Gå til sygdomsliste

Sygdom Livmoderhalskræft
Stadie Stadie 1, Stadie 2, Stadie 3, Stadie 4
Kort titel Embrace II
Forsøgets lange titel Billedvejledt intensitets moduleret radioterapi, kemoterapi, og MR baseret adaptiv brachyterapi i behandling af lokal avanceret livmoderhalskræft
Overordnede formål

At opnå bedre indsigt i sammenhængen mellem stråledoser og effekten af stråledoserne

Undersøgelsesdesign

Prospektivt interventionsstudie

Primære endpoints
 • Lokal sygdomskontrol
 • Nodal sygdomskontrol
 • Systemisk sygdomskontrol
 • Absolut overlevelse
 • Morbiditet og livskvalitet
Sekundære endpoints
 • Cancerspecifik overlevelse
 • Sygdomsspecifik overlevelse
Inklusionskriterier
 • Livmoderhalskræft egnet til kurativ behandling med definitiv radiokemoterapi inklusiv MR vejledt brachyterapi
 • Positiv biopsi, der viser pladecelle karcinom, adenokarcinom eller adeno-pladecelle karcinom i cervix
 • Stadieinddeling iht FIGO (stadie IB, IIA, IIB, IIIA, IIIB and IVA) og TNM klassifikation (M=0)
 • Der er foretaget MR scanning af pelvis på diagnosetidspunktet
 • Der er foretaget MR, CT eller PET-CT af retroperitoneum og abdomen på diagnosetidspunktet
 • Der vil blive foretaget MR med applikatoren på plads på tidspunktet for første brachyterapi
 • Paraaortiske metastatiske lymfeknuder under L1-L2 er tilladt
Eksklusionskriterier
 • Anden tidligere malign sygdom
 • Small-cell neuroendokrin cancer, melanom og andre sjældne typer cervixcancer
 • Paraaortiske metastatiske lymfeknuder over L1-L2
 • Tidligere strålebehandling mod pelvis eller abdomen
 • Tidligere total eller partial hysterectomi
 • Kombination af præoperativ strålebehandling og kirurgi
 • Patienter, der kun modtager brachyterapi
 • Patienter, der kun modtager ekstern strålebehandling
 • Neoadjuverende kemoterapi eller andre former for antineoplastisk behandling bortset fra ugentlig konkomitant cisplatin (40 mg/m2). Dog kan adjuverende kemoterapi i form af 4 serier carboplatin (AUC 5) og paclitaxel (155 mg/m2) hver 3. uge tillades
 • Kontraindikation for MR scanning
 • Kontraindikation for brachyterapi
Behandling

Der er ingen forsøgsbehandling forbundet med dette studie. Der indsamles data vedrørende resultaterne af ekstern strålebehandling, intern strålebehandling og kemoterapi givet i kombination

Planlagt antal patienter

I alt: 1000

Deltagende afdelinger
 • Afdeling udenfor Danmark
 • Odense Universitetshospital
 • Aarhus Universitetshospital
Primær investigator Aarhus Universitetshospital
Dato for sidste revision 2021-04-01