Gå til sygdomsliste

Høringssvar vedr. udkast til lov om ændring af lov om lægemidler og lov om forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 år

Kræftens Bekæmpelse takker for muligheden for at kommentere på udkast til lov om ændring af lov om lægemidler og lov om forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 år.

Kræftens Bekæmpelse er enig med regeringen i, at der er brug for en yderligere indsats i forhold til at sikre overholdelsen af reglerne for salg af tobak og alkohol. I dag er det for nemt for unge at købe tobak og alkohol i detailhandlen, da der i mange tilfælde ikke sker ID-kontrol ved købet.

Kræftens Bekæmpelse finder det positivt, at kontrollen med håndhævelsen af aldersgrænsen for køb af tobak og alkohol styrkes ved, at Sikkerhedsstyrelsen fremover vil have det administrative ansvar for at kontrollere, at reglerne overholdes.

Effekten af kontrollen vil dog formentlig være begrænset - ikke mindst i lyset af, at Sikkerhedsstyrelsen med lovforslaget ikke får tilført nye ressourcer til at løfte opgaven med kontrol af butikkernes overholdelse af aldersgrænserne for salg af tobak og alkohol.

Hvis regeringen reelt ønsker at sætte handling bag ordene om at sikre, at børn og unge ikke kan købe tobak og alkohol og dermed forebygge rygning, tidlig debut og stort alkoholindtag, kræver det yderligere tiltag.

I forhold til salg af alkohol og tobak bør skærpet kontrol suppleres med indførelse af lovpligtig tjek af alle købere, der ikke tydeligt er over 18 år. Det kan for eksempel gøres ved at kræve id for alle op til 25 år efter hollandsk forbillede. En sådan udvidelse af gruppen, der skal vise id, vil mindske sandsynligheden for, at det i praksis er muligt for mindreårige at købe tobak og alkohol og dermed sikre at lovgivningen reelt bliver overholdt.

Desuden foreslås det, at regeringen tager ansvar for at udbrede tekniske løsninger, der kan understøtte efterlevelsen af aldersgrænser i forbindelse med betalingen. 

Et andet tiltag, der vil understøtte efterlevelsen af den nuværende lovgivning, er at gøre det lovpligtigt for forhandlere at gemme tobaksprodukter væk. Selvom mange af detailbranchens store kæder allerede frivilligt har besluttet at lægge tobaksprodukterne under disken, er det først, når det omfatter alle forhandlere, at vi vil kunne opnå den fulde effekt i forhold til at sænke antallet af unge, der begynder at ryge.

Derudover mener Kræftens Bekæmpelse, at hvis regeringen ønsker at understøtte udskydelsen af unges alkoholdebut og begrænse deres alkoholforbrug, bør der indføres én samlet 18-års aldersgrænse for køb af alkoholholdige drikke på over 1,2 %. En ensartet 18-års aldersgrænse vil dels gøre det væsentligt nemmere for forhandlerne at efterleve lovgivningen på området, dels gøre området mere gennemsigtigt for forbrugerne.

Endelig mener vi, at det er på sin plads at påpege, at Danmark har underskrevet WHO’s rammekonvention om tobakskontrol, FCTC. Ifølge artikel 5.3 heri har Danmark forpligtet sig til at imødegå tobaksindustriens indflydelse på sundhedspolitikken.

Vi mener derfor, at det er meget problematisk, at Sundheds- og Ældreministeriet beder navngivne firmaer fra tobaksindustrien som Philip Morris og British American Tobacco om at komme med høringssvar til nærværende udkast til lovforslag.

Er der behov for yderligere uddybning af høringssvaret, stiller vi os gerne til rådighed.

 
Mette Lolk Hanak
Forebyggelseschef