Gå til sygdomsliste

Sygdom Myelomatose (knoglemarvskræft), Non-Hodgkin Lymfom (NHL)
Fase Fase 1
Kort titel TED16364
Forsøgets lange titel Et ikke-blindet, first-in-human, enkeltstof- og dosisoptrapningsforsøg til vurdering af sikkerhed, farmakokinetik, farmakodynamik og anti-tumoraktivitet af SAR442257 hos patienter med recidiveret og refraktær myelomatose og non-Hodgkin lymfom
Overordnede formål

At undersøge de mulige risici ved SAR442257 for at finde den rigtige dosis (den anbefalede dosis) af SAR442257

Undersøgelsesdesign

Et ikke-blindet, ikke-randomiseret, dosiseskalerende forsøg

Primære endpoints
 • Maximal tolerabel dosis (MTD)
 • Rekommanderet fase 2 dosis
Sekundære endpoints
 • Bivirkninger
 • Farmakokinetik
 • Responserate
 • Incidens af antidrug antistoffer
Inklusionskriterier
 • Forventet restlevetid ≥ 12 uger
 • Performance status ≤ 2
 • Patienter med myelomatose
  - modtaget ≥ 3 tidligere behandlingslinjer, inkl. proteasomhæmmere, immunmodulatorer og anti-CD38 antistoffer
  - modtaget den sidste dosis af tidligere anti-CD38 terapi inden for 9 måneder op til opstart af forsøgsmedicin
  - er refraktær til anti-CD38 antistoffer
  - oplevet progression inden for 60 dage efter den sidste dosis af anti-CD38
  - progredieret på allle godkendte behandlinger eller kan ikke tåle godkendte behandlinger
  - er ikke kandidat til behandling med lægemidler der har kendt klinisk effekt
  - har målbar sygdom, defineret som: serum M-protein ≥ 0,5 g/dL eller urin M-protein ≥ 200 mg/24 timer eller serum FLC ≥ 10 mg/dL og abnorm FLC ratio
 • Patienter med non-Hodgkin lymfom
  - progredieret på alle kendte behandlinger eller kan ikke tåle godkendte behandlinger
  - har målbar sygdom defineret ved læsioner ≥ 1,5 cm på CT skanning, inkl. følgende subtyper: diffust storcellet B-celle lymfom, transformeret follikulært lymfom, follikulært lymfom, Mantle celle lymfom, marginalzone lymfom, lymfoplasmacytisk lymfom, småcellet lymfocytært lymfom
 • Patienter med lymfom - tilgængeligt tumorvæv
 • Patienter med lymfom - LVEF > 50 % og ingen perikardiel effusion vurderet ved EKKO
Eksklusionskriterier
 • Diagnosticeret eller behandlet for anden malign sygdom inden for 3 år op til inklusion (for undtagelser, se protokol)
 • Amyloidose, leukæmiske manifestationer ved lymfom, kronisk lymfatisk leukæmi og prolymfocyt leukæmi
 • Kendt CNS-involvering
 • Hjertesvigt NYHA grad >2 eller anden svær hjertesygdom (for detaljer, se protokol)
 • Aktiv autoimmun sygdom herunder autoimmun hæmolytisk anæmi, idiopatisk trombocytopenisk purpura, inflammatorisk tarmsygdom, pneumonitis eller anden sygdom som kræver kortikosteroid behandling ækvivalent til >10 mg prednison dagligt
 • Klinisk ikke-kontrolleret kronisk eller aktiv infektion der kræver behandling inden for 14 dage op til opstart af forsøgsmedicin
 • Aktiv hepatitis A, B eller C samt HIV
 • Toksicitet efter tidligere anticancer behandlinger ≥ grad 1 (for undtagelser, se protokol)
 • Sensitivitet eller allergi over for forsøgsmedicin eller dens komponenter
 • Autolog stamcelle transplantation inden for 100 dage op til opstart af forsøgsmedicin eller anden tidligere allogen stamcelletransplantation eller organtransplantation
 • Systemisk immunsupprimerende behandling indenfor 3 måneder op til opstart af forsøgsmedicin eller aktiv graft-versus-host sygdom
 • Systemisk radioterapi inden for 28 dage og fokal strålebehandling inden for 14 dage op til opstart af forsøgsmedicin
 • Større kirurgi defineret som kirurgi der kræver bedøvelse og endotrakeal intubation inden for 28 dage op til opstart af forsøgsmedicin
 • Har modtaget anden forsøgsmedicin inden for 5 halveringstider eller 21 dage op til opstart af forsøgsmedicin
 • Dexamethason med en kumulativ dosis > 160 mg inden for 3 uger op til opstart af forsøgsmedicin. Inhalationssteroider og steroider til udvortes brug accepteres
 • Konkomitant behandling med oral antikoagulerende behandling eller lavmolekylært heparin
 • Modtaget levende vaccine inden for 6 uger op til opstart af forsøgsmedicin
 • Adækvat hæmatologisk og organfunktion
Behandling

Stigende doser af SAR442257 administreres i.v.i serier af 28 dage

Planlagt antal patienter

I alt 57 patienter

Deltagende afdelinger
 • Gentofte Hospital (Lukket)
 • Herlev Hospital (Lukket)
 • Rigshospitalet (Lukket)
Protokolnr

ClinicalTrials.gov nr.: NCT04401020

Primær investigator Gentofte Hospital
Dato for sidste revision 2021-10-01