Gå til sygdomsliste

Høringssvar til udkast til lovforslag om ændring af lov om miljøbeskyttelse (bemyndigelse til fastsættelse af regler om kommunalbestyrelsens adgang til at vedtage forskrifter om udskiftning eller nedlæggelse af visse fyringsanlæg i visse områder)

I Kræftens Bekæmpelse er vi bekymrede for forureningen fra brændeovne. Luftforurening med partikler er kræftfremkaldende, og brænderøgen indeholder kræftfremkaldende stoffer, som f.eks. tjærestoffet benzo(a)pyren, dioxin og formaldehyd. Brændefyring står for størstedelen af den partikelforurening, der udledes i Danmark. WHO har netop opdateret deres anbefalinger om grænseværdier for forurenet luft, og sænket grænseværdien for fine partikler (PM 2.5). Grænseværdien overskrides i dag i de fleste danske byer. Det er derfor nødvendigt med tiltag, der effektivt mindsker luftforureningen fra brændeovne.

Det er positivt, at regeringen ønsker at nedbringe forureningen fra brændeovne, og at man med lovforslaget vil give de enkelte kommuner mulighed for lokalt at beslutte, at brændeovne, der er installeret før juni 2008, skal udskiftes eller nedlægges i områder med adgang til fjernvarme eller naturgas.

I lovforslaget henvises til erfaringer fra tidligere skrotningsordninger, hvor kun en mindre del af brændeovnsejerne valgte helt at nedlægge brændeovnen. Flertallet udskiftede brændeovnen med en nyere model. Men selv de nyere svanemærkede brændeovne er årsag til massiv partikelforurening sammenlignet med andre varmekilder.

Hvis lovforslaget effektivt skal mindske luftforureningen fra brændeovne, er det langt fra tilstrækkeligt at udskifte ældre brændeovnene med nyere modeller. Der bør lægges en plan for, hvordan man kan løse problemet med forureningen fra brændeovne, f.eks. i form af tilskud til at nedlægge brændeovnen eller evt. udskifte den med en gaspejs eller reelt effektive, godkendte filterløsninger.

I Kræftens Bekæmpelse vil vi også opfordre til, at sundheds- og miljømyndigheder igangsætter en bred informationsindsats om brændeovnes forurening af luften indendørs og udendørs samt om de klimaskadelige virkninger af røgens sodpartikler. Det er nødvendigt for at give borgerne viden og handlemuligheder, der kan mindske sundhedsskadelig luftforurening i nærmiljøet.

Mette Lolk Hanak
Forebyggelseschef