Gå til sygdomsliste

Vedr.: Høring vedr. lovforslag om ændring af formue- og fradragsregler på kontant-hjælpsområdet

Da Kræftens Bekæmpelse sammen med Den Sociale Retshjælp og Danske Handicaporganisationer har været meget engageret i at få ændret reglerne vedrørende formue og fradragsregler på kontanthjælpsområdet, fremsendes hermed vores bemærkninger til lovforslaget.

Indledningsvis ønsker Kræftens Bekæmpelse at udtrykke glæde og tilfredshed med det fremsatte lovforslag. Indsættelse af tekstanmærkning nr. 145, i Aktstykke 94 i lov om tillægsbevilling for 2014 i forsommeren, betragtes af Kræftens Bekæmpelse som et udtryk for stor velvillighed fra regeringens side til hurtigt at ændre ved regler, som medfører, at en urimelig retstilstand bringes til ophør, og den foreslåede ændring afstedkommer derfor stor billigelse.

I relation til det konkrete forslag til ændring af § 14, stk. 3 og § 33, stk. 1, nr. 8 jf. lovforslagets § 1, bemærkes dog, at Kræftens Bekæmpelse meget gerne ser, at perioden hvor der ses bort fra efterbetalingen, hæves fra de foreslåede to år til fem år. Herved vil perioden blive harmoniseret med den periode, hvor der ses bort fra udbetalinger af erstatninger vedr. kritisk sygdom, jf. § 14, stk. 7 in fine.  

Indholdsmæssigt synes det rimeligt, at eventuelle større summer, der skyldes efterbetaling, kan benyttes over en længere periode end to år, uden at det skal få indflydelse på offentlige forsørgelsesydelser i nær fremtid og formelt giver det god mening at ydelser, der skal ses bort fra, har samme ”løbetid”.

Endelig bemærkes, at Kræftens Bekæmpelse meget gerne ser, at der i forbindelse med den foreslåede ændring af § 14, i øvrigt bliver ændret ved den nuværende udformning af § 14, stk. 3, således at det tydeligt fremgår af bestemmelsen, at der også skal ses bort fra erstatninger for tab af erhvervsevne, som udbetales i henhold til lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet. 

Med venlig hilsen

Laila Walther

Afdelingschef