Gå til sygdomsliste

Sygdom Myelomatose (knoglemarvskræft)
Fase Fase 3
Kort titel CARTITUDE-4
Forsøgets lange titel Et randomiseret fase 3 forsøg, der sammenligner JNJ-68284528, en kimærisk antigenreceptor-T-celle (CAR-T) behandling rettet mod BCMA, med Pomalidomid, Bortezomib og Dexamethason (PVd) eller Daratumumab, Pomalidomid og Dexamethason (DPd) til patienter med relaps af Lenalidomid-refraktær myelomatose
Overordnede formål

At sammenligne effekten af JNJ-68284528 med effekten af pomalidomid, bortezomib og dexamethason eller daratumumab, pomalidomid og dexamethason hos patienter med relaps af lenalidomid-refraktær myelomatose

Undersøgelsesdesign

Et randomiseret fase 3 forsøg

Primære endpoints
 • Progressionsfri overlevelse
Sekundære endpoints
 • Komplet responsrate (CR) elller stringent komplet responsrate (sCR) jf. IMWG-kriterier
 • Procent af deltager med negativ minimal residual sygdom (MRD)
 • Negativ MRD-rate hos patienter med CR eller sCR efter 12 måneder
 • Procent af deltager med vedvarende MRD, bekræftet efter minimum 1 år
 • Absolut overlevelse
 • Absolut responsrate
 • Tid til forværring af symptomer
 • Progressionfri overlevelse på næste behandling
 • Bivirkninger
 • Systemiske koncentrationer af cytokiner
 • Niveau af CAR-T celle aktiveringsmarkører - herunder CD4+, CD8+, CD25+
 • Niveau af JNJ-68284528 T-celle proliferation og persistens
 • Antal af patienter med anti-JNJ-68284528 antistoffer
 • Livskvalitet
Inklusionskriterier
 • Målbar sygdom defineret som:
  - serom M-komponent ≥ 0,5 g/dL eller urin M-komponent ≥ 200 mg/24 timer
  - letkæde myelomatose uden målbar M-protein i serum eller urin: serum FLC ≥ 10 mg/dL og abnorm serum kappe/lamdba FLC ratio
 • Har modtaget 1-3 tidligere behandlingslinjer inklusiv proteasomhæmmere og immunmodulerende lægemidler (IMiDs)
 • Dokumenteret progression jf. IMWG kriterier
 • Er refraktær til lenalidomid jf. IMWG kriterier
 • Blodprøver som ligger inden for kriterier nærmere defineret i forsøgsprotokollen
Eksklusionskriterier
 • Tidligere kimærisk antigen recepter T-celle (CAR-T) behandling af alle typer
 • Tidligere behandling med lægemiddel som er målrettet B-celle modning antigen (BCMA)
 • Persisterende toksicitet fra tidligere anticancer behandling > grad 1
 • Deltagere med grad 1 perifer neuropati med smerter eller ≥ grad 2 perifer neuropati kan ikke modtage kombinationsbehandlingen med pomalidomid, bortezomib og dexametason men kan modtage daratumumab, pomalidomid og dexametason
 • Har modtaget en kumulativ dosis af kortikosteroider svarende til ≥ 70 mg af prednison inden for 7 dage før randomisering
 • Monoklonal antistofbehandling inden for 21 dage
 • Cytotoksisk behandling inden for 14 dage
 • Behandling med proteasomhæmmere inden for 14 dage
 • Behandling med immunmodulatoriske lægemidler inden for 7 dage
Behandling

Arm A: standardbehandling med PVd eller DPd
PVd behandling:
4 mg pomalidomid administreres p.o. på dag 1-14 i serier af 21 dage
1,3 mg/m2 bortezomib administreres s.c. på dag 1, 4, 8 og 11 i serier 1-8 og på dag 1 og 8 fra serie 9 af 21 dage
20 mg dexamethason administreres p.o. på dag 1, 2, 4, 5, 8, 9, 11 og 12 i serier 1-8 og på dag 1, 2, 8 og 9 fra serie 9 af 21 dage

DPd behandling:
1800 mg daratumumab administreres s.c. på dag 1, 8, 15 og 22 i serier 1-2, på dag 1 og 15 i serier 3-6 og på dag 1 fra serie 7 af 28 dage
4 mg pomalidomid administreres p.o. på dag 1-21 i serier af 21 dage
40 mg dexamethason administreres p.o. ellere i.v. på dag 1, 8, 15, og 22 i serier af 28 dage

Arm 2: eksperimentel behandling med JNJ-68284528
PVd eller DPd administreres for minimum 1 serie herefter
JNJ-68284528 (infusion 0,75x10^6 CAR-T /kg) med 300 mg/m2 cyklofosfamid samt 30 mg/m2 fludarabine administreret iv. i 3 dage

Planlagt antal patienter

400 patienter, herunder cirka 6 patienter i Danmark

Deltagende afdelinger
 • Rigshospitalet (Lukket)
Protokolnr

ClinicalTrial,gov nr.: NCT04181827

EudraCT nr.: 2019-001413-16

Primær investigator Rigshospitalet
Dato for sidste revision 2021-10-01