Gå til sygdomsliste

Skyscraper - BO42592

Tilbage til søgeresultat

Sygdom Lungekræft, ikke småcellet
Fase Fase 2, Fase 3
Stadie Stadie 3, Stadie 4
Kort titel Skyscraper - BO42592
Forsøgets lange titel Et randomiseret, dobbeltblindet, placebokontrolleret fase II/III forsøg med tiragolumab i kombination med atezolizumab plus pemetrexed og carboplatin/cisplatin versus pembrolizumab plus pemetrexed og carboplatin/cisplatin hos patienter med tidligere ubehandlet fremskreden ikke-planocellulær ikke-småcellet lungecancer
Overordnede formål

At undersøge effekt, sikkerhed og farmakokinetik af tiragolumab i kombination med atezolizumab plus pemetrexed og carboplatin/cisplatin versus placebo i kombination med pembrolizumab plus pemetrexed og carboplatin/cisplatin hos patienter med tidligere ubehandlet fremskreden ikke-planocellulær ikke-småcellet lungecancer 

Undersøgelsesdesign

Randomiseret, dobbeltblindet, placebokontrolleret fase II/III forsøg

Primære endpoints

Fase II

 • Objektiv responsrate jf. investigator vurdering
 • Progressionsfri overlevelse jf. investigator vurdering

Fase III

 • Progressionsfri overlevelse jf. investigator vurdering
 • Absolut overlevelse
Sekundære endpoints

Fase II

 • Absolut overlevelse
 • Varighed af respons
 • Livskvalitet
 • Bivirkninger
 • Farmakokinetik
 • Anti-lægemiddel antistoffer (ADAs)

Fase III

 • Progressionsfri overlevelse jf. blindet uafhængig central review
 • Progressionsfri overlevelse hos patienter med PD-L1 ekspression jf. blindet uafhængig central review
 • Absolut overlevelse hos patienter med PD-L1 ekspression
 • Progressionsfri overlevelse efter 6 og 12 måneder jf. investigator vurdering
 • Absolut overlevelses rate efter 12 og 24 måneder
 • Objektiv responsrate jf. investigator vurdering
 • Varighed af respons
 • Livskvalitet
 • Bivirkninger
 • Farmakokinetik
 • Anti-lægemiddel antistoffer (ADAs)
Inklusionskriterier
 • Performance status 0-1
 • Histologisk eller cytologisk verificeret lokalt fremskreden ikke-operabel eller metastatisk ikke-planocellulær ikke-småcellet lungecancer, som ikke er egnet til kurativ operation og/eller definitiv kemoradioterapi
 • Ingen tidligere systemisk behandling for metastatisk ikke-planocellulær ikke-småcellet lungecancer
 • Kendt PD-L1 status
 • Målbar læsion jf. RECIST 1.1
 • Forventet restlevetid ≥ 12 uger
 • Adækvat hæmatologisk- og organfunktion
 • Negativ HIV test ved screening
 • Negativ hepatitis B overflade antistof (HBsAb) test ved screening. Ved positiv test kræves enten negativ total HBcAb test eller negativ HBV DNA test
 • Negativ hepatitis C virus (HCV) antistof test ved screening. Ved positiv HCV antistof test kræves negativ HCV RNA test 
Eksklusionskriterier
 • Ikke-småcellet lungecancer kendt med EGFR eller ALK mutationer
 • Pulmonal lymfoepiteliom-lignende carcinom subtyper af ikke-småcellet lungecancer
 • Symptomatiske, ubehandlede eller progredierende CNS-metastaser
 • Aktiv eller anamnese med autoimmun sygdom eller immundefekt
 • Rygmarvskompression
 • Anamnese med idiopatisk pulmonal fibrose, organiseret pneumoni, medicininduceret pneumonitis, idiopatisk pneumonitis eller aktiv pneumoni
 • Anamnase med leptomeningeal sygdom
 • Ukontrollerede tumor-relaterede smerter
 • Ukontrolleret pleuraeksudat, perikardieeksudat eller ascites som kræver hyppig drænage
 • Kendt aktiv tuberkulose
 • Kendt klinisk signifikant leversygdom
 • Ukontrolleret og symptomatisk hypercalcæmi
 • Signifikant kardiovaskulær sygdom
 • Anden malign sygdom inden for 5 år op til randomisering
 • Svær infektion inden for 4 uger op til opstart af forsøgsmedicinen
 • Større kirurgisk indgreb inden for 4 uger op til opstart af forsøgsmedicinen
 • Behandling med terapeutisk oral eller intravenøs antibiotika inden for 2 uger op til opstart af forsøgsmedicinen
 • Tidligere allogen stamcelle- eller solid organtransplantation
 • Modtaget levende svækket vaccine inden for 4 uger op til opstart af forsøgsmedicinen
 • Eksperimentel medicinsk behandling inden for 28 dage op til opstart af forsøgsmedicinen
 • Anti-cancer behandling, inklusiv hormonterapi, inden for 21 dage op til opstart af forsøgsmedicinen
 • Tidligere behandling med CD137 agonister eller immun checkpoint inhibitorer, inklusiv anti-cytotoksisk T lymfocyt-associeret protein 4, anti-TIGIT, anti-PD-1 og anti-PD-L1 antistoffer
 • Systemisk immunstimulatorisk behandling inden for 4 uger eller 5 halveringstider op til opstart af forsøgsmedicinen
 • Systemisk immunsupprimirende behandling inden for 2 uger op til opstart af forsøgsmedicinen
 • Perifer neuropati ≥ grad 2
Behandling

Arm A: tiragolumab plus atezolizumab plus pemetrexed og carboplatin/cisplatin 

 • 600 mg tiragolumab administreres intravenøst på dag 1 i serer af 21 dage
 • 1200 mg atezolizumab administreres intravenøst på dag 1 i serer af 21 dage
 • 500 mg/m2 pemetrexed administreres intravenøst på dag 1 i serer af 21 dage
 • Carboplatin AUC5 administreres intravenøst på dag 1 i 4 serer af 21 dage ELLER
 • 75 mg/m2 cisplatin administreres intravenøst på dag 1 i 4 serer af 21 dage

Arm B: placebo plus pembrolizumab plus pemetrexed og carboplatin/cisplatin

 • 600 mg tiragolumab-placebo administreres intravenøst på dag 1 i serier af 21 dage
 • 200 mg pembrolizumab administreres intravenøst på dag 1 i serier af 21 dage
 • 500 mg/m2 pemetrexed administreres intravenøst på dag 1 i serier af 21 dage
 • Carboplatin AUC5 administreres intravenøst på dag 1 i 4 serier af 21 dage ELLER
 • 75 mg/m2 cisplatin administreres intravenøst på dag 1 i 4 serier af 21 dage

 

Planlagt antal patienter

500 patienter (ca 200 patienter i fase II)

Deltagende afdelinger
 • Odense Universitetshospital
 • Rigshospitalet
 • Sjællands Universitetshospital - Roskilde
Protokolnr

NCT04619797

Primær investigator Rigshospitalet
Dato for sidste revision