Gå til sygdomsliste

Høringssvar vedrørende engangsplastdirektivets bestemmelser

Høringssvar om udkast til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse – implementering af engangsplastdirektivets bestemmelser om udvidet producentansvar og oprydningsansvar j. nr. 2020-15628

Kræftens Bekæmpelse har følgende overordnede kommentarer til lovudkastet vedrørende di rektivet om engangsplast; herunder cigaretskod.

Tobak er årsag til lungekræft og mindst 15 andre kræftformer og medfører årligt ca. 13.000 dødsfald i Danmark. Men tobak er ikke kun skadeligt for rygeren, det er også skadeligt for mil- jøet i hele produktets livscyklus. Hvert år bliver der smidt store mængder cigaretskodder i naturen. Cigaretskod afgiver kræftfremkaldende tungmetaller som bly og cadmium samt tjære- stoffer (PAH), og filtrene består af engangsplast, som nedbrydes til mikroplast.

Derfor mener Kræftens Bekæmpelse, at det er et skridt i den rigtige retning, at det ifølge direktivet fremover skal stå på cigaretpakkerne, at filtrene består af engangsplast, der er skadeligt, når det havner i naturen. Det er også positivt, at man vil indføre et udvidet producentansvar, så det er industrien, som skal betale for oprydning og indsamling af cigaretskod.
Vi opfordrer dog til, at man i arbejdet med implementeringen af direktivet er opmærksom på at overholde WHO´s rammekonvention om tobakskontrol, som Danmark har ratificeret.
Konventionens artikel 5.3 indebærer, at tobaksindustrien kun må inddrages, når det er strengt nødvendigt. Der bør ikke indgås partnerskaber med industrien, og al dialog med industrien bør foregå gennemsigtigt.

Det bør i henhold til WHO´s rammekonvention heller ikke være tilladt for tobaksindustrien at benytte implementeringen af direktivet til indirekte eller direkte at promovere deres produkter eller virksomhed som socialt eller miljømæssigt ansvarlige. Derfor bør det ikke være industrien selv, som oplyser om indsamlingsordninger og om bekæmpelse af henkastet affald, men offentlige myndigheder eller evt. en uafhængig tredjepart.

Kræftens Bekæmpelse anbefaler, at man også inddrager andre perspektiver i arbejdet for at mindske mængden af henkastede cigaretskod. Det kan f.eks. være i form af flere røgfri udendørsområder og højere afgifter på tobak. Man kan også undersøge muligheden for at udfase cigaretfiltre, da de ikke mindsker sygdomsrisikoen og kan gøre det lettere for børn og unge at begynde at ryge.

Mette Lolk Hanak
Forebyggelseschef