Gå til sygdomsliste

Det mener Kræftens Bekæmpelse om prisen på tobak

Kræftens Bekæmpelse mener, at tobak skal være markant dyrere end i dag. Prisen skal op på 90 kr. inden for få år. En prisstigning til 60 kr. er et godt sted at begynde. Højere priser er nødvendige, hvis vi skal vende udviklingen og sikre, at færre børn og unge begynder at ryge. Højere priser vil motivere det store flertal af rygerne, der ønsker at kvitte tobakken. Det vil på længere sigt føre til, at færre får kræft.

Tobak er hvert år årsag til 13.000 dødsfald i Danmark og syv mio. dødsfald på verdensplan. Tobak er den videnskabeligt dokumenterede største enkeltårsag til kræftsygdomme og deraf følgende dødsfald. Verdenssundhedsorganisationen WHO og utallige danske og internationale eksperter peger på prisen på tobak som den vigtigste faktor til at begrænse rygning.

Højere priser på cigaretter er isoleret set det mest effektive virkemiddel til at undgå, at børn og unge begynder at ryge. Derfor mener Kræftens Bekæmpelse, at prisen på en pakke cigaretter skal op på 90 kr. inden for få år. Med regeringen og dens støttepartiers beslutning om at hæve prisen til 60 kr. er det første skridt taget i den retning.

Kan forhindre børn og unge i at ryge og mindske social ulighed

Der er internationalt meget stærk evidens for sammenhængen mellem prisen på tobak og forbruget af tobak. Især børn, unge og lavindkomstgrupper påvirkes af prisen på cigaretter. Når tobakspriserne stiger, begynder færre børn og unge at ryge, og flere fra lavindkomstgrupperne bliver røgfri.

Der er god evidens for, at borgere med lav indkomst i højere grad end dem med høj indkomst holder op med at ryge eller ryger mindre, når tobak bliver dyrere. Dermed opnår mindre velstillede borgere de største fordele ved højere afgifter: Bedre helbred, færre udgifter og større rådighedsbeløb. Højere priser på tobak retter dermed den sociale ulighed i sundhed.

Dog er det det afgørende, at der afsættes midler til gratis rygestopmedicin til de grupper, som har sværest ved at blive røgfri. Ligesom WHO mener Kræftens Bekæmpelse, at effekten ved højere tobakspriser kan øges ved at benytte indtægter fra tobaksafgifter til rygestophjælp.

Danskerne bakker op om højere priser 

Prisen på en pakke cigaretter i Danmark ligger i midten sammenlignet med priserne i det øvrige Europa. Men når man ser på, hvor stor en andel af deres indkomst, rygere bruger på cigaretter, er cigaretterne herhjemme usædvanligt billige. Aldrig før har man i Danmark skullet arbejde så kort tid som nu for at få råd til at købe en pakke cigaretter. 

Flere uafhængige meningsmålinger viser, at danskerne bakker op om højere tobakspriser:

  • 56 pct. af befolkningen synes godt om at hæve prisen på cigaretter til 90 kr. pr. pakke
  • 67 pct. af befolkningen bakker op om markante prisstigninger, så en pakke cigaretter koster 60 kr.
  • 72 pct. af de 14-19-årige bakker op om at sætte prisen på cigaretter op.

Grænsehandel og illegal handel

Et ofte brugt argument mod markant højere tobaksafgifter er, at det øger både grænsehandlen og den illegale handel. Det er meget usikkert, hvor stor stigningen vil være, men der er næppe tvivl om, at øgede afgifter på tobak vil føre til en vis stigning i grænsehandlen. En beregning fra Skatteministeriet tyder på, at man i Danmark kan hæve prisen til ca. 65 kr., før statens indtægter fra tobaksafgifter falder på grund af grænsehandel.

WHO’s rammekonvention om tobak understreger, at niveauet af illegal handel afhænger af kontrol, retsforfølgelse og indsatsen mod korruption og ikke direkte af øgede tobaksafgifter. Smugling af cigaretter er således i 'konkurrence' med andre illegale aktiviteter, så hvis risikoen for afsløring er høj, vil kriminelle finde andre indtægtskilder.

Erfaringen fra mange lande er, at man har hævet tobaksafgifterne markant uden at se tilsvarende stigninger i ulovlig handel. Et vigtigt redskab til at imødegå ulovlig handel er WHO´s protokol om illegal handel med tobaksvarer, som Danmark endnu ikke har ratificeret.

Kræftens Bekæmpelse anbefaler:
  • Danmark bør hæve priserne markant, så især færre børn og unge begynder at ryge. Målet er priser, som i Norge (pt. ca. en fordobling af prisen)
  • Tobaksafgifterne bør stige regelmæssigt og med høje procentsatser. Hver stigning bør være på min. 5 pct., så stigningerne motiverer til rygestop
  • Der bør være et ensartet afgiftsniveau for alle former for tobak og på tværs af brands, så stigningerne motiverer til rygestop og ikke medfører skift til andre brands eller andre tobaksvarer
  • Danmark bør tilslutte WHO’s protokol om bekæmpelse af ulovlig handel med tobaksvarer og arbejde for øget samarbejde og prisharmonisering på tværs af grænser. Det vil mindske incitamentet til grænsehandel og illegal handel med tobak.

Læs mere

I samarbejde med Verdenssundhedsorganisationen WHO’s europæiske afdeling og Det europæiske tobaksnetværk, ENSP, samt TrygFonden gennemførte Kræftens Bekæmpelse i efteråret 2017 en undersøgelse af den danske tobaksforebyggelse og udgav en rapport med anbefalinger til den fremtidige indsats:

Capacity Assessment on the Implementation of Effective Tobacco Control Policies in Denmark

I foråret 2018 indsamlede, sammenfattede og vurderede Vidensråd for Forebyggelse den nyeste videnskabelige forskning om, hvad der virker bedst til at forebygge, at børn og unge starter med at ryge. I den forbindelse afholdt de et seminar og udgav en rapport om emnet:

Forebyggelse af rygning blandt børn og unge: Hvad virker?

 

Nyheder

16-09-2021
Kræftpatient: 'Jeg savner knus'
Under corona har kræftpatienterne set frem til, at vaccinerne kunne bringe hverdagen tilbage. Lone Bøgely, kronisk kræftpatient, har lige fået 3. corona-vaccine. Glad, men livet er ikke som før corona…
Læs flere nyheder