Gå til sygdomsliste

Det mener Kræftens Bekæmpelse om prisen på tobak

Kræftens Bekæmpelse mener, at tobak skal være markant dyrere end i dag. Prisen skal op over 100 kr. inden for få år. Højere priser er nødvendige, hvis vi skal vende udviklingen og sikre, at færre børn og unge begynder at ryge. Markante prishop motiverer det store flertal, der ryger og ønsker at kvitte tobakken. Det vil føre til, at færre får kræft.

Tobak er hvert år årsag til knap 16.000 dødsfald i Danmark og syv mio. dødsfald på verdensplan. Tobak er den videnskabeligt dokumenterede største enkeltårsag til kræftsygdomme og deraf følgende dødsfald. Verdenssundhedsorganisationen WHO og utallige danske og internationale eksperter peger på prisen på tobak som den vigtigste faktor til at begrænse rygning.

Højere priser på cigaretter er isoleret set det mest effektive virkemiddel til at undgå, at børn og unge begynder at ryge. Derfor mener Kræftens Bekæmpelse, at prisen på en pakke cigaretter skal op over 100 kr. Markante prishop vil desuden motivere det store flertal, der ryger og ønsker at kvitte tobakken.

Kan forhindre børn og unge i at ryge og mindske social ulighed

Der er internationalt meget stærk evidens for sammenhængen mellem prisen på tobak og forbruget af tobak. Især børn, unge og lavindkomstgrupper påvirkes af prisen på cigaretter. Når tobakspriserne stiger, begynder færre børn og unge at ryge, og flere fra lavindkomstgrupperne bliver røgfri.

Der er god evidens for, at borgere med lav indkomst i højere grad end dem med høj indkomst holder op med at ryge eller ryger mindre, når tobak bliver dyrere. Dermed opnår mindre velstillede borgere de største fordele ved højere afgifter: Bedre helbred, færre udgifter og større rådighedsbeløb. Højere priser på tobak retter dermed op på den sociale ulighed i sundhed.

Dog er det det afgørende, at der afsættes midler til gratis rygestopmedicin til de grupper, som har sværest ved at blive røgfri. Ligesom WHO mener Kræftens Bekæmpelse, at effekten ved højere tobakspriser kan øges ved at benytte indtægter fra tobaksafgifter til rygestophjælp.

Danskerne bakker op om højere priser 

Prisen på en pakke cigaretter i Danmark ligger i midten sammenlignet med priserne i det øvrige Europa. Flere uafhængige meningsmålinger viser, at danskerne bakker op om højere tobakspriser.

Grænsehandel og illegal handel

Et ofte brugt argument mod markant højere tobaksafgifter er, at det øger både grænsehandlen og den illegale handel. Det er meget usikkert, hvor stor stigningen vil være, men der er næppe tvivl om, at øgede afgifter på tobak vil føre til en vis stigning i grænsehandlen. Selvom grænsehandlen øges, opnår man stadig et fald i forbruget af cigaretter.

WHO’s rammekonvention om tobak understreger, at niveauet af illegal handel afhænger af kontrol, retsforfølgelse, korruption og ikke direkte af øgede tobaksafgifter. Smugling af cigaretter er således i 'konkurrence' med andre illegale aktiviteter, så hvis risikoen for afsløring er høj, vil kriminelle finde andre indtægtskilder.

Et vigtigt redskab til at imødegå ulovlig handel er WHO´s protokol om illegal handel med tobaksvarer, som Danmark endnu ikke har ratificeret.

Kræftens Bekæmpelse anbefaler:
  • Danmark bør hæve priserne markant, så især færre børn og unge begynder at ryge. En pakke cigaretter skal koste over 100 kr. 
  • Tobaksafgifterne bør stige med markante prishop. 
  • Der bør være et ensartet afgiftsniveau for alle former for tobak og på tværs af brands, så stigningerne motiverer til rygestop og ikke medfører skift til andre brands eller andre tobaksvarer.
  • Danmark bør tilslutte WHO’s protokol om bekæmpelse af ulovlig handel med tobaksvarer og arbejde for øget samarbejde og prisharmonisering på tværs af grænser. Det vil mindske incitamentet til grænsehandel og illegal handel med tobak.
Det gør Kræftens Bekæmpelse:
  • Kræftens Bekæmpelse sætter prisen på tobak på dagsorden – både i pressen og hos politikerne – og gerne i samarbejde med partnere i Røgfri Fremtid.

  • Vi laver undersøgelser på området og følger udviklingen i ind- og udland.

  • Vi laver kampagner og skaber folkelig opbakning til forebyggelse af rygning, flere røgfri miljøer og hjælp til rygestop.

Kontakt:
Hvis du vil vide mere om Kræftens Bekæmpelses holdning til priser på tobak, er du velkommen til at kontakte Niels Them Kjær, projektchef for tobaksforebyggelse. E-mail: ntk@cancer.dk / Tlf.: 35 25 75 34 / mobil: 30 38 15 31

For udtalelser til pressen og øvrige henvendelser kontakt Kræftens Bekæmpelses presseafdeling på tlf.: 35 25 74 00

Læs mere:

I samarbejde med Verdenssundhedsorganisationen WHO Europe, Det europæiske tobaksnetværk, ENSP, og TrygFonden gennemførte Kræftens Bekæmpelse i efteråret 2017 en undersøgelse af den danske tobaksforebyggelse og udgav en rapport med anbefalinger til den fremtidige indsats:

Capacity Assessment on the Implementation of Effective Tobacco Control Policies in Denmark

I foråret 2018 udkom Vidensråd for Forebyggelse med en rapport om den nyeste videnskabelige forskning om, hvordan man bedst forebygger, at børn og unge starter med at ryge.

Forebyggelse af rygning blandt børn og unge: Hvad virker?


Læs mere om, hvad Kræftens Bekæmpelse mener:

Det mener Kræftens Bekæmpelse


 

Nyheder

20-09-2023
Debat: Her er otte forslag til et nyt sygedagpengesystem
Alt for ofte kommer almindelige mennesker i klemme i sygedagpengesystemet. Det skal ændres. Et styrket samarbejde med læger er blandt i alt otte forslag til en forbedring af sygedagpengesystemet, skri…
Læs flere nyheder