Gå til sygdomsliste

Vedr. Høring over udkast til forslag til lov om erstatningsadgang for kvinder uberettiget frameldt screeningsprogrammet for livmoderhalskræft

Kræftens Bekæmpelse er meget positive over for det fremsatte lovforslag, som forventes at sikre en række kvinder en velkommen forbedring af deres retssikkerhed.

Ved at give kvinderne mulighed for at søge om erstatning for manglende indkaldelse til screening for livmoderhalskræft, også selvom der er indtrådt forældelse efter de almindelige forældelsesbestemmelser i lov om klage- og erstatningsadgang, åbnes der for, at kvinderne kompenseres for manglende tilbudt screening.

I den sammenhæng ønsker Kræftens Bekæmpelse at understrege, at det formodes, at kvinder, der ikke er indkaldt til screening og som har udviklet livmoderhalskræft eller forstadier til livmoderhalskræft således vurderes værende påført en skade, hvilket kan udløse en erstatning. Det forventes derfor ikke, at kvinderne in casu vil skulle løfte bevisbyrden for, at en screening ville have været til hinder for, at kvinderne udviklede livmoderhalskræft eller at en screening kunne have ført til helbredelse.

I relation til dokumentation, kan der som det nævnes i afsnit 3.1. i lovforslaget, vise sig at være udfordringer med at oplyse sagerne. Der nævnes blandt andet, at der kan være kvinder, der selv har frameldt sig ordningen, som alligevel søger erstatning. I den forbindelse ønsker Kræftens Bekæmpelse at bemærke, tvivlen i ovenstående situation bør komme patienten til gode, idet det vil være urimeligt at tillægge det patienten processuel skadevirkning, hvis ikke de daværende amter kan dokumentere, at det var patientens eget valg.

Hvad angår tidsfristen finder Kræftens Bekæmpelse, at et år er en meget kort frist. Kræftens Bekæmpelse ser meget gerne, at fristen i lovforslagets § 4, stk. 2 bliver forlænget, eksempelvis til tre år fra lovens ikrafttrædelse.

Med venlig hilsen

Laila Walther

Afdelingschef i Patient- & Pårørendestøtte