Gå til sygdomsliste

CO40939 (CEA-TCB)

Tilbage til søgeresultat

Sygdom Endetarmskræft, Tyktarmskræft
Fase Fase 1
Stadie Stadie 4
Kort titel CO40939 (CEA-TCB)
Forsøgets lange titel Et fase 1b, multicenter, åbent forsøg som skal vurdere sikkerheden, virkningen og farmakokinetikken af cibisatamab i kombination med atezolizumab efter forbehandling med obinutuzumab hos patienter med tidligere behandlet metastatisk, mikrosatellit stabil kolorektal adenocarcinom med høj CEACAM5-ekspression
Overordnede formål

At vurdere sikkerhed, effektivitet, farmakokinetik og immunogenicitet af cibisatamab i kombination med atezolizumab administreret efter forbehandling med obinutuzumab hos patienter med stadie IV mikrosatellit stabil metastatisk kolorektalkræft, hvis tumorer har høj carcinoembryonalt antigen-relateret celleadhæsionsmolekyle 5 (CEACAM5) ekspression, og som har haft progression på to eller flere kemoterapi regimer

Undersøgelsesdesign

Ikke-randomiseret, ublindet fase 1b studie

Primære endpoints
 • Procentdel af deltagere med bivirkninger
 • Bekræftet objektiv responsrate
Sekundære endpoints
 • Responsvarighed
 • Sygdomskontrolrate
 • Progressionsfri overlevelse
 • Absolut overlevelse
 • Farmakokinetik for alle tre lægemidler
 • Incidensen af anti-lægemiddel antistoffer (ADAs) mod alle tre lægemidler
Inklusionskriterier
 • Histologisk verificeret adenocarcinom, der stammer fra tyktarmen eller endetarmen
 • Metastatisk sygdom, som ikke er tilgængelig for lokal behandling
 • Tumorer, der er mikrosatellit stabile eller har lav mikrosatellit-ustabilitet, bestemt ved et lokalt, certificeret laboratorie
 • Tumorer, der har høj CEACAM5-ekspression bestemt ved kvantitativ RT-PCR i en frisk tumorbiopsi og dokumenteret gennem central test af en repræsentativ tumorvævsprøve udført ved baseline
 • Sygdomsprogression under behandling med - eller inden for 3 måneder efter den sidste administration af godkendte standardbehandlinger
 • Performance status 0-1
 • Forventet levetid ≥ 12 uger
 • Adækvat hæmatologisk- og organfunktion
 • Negativ HIV test ved screeningen
 • Negativ hepatitis B-overfladeantigen (HBsAg) -test og total hepatitis B-kerneantistof (HBcAb) -test ved screening, eller positiv total HBcAb-test efterfulgt af en negativ hepatitis B-virus DNA-test ved screeningen
 • Negativ hepatitis C virus (HCV) antistof -test eller positiv HCV antistof -test efterfulgt af en negativ HCV RNA-test ved screeningen
 • Yderligere inklusionskriterier for patienter i undersøgelsens del 2:
  Ingen forudgående behandling med regorafenib eller trifluridin/tipiracil (TAS-102)
Eksklusionskriterier
 • Symptomatiske, ubehandlede eller aktivt progredierende CNS-metastaser
 • Ikke-bestrålede tumorlæssioner > 2 cm på kritiske steder, hvor tumorhævelse induceret af cibisatamab forventes at føre til betydelige komplikationer
 • Dyspnø eller perifer kapillær iltmætning <92% i hvile ved baseline for patienter med bilaterale lungelæsioner eller metastaser i den resterende lunge efter lobektomi eller pneumonektomi
 • Rygmarvskompression, som ikke er definitivt behandlet med kirurgi og/eller strålebehandling, eller tidligere diagnosticeret og behandlet rygmarvskompression uden bevis for, at sygdommen har været klinisk stabil i ≥ 2 uger før påbegyndelse af forsøgsbehandlingen
 • Anamnese med leptomeningeal sygdom og progressiv multifokal leukoencefalopati
 • Ukontrolleret tumorrelateret smerte og pleural effusion eller ascites, der kræver gentagne drænage
 • Perikardiel effusion
 • Ukontrolleret eller symptomatisk hypercalcæmi
 • Aktiv eller tidligere autoimmun sygdom eller immuninkompetence
 • Anamnese med idiopatisk lungefibrose, organiseret pneumoni, medikamentinduceret pneumonitis, idiopatisk pneumonitis eller tegn på aktiv pneumonitis ved screening
 • Aktiv tuberkulose, der har krævet behandling inden for 3 år op til opstart i forsøgsbehandling eller latent tuberkulose, som ikke er blevet behandlet korrekt
 • Ukontrolleret hypertension, ustabil angina, hjertesvigt, alvorlig hjertearytmi, der kræver behandling og anamnase med myokardieinfarkt inden for 6 måneder op til opstart i forsøgsbehandlingen
 • Større kirurgiske procedurer inden for 4 uger op til opstart i forsøgsbehandlingen eller forventning om behov for større kirurgisk indgreb under deltagelse i studiet
 • Anamnese med anden malignitet end CRC inden for 5 år op til screeningen
 • Kendt aktiv infektion eller reaktivering af en latent infektion, nogen form for indlæggelseskrævende infektion eller infektion behandlet med i.v. antibiotika
 • Tidligere allogen stamcelletransplantation eller organtransplantation
 • Anden sygdom, metabolisk dysfunktion eller tilstand, som kontraindicerer behandling med forsøgslægemidlerne
 • Behandling med levende, svækket vaccine inden for 4 uger op til opstart i forsøgsbehandlingen eller forventet behov for en sådan vaccine under behandlingen eller inden for 5 måneder efter sidste dosis atezolizumab
 • Konkomitant antiviral behandling for HBV
 • Behandling med nogen form for systemisk anticancer terapi, inklusiv kemoterapi og hormonbehandling, inden for 28 dage op til opstart i forsøgsbehandlingen
 • Behandling med forsøgslægemiddel inden for 28 dage op til opstart i forsøgsbehandlingen
 • Tidligere behandling med ét eller flere af de lægemidler, som indgår i protokollen
 • Tidligere behandling med bispecifikke T-celle antistoffer (inklusiv CEACAM5-TCB, CD137 agonist) eller immun-checkpoint inhibitorer inklusive anti-CTLA-4, anti-PD-1, og anti-PD-L1 antistoffer
 • Behandling med systemiske immunstimulerende lægemidler inden for 4 uger eller 5 halveringstider op til opstart i forsøgsbehandlingen
 • Behandling med systemisk immunsupprimerende medicin inden for 2 uger op til opstart i forsøgsbehandlingen, eller forventning om behov for immunsupprimerende behandling under deltagelse i studiet
 • Bivirkninger fra tidligere anti-cancer behandling, som ikke har bedret til grad ≥ 1
 • Anamnese med allergi eller anafylaktisk reaktion over for kimeriske eller humaniserede antistoffer eller fusionsproteiner
 • Kendt allergi eller hypersensibilitet over for forsøgsmedicin
Behandling

Obinutuzumab administreres i.v. omkring 2 uger før administration af atezolizumab og cibisatamab

1200 mg atezolizumab administreres i.v. på dag 1 i serier af 21 dage indtil radiologisk progression, uacceptabel toksicitet eller tab af klinisk effekt

100 mg cibisatamab administreres i.v. på dag 1 i serier af 21 dage indtil radiologisk progression, uacceptabel toksicitet eller tab af klinisk effekt

Hvis det skønnes nødvendigt, administreres tocilizumab til håndtering af bivirkninger

Planlagt antal patienter

46

Deltagende afdelinger
  Protokolnr

  EudraCT nr.: 2018-003198-93

  Clinicaltrials.gov nr.: NCT03866239

  Primær investigator Rigshospitalet
  Dato for sidste revision 2021-04-01