Gå til sygdomsliste

Høringssvar vedr. forslag til lov om fremstilling, præsentation og salg af elektroniske cigaretter m.v.

Kræftens Bekæmpelse har med stor interesse læst lovforslaget og fremsender hermed høringssvar til forslag til lov om fremstilling, præsentation og salg af elektroniske cigaretter m.v.

Kræftens Bekæmpelse støtter lovforslaget, som indeholder gode elementer, som vil medvirke til at beskytte borgere mod emissioner fra elektroniske cigaretter. Kræftens Bekæmpelse finder det imidlertid problematisk, at lovforslaget ikke på alle punkter omfatter elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere uden nikotin. Elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere med eller uden nikotin bør være underlagt samme kontrol, idet begge typer kan indeholde mange forskellige potentielt sundhedsskadelige kemiske stoffer. Forbrugerne har krav på, at varer som sælges i Danmark er underlagt tilstrækkelig regulering og kontrol.

Kræftens Bekæmpelse ønsker således, at e-cigaretter og genopfyldningsvæsker både med og uden nikotin sidestilles med tobak og omfattes af samme regulering og kontrol. Kræftens Bekæmpelse opfordrer derfor til, at nærværende lovforslag udvides til også at indbefatte e-cigaretter og genopfyldningsvæsker uden nikotin.

Kræftens Bekæmpelse finder det meget positivt, at der med dette lovforslag er lagt op til yderligere beskyttelse af børn og unge ved indførelse af en aldersgrænse på 18 år for køb af elektroniske cigaretter og genopfyldningsvæsker.

Indførelse af ovennævnte aldersgrænse er positivt, men kan dog ikke stå alene i bestræbelsen på at beskytte børn og unge tilstrækkeligt. Kræftens Bekæmpelse opfordrer til, at loven i høje-re grad har fokus på at regulere elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere med aroma og sødme som f.eks. jordbær, cola, tyggegummi, som henvender sig særligt til børn og unge. Derudover bør det sikres, at elektroniske cigaretter er udformet, således at disse produkter ikke kan anvendes med andre væsker end de godkendte. Det skal ligeledes sikres, at elek-troniske cigaretter ikke har et design, udtryk eller på anden måde målrettes børn og unge.

I relation til Lov om røgfri miljøer finder Kræftens Bekæmpelse det positivt, at brug af elektroniske cigaretter sidestilles med anden rygning, da emissioner fra e-rygning forurener luften og omgivelserne, når de bliver røget indendørs. Det har betydning for indeklima og arbejdsmiljø for de personer, der opholder sig i nærheden og indånder emissionerne. Endelig er ens regler for tobaksrygning og e-rygning nemmere at forstå og nemmere at overholde.

Lov om røgfri miljøer indeholder en række undtagelser, som gør, at loven ikke i tilstrækkelig grad sikrer omgivelserne mod udsættelse for tobaksrøg. Disse undtagelser, som e-rygning derved også bliver omfattet af, bør der fremadrettet arbejdes på at regulere, så færre bliver udsat for tobaksrøg og emissioner i arbejdsmiljøet. I lovforslaget muliggøres indretning af rygerum og rygekabiner, hvor man kan ryge både e-cigaretter og tobak indendørs. Kræftens Bekæmpelse finder det uhensigtsmæssigt, at e-rygere på denne måde udsættes for tobaksrøg og opfordrer derfor til, at muligheden for indretning af rygerum og rygekabiner i Lov om røgfri miljøer fjernes. En sådan ændring vil ligeledes beskytte omgivelserne mod forurening fra rygerum og rygekabiner.

Brugere af elektroniske cigaretter har krav på offentlig og fuldstændig produktinformation som beskrevet i lovforslagets § 4. Kræftens Bekæmpelse mener, at denne indberetning bør foretages årligt og ikke kun ved anmeldelse, således at forbrugere sikres tilgængelig og opdateret produktinformation. Kræftens Bekæmpelse mener endvidere, at oplysninger om salgsvo-lumen og oplysninger om unges præferencer m.m. som beskrevet i lovforslagets § 7 bør om-fattes af offentliggørelse.

Kræftens Bekæmpelse opfordrer til, at der afsættes tilstrækkelige ressourcer til Sikkerhedsstyrelsens arbejde med kontrol af elektroniske cigaretter og tilhørende produkter.

Med venlig hilsen

Mette Lolk Hanak

Afdelingschef

Forebyggelse & Oplysning