Gå til sygdomsliste

Sygdom Æggelederkræft, Æggestokkræft
Fase Fase 3
Stadie Recidiverende sygdom
Kort titel OReO
Forsøgets lange titel Et fase IIIb, randomiseret, dobbelt-blindt, placebokontrolleret, multicenter studie med olaparib vedligeholdelsesbehandling hos patienter med epitelial ovariecancer, som tidligere er blevet behandlet med en PARP-hæmmer, og som har repsons på gentagen platinbaseret kemoterapi.
Overordnede formål

At vurdere effekten af gentagen behandling med Olaparib hos patienter med ovariecancer, som tidligere er blevet behandlet med Olaparib eller andre PARP-hæmmere (PARPi), og som har respons på gentagen behandling med platinbaseret kemoterapi.

Undersøgelsesdesign

Randomiseret, dobbelt-blindt, placebokontrolleret, multicenter fase 3 studie

Primære endpoints

Progressionsfri overlevelse

Sekundære endpoints
 • Absolut overlevelse
 • Tid til progression
 • Tid til første efterfølgende behandlingstart
 • Tid til anden efterfølgende behandlingstart
 • Tid til seponering af forsøgsbehandling
 • Livskvalitet
 • Sikkerhed og tolerabilitet
Inklusionskriterier
 • Kvindelige patienter > 18 år med histologisk diagnosticeret recidiv af non-mucinøs epitelial ovariecancer (EOC) (inklusiv primær peritonealcancer og/eller æggeledercancer) (non-mucinøs EOC inkluderer patienter med serøs, endometrioid og transitional-celle tumorer og herunder også blandede histologiske typer, hvor en af disse undertyper er den dominerende (> 50%)
 • Dokumenteret BRCA1/2 status
 • Skal have modtaget én tidligere PARPi behandling:
  - PARPi behandlingen inkluderer alle lægemidler (inkl. olaparib), der er brugt som vedligeholdelsesbehandling
  - For BRCA1/2 (+ve) kohorten skal varigheden af første PARPi behandling have været ≥ 18 måneder hvis den er givet efter første linje kemoterapi, og ≥ 12 måneder, hvis den er givet efter anden linje eller efterfølgende linjer kemoterapi
  - For BRCA1/2 (-ve) kohorten skal varigheden af første PARPi behandling have været ≥ 12 måneder hvis den er givet efter første linje kemoterapi, og ≥ 6 måneder, hvis den er givet efter anden linje eller efterfølgende linjer kemoterapi

  Ved sidste kemoterapi givet umiddelbart før randomiseringen i studiet skal patienten:
  - Have modtaget platinbaseret kemoterapi og have modtaget mindst 4 behandlingsserier
  - Have komplet eller partial radiologisk respons på kemoterapien
  - Det er tilladt at der er foretaget debulking kirurgi, såfremt der også samtidig kan demonstreres respons på kemoterapien
  - Bevacizumab under sidste behandling er IKKE tilladt. Det er dog tilladt at have modtaget bevacizumab som led i en tidligere behandlingslinje
  - Det er ikke tilladt at have modtaget forsøgsmedicin under sidste behandling
  - Randomisering skal foretages inden for 8 uger efter sidste dosis kemoterapi
 • Adækvat organ- og knoglemarvsfunktion
 • Performance status 0-1
 • Forventet levetid ≥ 16 uger
 • Mindst én målbar læssion som kan vurderes præcist ved CT eller MR, og er egnet til gentagen vurdering ELLER ingen målbar sygdom efter et komplet respons på sidste kemoterapi
 • Tilgængeligt tumorvæv til vurdering af genetisk tumorstatus
Eksklusionskriterier
 • Deltagelse i et andet studie med brug af et forsøgslægemiddel under kemoterapi, der er givet umiddelbart før randomiseringen
 • Anden malign sygdom inden for de seneste 5 år (for undtagelser, se protokol)
 • Hvile EKG med QTc > 470 ms på 2 eller flere tidspunkter under en 24 timers periode, eller familie anamnese med langt QT syndrom
 • Systemisk kemoterapi eller stråleterapi (undtagen palliativ stråleterapi) inden for 3 uger op til opstart af studiets behandling
 • Samtidigt brug af stærke eller moderate CYP3A inhibitorer eller induktorer (for krav til wash-out perioder, se protokol)
 • Vedvarende toksicitet grad ≥ 2 efter tidligere cancerbehandling undtagen alopeci og stabil grad 2 perifer neuropati
 • Nuværende eller tidligere myelodysplastisk syndrom (MDS) eller akut myeloid leukæmi (AML)
 • Symptomatiske, ukontrollerede hjernemetastaser
 • Større kirurgisk indgreb inden for 2 uger op til opstart af forsøgsbehandling eller manglende bedring efter større kirurgisk indgreb
 • Anden alvorlig medicinsk tilstand, fx non-malign systemisk sygdom, aktiv ukontrolleret infektion eller alvorlig hjertesygdom
 • Immunsuprimmerede patienter inkl. patienter kendt med HIV
 • Kendt overfølsomhed over for olaparib
 • Aktiv hepatitis
 • Modtaget fuld blodtransfusion inden for 30 dage op til screening
Behandling

Arm 1: Olaparib
300 mg olaparib administreres p.o. 2 gange dagligt

Arm 2: Placebo
300 mg olaparib placebo administreres p.o. 2 gange dagligt

Planlagt antal patienter

Total: 416, heraf 10 i Danmark

Deltagende afdelinger
 • Odense Universitetshospital (Lukket)
 • Rigshospitalet
 • Aalborg Universitetshospital (Lukket)
Protokolnr

Clinicaltrials.gov nr.: NCT03106987

Primær investigator Aalborg Universitetshospital
Dato for sidste revision 2021-04-01