Gå til sygdomsliste

Høringssvar over udkast til lovforlag om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (Godtgørelse til forældre, der har mistet et barn som følge af skade påført i sundhedsvæsenet)

Kræftens Bekæmpelse er meget positiv over for det fremsatte lovforslag. Forældre, der mister et barn som følge af en skade påført i sundhedsvæsenet , har i dag meget vanskeligt ved at få tilkendt erstatning for tabet af deres barn, da tabet typisk i erstatningsretlig sammenhæng opgøres til mindre end 10.000 kr. og der er under bagatelgrænsen.

I henhold til erstatsningsansvarsloven er der mulighed for at få tilkendt tort, hvis døden er forårsaget ved forsætlig eller grov uagtsomhed, jf. § 26a, stk. 1. Imidlertid ses denne bestemmelse meget sjældent anvendt inden for sundhedsvæsenet, og på grund af det snævre anvendelsesområde generet, vil forældre til børn, der dør efter en påført skade inden for sundhedsvæsenet, kun i meget sjældne tilfælde være berettiget til erstatning efter denne paragraf. Den foreslåede ændring åbner dermed op for at tilkende erstatning til forældre, der ikke tidligere ville kunne tilkendes nogen form for patienterstatning.

Tabet af en slægtning og i særdeleshed tabet af et barn er ubærligt og kan naturligvis ikke opvejes af en erstatning, men omstændighederne omkring barnets død og familiens videre liv kan bibringes et løft ved denne adgang til økonomisk kompensation.

Med venlig hilsen
Laila Walther
Afdelingschef