Gå til sygdomsliste

Høringssvar vedr. indikatorsæt for kommende national klinisk kvalitetsdatabase ’Dansk Tarmkræftscreeningsdatabase’ (DTS)

Kræftens Bekæmpelse takker for muligheden for at kommentere forslaget til nationale indikatorer til monitorering af kvaliteten af screeningsprogrammet for tarmkræft.

Kræftens Bekæmpelse finder det væsentligt, at screeningsprogrammet følges tæt nationalt og regionalt særlig i de første år.

Kræftens Bekæmpelse finder, at målene for deltagelse er meget lave. Et acceptabelt mål bør være på 60 pct. og det ønskelige mål på 70 pct. i lighed med niveauet i Finland.

Kræftens Bekæmpelse undrer sig over, at det ikke har været muligt at sætte tal på antallet af komplikationer ved koloskopi.

Kræftens Bekæmpelse forventer, at den omtalte årsrapport bliver offentlig tilgængelig på linje med rapporterne fra andre screeningsprogrammer.

Med venlig hilsen

Mette Lolk Hanak
Forebyggelseschef