Gå til sygdomsliste

Høringssvar over udkast til bekendtgørelse om befordring og befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven

Kræftens Bekæmpelse finder det positivt, at der med ændringen er sikret patienter adgang til vederlagsfri befordring eller befordringsgodtgørelse i forbindelse med diagnostiske undersøgelser.

Det er på linje med de eksisterende muligheder for befordring og befordringsgodtgørelse og sikrer, at der ikke sker utilsigtet forskelsbehandling i patientrettigheder afhængig af patientens undersøgelses – eller behandlingsbehov.

Hvad angår den anden foreslåede ændring vedr. størrelsen af refusionsbeløb, bemærkes det at foreningen har kendskab til praksis fra Styrelsen fra Patientsikkerhed, der viser, at det refunderede beløb for transport kan nedsættes til den pris eksempelvis en togbillet koster, såfremt patienten er indehaver af et Rejsekort, uanset om patienten de facto har benyttet Rejsekortet til sin transport. Denne praksis medfører en risiko for, at patienter uden rejsekort kun delvist får refunderet deres faktiske udgifter til transport. Af den grund bifalder Kræftens Bekæmpelse den foreslåede ændring, der fremover vil sikre, at det er de faktiske udgifter, der refunderes.
 

Med venlig hilsen
Laila Walther
Afdelingschef