Gå til sygdomsliste

8. juni 2020 Høringssvar: Lynhøring vedr. besøgsrestriktioner i forbindelse med Covid 19

I Kræftens Bekæmpelse ser vi positivt på, at der nu kommer lempelser for pårørendes muligheder for at besøge indlagte på hospitalerne, men vi vil samtidig gerne spørge, hvad der er de faglige begrundelser for, at der fortsat lægges op til så betydelige restriktioner?

Det undrer os på nuværende tidspunkt, hvor coronakrisen ikke har fået et omfang, som man kunne have frygtet, hvor samfundet gradvist lukkes op – og hvor hospitalerne også gradvist vender tilbage til mere sædvanlig aktivitet.

Det ligger os meget på sinde, at genåbning foregår fagligt forsvarligt. Men vi har også det indtryk, at Styrelsen for Patientsikkerhed og Sundhedsstyrelsen har rådgivet fagligt på en måde, der ville muliggøre større lempelser.

Vi har følgende bemærkninger til materialet:

 • Der savnes en gengivelse af den faglige rådgivning fra de to styrelser, der ligger til grund for ændringerne. Uden den er det vanskeligt at vurdere det foreliggende.
 • Der er i både sprogbrug og indhold primært vægt på plejehjem/institutioner. Materialet bør adressere somatiske (og psykiatriske) hospitaler mere specifikt. F.eks. virker afsnit om besøg på udendørsarealer på hospitaler ikke relevante i.f.m. alvorlig sygdom.  
 • Der savnes en tydelig (også faglig) afvejning af risici ved besøg op mod de betydelige problemer, som det giver for svært syge mennesker og deres pårørende ikke at kunne støtte hinanden gennem ofte lange og komplekse kontakter med hospitalerne, kontakter med flere afdelinger og hospitaler, overgange mellem hospitaler, praksissektor og kommuner m.v. Herunder en faglig vurdering af, hvad besøgsrestriktioner betyder for menneskers mulighed for at være aktive parter i svære beslutninger i eget forløb.
 • Der lægges op til at der ved besøg skal vælges 1-2 faste besøgspersoner. Hvad er den faglige baggrund for at der sættes en grænse ved 1-2 personer? Det forekommer ikke rimeligt på den måde at bede alvorligt syge mennesker om at vælge mellem nære pårørende. F.eks. bede dem vælge mellem deres børn. Det bør som minimum være muligt at få besøg af partner og (alle) børn - eller andre tilsvarende nærtstående, hvis man ikke har familie. Begrænsningen til 1-2 faste besøgspersoner vil i visse længere varende forløb – som kræftforløb ofte er – også være belastende for den ene/de to personer, i forhold til mulighed for samtidig at passe arbejde og tage sig at den øvrige familie, herunder mindreårige børn.
 • Der tillades ledsagelse af én person ved ambulante undersøgelser f.eks. skanninger. Men der skal foretages en konkret vurdering af mulighed for ledsagelse til ambulant behandling og mulighed for besøg under indlæggelse. Hvad er den faglige begrundelse for denne skelnen, der ikke virker logisk?
 • Der lægges op til, at hospitalerne efter anmodning fra patienten eller dennes pårørende, i hvert enkelt tilfælde skal tage stilling til, om besøg kan tillades. Det forekommer ikke rimeligt – og må kunne håndteres mere fleksibelt/mindre bureaukratisk. F.eks. så udgangspunktet nu bliver, at ledsagelse og besøg er tilladt med mindre helt særlige forhold gør sig gældende (hvis pårørende er syge m.v.). Og naturligvis under hensyntagen til retningslinjer om afstand, håndhygiejne m.v.
 • Det fremgår, at nære pårørende kan aflægge besøg i kritiske situationer – hvad er nære pårørende? Og især – hvad menes med kritiske situationer? Teksten om kritiske situationer kan fortolkes i mange retninger. Og det fremgår samtidig, at kritiske situationer kan defineres af ledelsen af behandlingsstedet, hvilket efterlader mulighed for forskellige fortolkninger på tværs af landet. Hvordan sikres ensartethed? Vi har i vores rådgivninger og på vores telefonlinje talt med mange patienter og pårørende, som har været fortvivlede over besøgsrestriktionerne, og vores indtryk er, at der hidtil har været anvendt forskellige fortolkninger. Også i forbindelse med livets afslutning, hvilket ikke er værdigt.
 • Der bør (især hvis der ikke generelt lukkes op jf. ovenstående) beskrives en række situationer, hvor besøgsrestriktioner ikke gøres gældende. Herunder
   
  • Situationer, hvor mennesker har fået besked om, at yderligere behandling er udsigtsløs
  • Palliative forløb
  • Perioden omkring livets afslutning

 

Venlig hilsen

Pernille Slebsager
Afdelingschef
Patient- & Pårørendestøtte