Gå til sygdomsliste

16. januar 2018: Høringssvar vedr. Sundhedsstyrelsens reviderede anbefalinger for screening for livmoderhalskræft

Kræftens Bekæmpelse vil først og fremmest kvittere for det store og grundige arbejde, der afspejles i Sundhedsstyrelsens reviderede anbefalinger for screening for livmoderhalskræft.
Særligt bemærkes det, at anbefalingerne både har fokus på nyt informationsmateriale og på tiltag, der kan medvirke til at øge deltagelsen.

Desuden støtter Kræftens Bekæmpelse, at nyt informationsmateriale, beslutningsværktøjer og breve i højere grad end i dag tilpasses de enkelte målgrupper. Her vil vi dog bemærke, at nogle grupper, f.eks. ældre kvinder og kvinder med anden etnisk baggrund end dansk, kan have behov for trykt materiale, og at ikke alle unge kvinder er tilstrækkeligt opmærksomme på e-boks.

Endvidere er det glædeligt at se, at der i de reviderede anbefalinger er fokus på at monitorere udviklingen i incidensen hos kvinder over 65 år samt på systematisk vis at opgøre antal tilfælde i forhold til, om det kan vise sig at være relevant at revidere den øvre aldersgrænse, jf. den høje forekomst af livmoderhalskræft hos kvinder over 65 år.

Ligeledes bakker Kræftens Bekæmpelse op om, at 23-29-årige kvinder fortsat tilbydes screening hvert tredje år – ikke mindst i lyset af, at HPV-vaccinationsprocenten stadig er bekymrende lav.

I forhold til de konkrete afsnit af de reviderede anbefalinger har Kræftens Bekæmpelse nedenstående bemærkninger.

Ad 6.1 Epidemiologi
I afsnit 6.1 omtales det engangstilbud om HPV-test, der er sat i værk målrettet kvinder født før 1948.

Kræftens Bekæmpelse bemærker, at evaluering af tilbuddet ikke nævnes, men vi ser frem til denne, herunder tilslutning samt fund af svære celleforandringer og livmoderhalskræft, og evalueringens anbefalinger til, hvordan der følges op på incidensen af livmoderhalskræft blandt denne aldersgruppe.

Ad 8.1.2 Organisering
Det fremføres under afsnit 8.1.2, at Den Nationale Styregruppe for Livmoderhalskræftscreening (NSLS) fremover skal varetage en række nye opgaver samtidig med, at DKLS fastholder sine nuværende opgaver.

I den forbindelse mener Kræftens Bekæmpelse, at det er vigtigt at være opmærksom på, at de to grupper tænkes sammen, så der ikke sker overlap i opgaveløsningen.

Ved nedsættelse af fagudvalg under NSLS er det ligeledes vigtigt at sikre en faglig bredde f.eks. i forhold til kvalitative undersøgelser af målgruppen og dens barrierer for deltagelse i screeningsprogrammet samt input fra patientorganisationer.

Ad 9.1 Invitationsbrev
I afsnit 9.1 foreslås det, at NSLS udarbejder nye invitations-, påmindelses- og svarbreve. Kræftens Bekæmpelse har medvirket til at udforme de nuværende breve og vi deltager ligeledes gerne i det kommende arbejde.

Ad 9.2 Informationsmateriale
Det fremgår af afsnit 9.2, at Sundhedsstyrelsen udarbejder nyt informationsmateriale til styrelsens hjemmeside.

I den forbindelse vil Kræftens Bekæmpelse opfordre til, at det sikres, at det nye informationsmateriale og det informationsmateriale, der findes på regionernes hjemmesider, fremstår ensartet. I dag er informationsmaterialet meget forskelligt fra region til region både i forhold til omfang og indhold, og vi mener, at det vil være en fordel for målgruppen, hvis der sker en bedre koordinering, så informationsmaterialet er mere ensartet.

Endvidere mener Kræftens Bekæmpelse, at det er vigtigt, at der sikres en overensstemmelse mellem Sundhedsstyrelsens informationsmateriale og de invitations-, påmindelses- og svarbreve, NSLS udarbejder.

Ad 11.2 Evidens ang. deltagelse
I afsnit 11.2. sammendrages de barrierer, der gennemgås i bilag 9, og frygten for sygeliggørelse fremføres som den første årsag (modsat fremstillingen i bilag 9).
Det foreslås, at frygt for sygeliggørelse rykkes sidst i sætningen, idet den ikke i de kvalitative undersøgelser fremstår som en hovedårsag til, at kvinder fravælger deltagelse.

Ad 11.4 Konklusion og anbefalinger
Under 11.4 fremføres forskellige projekter, der kan imødegå nogle af målgruppens barrierer for at deltage i screeningsprogrammet.

Kræftens Bekæmpelse ser frem til, at regionerne igangsætter pilotprojekter f.eks. med klinikker uden tidsbestilling og mulighed for at vælge en kvindelig læge eller en anden prøvetager end den praktiserende læge, f.eks. sygeplejersker eller jordemødre.

Desuden fremgår det i anbefalingerne, at både regioner og NSLS iværksætter yderligere undersøgelser, der kortlægger barrierer for de grupper, som har lavest deltagelse. I den forbindelse skal det bemærkes, at Kræftens Bekæmpelse er i gang med en barriereundersøgelse af HPV-vaccinerede kvinder i tyverne.

Endelig fremgår det i anbefalingerne, at der iværksættes befolkningsrettede eller kampagnebaserede tiltag, der informerer om screeningsprogrammet.
Kræftens Bekæmpelse vil i den forbindelse opfordre til et koordineret samarbejde på tværs af regionerne. Endelig vil vi opfordre til, at informationsindsatsen bliver fortløbende for vedvarende at skabe opmærksomhed om screeningstilbuddet blandt målgruppen.

Er der behov for yderligere uddybning af høringssvaret, stiller vi os gerne til rådighed, ligesom vi stiller os til rådighed for NSLS videre arbejde.

Mette Lolk Hanak
Forebyggelseschef