Gå til sygdomsliste

Det mener Kræftens Bekæmpelse om palliation

Mange kræftpatienter kan få behov for en palliativ indsats i sygdomsforløbet. Palliation betyder lindring og bruges i forbindelse med behandling af lidelser og lindring af de symptomer, som kan være forbundet med at få og leve med en livstruende og alvorlig sygdom. Den palliative indsats i Danmark har brug for oprustning.

Traditionelt set er den lindrende palliative indsats sket i den allersidste tid i et sygdomsforløb med dødelig udgang. I dag kan en palliativ indsats også startes tidligt i et sygdomsforløb for at understøtte behandlingsforløbet og øge livskvaliteten. Indsatsen kan også sættes i gang for patienter, som forventes at blive helbredt af sygdommen.

Palliativ indsats skal sættes i gang, når patienten har behov

Forskning viser, at der ofte er tale om kort restlevetid for de kræftpatienter, som tilbydes den lindrende palliative indsats. En del kræftpatienter bliver henvist for sent i deres sygdomsforløb og lindres derfor ikke optimalt, hvilket forringer livskvaliteten i den sidste levetid. Derfor mener Kræftens Bekæmpelse, at det er væsentligt, at kræftpatienter får afdækket behov og får tilbudt palliativ indsats tidligt i et sygdomsforløb. Det kræver, at kommune, hospitaler, praktiserende læger og andre sundhedsaktører har fokus på behovsafdækning og samarbejder om at få sat gang i en helhedsorienteret indsats for den enkelte patient.

Rehabilitering og den palliative indsats skal samtænkes

For mange kræftpatienter vil det være væsentligt, at den palliative indsats tænkes sammen med en rehabiliterende indsats for at lindre og opretholde et så godt fysisk og mentalt helbred som muligt. For mange vil der være gavnlige sociale effekter af samvær og sammenhold ved f.eks. at deltage i samtalegrupper, ligesom det også er vigtigt at vedligeholde kroppens fysik ved at træne. Det er derfor væsentligt, at der etableres samarbejder mellem rehabiliterende og palliative enheder over hele landet.

Kræftens Bekæmpelse anbefaler
 • Mere systematik og planlægning af det palliative forløb
  Nogle patienter med palliative behov oplever at blive afsluttet fra hospitalet uden en plan for det videre forløb. Ofte sker der derfor ikke en systematisk overlevering, når behandlingen afsluttes. Kræftens Bekæmpelse mener, at planlægning og koordinering af den sidste tid er en væsentlig forudsætning for at sikre værdighed og et godt forløb for patienter og pårørende. Der er derfor et stort behov for, at de mange involverede sundhedsaktører samarbejder om de enkelte forløb.

 • Særligt fokus på sårbare målgrupper og pårørende
  Undersøgelser har vist, at der er social ulighed i kræft, også når det gælder den palliative indsats. Mange ældre kræftpatienter, der er kortuddannede og bor alene, vil derfor have gavn af en mere intensiv og håndholdt indsats. En tovholder som er bindeled mellem de forskellige sundhedsaktører vil for eksempel kunne hjælpe med at koordinere indsatsen og på den måde støtte patienten i forløbet. Ligeledes er pårørende og børn også grupper, som skal have et særligt fokus.

 • Mere uddannelse af personale og kompetenceudvikling
  For at sikre kræftpatienter den mest kvalificerede indsat er det nødvendigt, at sundhedspersonalet er klædt på til opgaven. Kræftens Bekæmpelse har derfor i en årrække arbejdet for, at der etableres en dansk speciallægeuddannelse i palliation. Det er desuden vigtigt, at der undervises i palliation på de forskellige sundhedsfaglige grunduddannelser, samt at allerede uddannet personalet gennem efteruddannelse får de rette kompetencer til at arbejde med palliation. Eksempelvis er det vigtigt, at sundhedspersonalet har kompetencer til at kunne tage en nødvendig og svær samtale med patienter og pårørende om ønsket til deres sidste tid.

 • Indførsel af nationale kvalitetsstandarder og forskning
  For at kunne måle på kvaliteten af den palliative indsats i kommunerne, er det nødvendigt med nationale kvalitetsstandarder. Det er derfor vigtigt, at disse fastsættes. På tilsvarende vis er det vigtigt med nye viden indenfor området, hvorfor forskning i palliation bør prioriteres nationalt. 

Det gør Kræftens Bekæmpelse

Kræftens Bekæmpelse arbejder for, at kræftpatienter skal have palliative indsatser af høj kvalitet.

Palliation på den nationale dagsorden: Kræftens Bekæmpelse sætter løbende palliation på den kræftpolitiske dagsorden nationalt. Eksempelvis har Kræftens Bekæmpelse i juni 2021 udgivet holdningspapiret ’Den palliative indsats i Danmark har brug for en oprustning’. Holdningspapiret danner baggrund for de temaer, som Kræftens Bekæmpelse vurderer er særlig vigtige at forbedre i sundhedsvæsnet. Desuden bidrager Kræftens Bekæmpelse med at skabe opmærksomhed omkring palliation i forskellige fora. Eksempelvis blev området drøftet på Kræftpolitisk Forum i marts 2021.

Palliation på den regionale dagsorden: Kræftens Bekæmpelses regionsudvalg er med til at sætte palliation på den politiske dagsorden regionalt. Ved at gå i dialog med regionale beslutningstagere og ledelsen på sygehuse igangsættes en lokal debat for at højne kvaliteten på det palliative område. Regionsudvalget arbejder bl.a. for, at der skal være kapacitet i sundhedsvæsnet til at modtage henviste patienter inden for tidsfristen på 10 kalenderdage, at der altid skal være personale med palliative kompetencer, samt at kræftpatienters behov løbende vurderes. Ved at arbejde systematisk med disse områder er det håbet, at flere kræftpatienter med behov får gode palliative forløb.

Gratis rådgivning og støtte hos Kræftens Bekæmpelse: Alle kræftpatienter og pårørende kan benytte Kræftens Bekæmpelses gratis rådgivningstilbud. Her er det bl.a. muligt at få vejledning om mulighederne for en palliativ indsats, når man er kræftramt.

Definition af palliativ indsats:
Palliation betyder lindring og iværksættes i forbindelse med behandling af livstruende og alvorlig sygdom. Formålet er at sikre lindrende og støttende behandling, pleje og omsorg samt at øge patientens såvel som de pårørendes livskvalitet. Den palliative indsats kan enten være basal eller specialiseret. Palliation ydes af sygehusafdelinger, via palliative teams, på hospice, plejecentre, eller i den kommunale hjemmesygepleje eller den praktiserende læge

Definition af rehabilitering:

Rehabilitering er indsatser som er målrettet patienten, der er i risiko for at miste deres fysiske, psykiske eller sociale funktionsevne. Det kan eksempelvis være i forbindelse med et kræftforløb. Rehabilitering ydes typisk af kommunernes sundheds- og træningscentre.

Kontakt:
Hvis du vil vide mere om Kræftens Bekæmpelses arbejde omkring palliation, er du velkommen til at kontakte Mette Lemser, sundhedsfaglig konsulent i Kræftens Bekæmpelse:
E-mail: ml@cancer.dk/ Tlf.: 35 25 74 30

For udtalelser til pressen og øvrige henvendelser kontakt Kræftens Bekæmpelses presseafdeling på tlf.: 35 25 74 00

Læs mere om Kræftens Bekæmpelses holdning til palliation her:

Den palliative indsats i Danmark har brug for oprustning 

Nyheder

28-09-2023
Radioaktivt jodkorn spiller vigtig rolle ved brystkræftoperationer
Knæk Cancer: Særlig metode til markering af brystkræft er taget i brug på baggrund af forskning, som er støttet af Kræftens Bekæmpelse og Knæk Cancer. Nu viser undersøgelse, at det også er den bedste …
Læs flere nyheder