Gå til sygdomsliste

Sygdom Non-Hodgkin Lymfom (NHL)
Fase Fase 3
Stadie Recidiverende sygdom
Kort titel InMind
Forsøgets lange titel Et randomiseret, dobbeltblindet, placebokontrolleret, multicenter fase 3-forsøg til vurdering af effekt og sikkerhed af tafasitamab plus lenalidomid i tillæg til rituximab versus lenalidomid i tillæg til rituximab hos patienter med recidiverende/refraktær (R/R) follikulær lymfom (FL) grad 1-3a eller R/R marginal zone lymfom (MZL)
Overordnede formål

At vurdere effekt og sikkerhed ved behandling med tafasitamab i kombination med lenalidomid og rituximab versus lenalidomid i tillæg til rituximab hos patienter med LF eller MZL, hvor sygdommen er recidiverende eller refraktær

Undersøgelsesdesign

Randomiseret, dobbeltblindet, placebokontrolleret, multicenter fase 3 studie

Primære endpoints
 • Progressionsfri overlevelse i FL-population
Sekundære endpoints
 • Progressionsfri overlevelse i hele population
 • Komplet respons i FL-population
 • Minimal restsygdom-negativ rate i FL- og MZL-population
 • Absolut overlevelse i FL-population
 • Komplet respons i hele population
 • Absolut overlevelse i hele population
 • Bedste responsrate i FL-population og hele population
 • Responsvarighed i FL-population og hele population
 • Livskvalitet
 • Bivirkninger
Inklusionskriterier
 • Histologisk verificeret FL, grad 1, 2, eller 3a, eller histologisk verificeret nodal MZL, milt MZL eller ekstranodal MZL fra mucosa-associeret lymfatisk væv (MALT)
 • Tidligere behandling med mindst én systemisk anti-CD20 immunterapi eller kemoterapi, inklusiv behandlinger såsom rituximab monoterapi eller kemoterapi plus immunterapi med rituximab eller obinutuzumab
 • Dokumenteret recidiv, refraktær eller progressiv sygdom efter systemisk behandling (patient i komplet eller partiel remission efter seneste behandling kan ikke deltage)
  - Recividerende lymfom: recidiv efter oprindeligt komplet respons efter tidligere behandling
  - Refraktær lymfom: opnået mindre end partiel respons ved seneste behandling eller opnået komplet eller partiel respons varende < 6 måneder før lymfom-progression
  - Progressiv lymfom: progression efter oprindeligt partiel respons eller stabil sygdom efter tidligere behandling
 • Performance status 0-2
Eksklusionskriterier
 • Anden histologi end FL og MZL eller klinisk bevis for transformeret lymfom
 • Tidligere strålebehandling mod ≥25% af kropsmassen
 • Aktiv systemisk infektion
 • Patienter i et alvorligt immunkomprimeret stadie
 • Kendt CNS lymfom involvering
 • Anamnese med HIV-infektion
 • HCV-positiv eller kronisk HBV-infektion
 • Tidligere behandling med lenalidomid i kombination med rituximab
 • Systemisk anti-lymfom og/eller forsøgsbehandling inden for 28 dage op til opstart af behandlingen
 • Tidliger ikke-hæmatologisk malignitet
 • Kendt kongestiv hjerteinsufficiens

 

Behandling

Arm A: tafasitamab + lenalidomid + rituximab

12 mg/kg tafasitamab administreres i.v. på dag 1, 8, 15 og 22 i serie 1-3 af 28 dage og på dag 1 og 15 i serie 4-12 af 28 dage

20 mg lenalidomid administreres per os dagligt på dag 1-21 i 12 serier af 28 dage

375 mg/m2 rituximab administreres i.v. på dag 1, 8, 15 og 22 i serie 1 af 28 dage og på dag 1 i serie 2-5 af 28 dage

 

Arm B: tafasitamab-placebo + lenalidomid + rituximab

12 mg/kg tafasitamab-placebo administreres i.v. på dag 1, 8, 15 og 22 i serie 1-3 af 28 dage og på dag 1 og 15 i serie 4-12 af 28 dage

20 mg lenalidomid administreres per os dagligt på dag 1-21 i 12 serier af 28 dage

375 mg/m2 rituximab administreres i.v. på dag 1, 8, 15 og 22 i serie 1 af 28 dage og på dag 1 i serie 2-5 af 28 dage

 

Planlagt antal patienter

Ca. 528 deltagere med FL og 60-90 deltagere med MZL (i alt ca. 12 danske patienter)

Deltagende afdelinger
 • Odense Universitetshospital (Lukket)
 • Sjællands Universitetshospital - Roskilde (Lukket)
 • Aalborg Universitetshospital (Lukket)
 • Aarhus Universitetshospital (Lukket)
Protokolnr

EudraCT: 2020-004407-13

Primær investigator Aalborg Universitetshospital
Dato for sidste revision