre varmekilder. Derfor opfordrer Kræftens Bekæmpelse til, at man i samme ombæring giver de enkelte kommuner mulighed for lokalt at fastsætte nærmere regler for om - og i hvilket omfang - brændefyring skal være tilladt i deres kommune. Ejere af brændeovne og -kedler bør også informeres om røgens påvirkning af indendørs og udendørs luftkvalitet og befolkningens sundhed samt om sodpartiklernes klimapåvirkning. Man bør overveje helt at udfase brugen af brændeovne i områder med tæt bebyggelse og adgang til central opvarmning.

Mette Lolk Hanak
Forebyggelseschef