Gå til sygdomsliste

Destiny PT01 Pan-tumor her2

Tilbage til søgeresultat

Sygdom
Fase Fase 2
Stadie Stadie 3, Stadie 4, Progredierende sygdom
Kort titel Destiny PT01 Pan-tumor her2
Forsøgets lange titel Et åbent fase 2-forsøg på flere centre til undersøgelse af virkningen og sikkerheden ved trastuzumab deruxtecan (T-DXd) til behandling af inoperable og/eller metastatiske solide tumorer med HER2-aktiverende mutationer (uanset tumorhistologi)
Overordnede formål

At vurdere effekt og sikkerhed af trastuzumab deruxtecan (T-DXd) til behandling af patienter med inoperable og/eller metastatiske solide tumorer med specifikke HER2-aktiverende mutationer uanset tumorhistologi

Undersøgelsesdesign

Åbent, multicenter, ikke-randomiserende fase 2 studie

Primære endpoints
 • Objektiv responsrate jf. RECIST 1.1
Sekundære endpoints
 • Varighed af respons
 • Sygdomskontrol rate
 • Progressionsfri overlevelse
 • Objektiv responsrate baseret på investigators vurdering
 • Absolut overlevelse
 • Bivirkninger
 • Serumkoncentration af T-DXd
 • Serumkoncentrantion af total anti-HER2-antistof
 • Serumkoncentration af MAAA-1181a
 • Immunogenicitet af T-DXd vurderet som tilstedeværelsen af anti-lægemiddel-antistoffer mod T-DXd
Inklusionskriterier
 • Inoperabel og/eller metastatisk solid tumor med pre-specificeret HER2 mutationer vurderet lokalt ved NGS, som har progredieret efter tidligere behandling eller som ikke har andre tilfredsstillende alternative behandlingsmuligheder
 • Tidligere HER2-målrettet terapi er tilladt
 • Tilgængelig tumorvævsprøve til retrospektiv central HER2 test
 • LVEF ≥ 50%
 • Performance status 0-1
Eksklusionskriterier
 • Bryst, gastrisk eller gastroesophageal junction adenokarcinom med HER2 overekspression (IHC3+ eller IHC2+/ISH+) 
 • HER2 muteret ikke-småcellet lungekræft
 • Anamnese med non-infektiøs pneumonitis/interstitiel lungesygdom, nuværende interstitiel lungesygdom eller hvor interstitiel lungesygdom ikke kan udelukkes
 • Samtidig lunge-specifik klinisk signifikant alvorlig sygdom
 • Anamnese med aktiv primær immundefekt, kendt HIV, aktiv hepatitis B eller hepatitis C virusinfektion
 • Ukontrolleret infektion, der kræver intravenøs antibiotika, antivirale eller antisvampe midler
 • Pleuraeffusion, ascites eller perikardieeffusion, som kræver drænage, peritoneal shunt eller CART
 • Rygmarvskompression eller klinisk aktiv CNS-metastaser
Behandling

5,4 mg/kg trastuzumab deruxtecan (T-DXd) administreres i.v. på dag 1 i serier áf 21 dage

Planlagt antal patienter

I alt 102 patienter, heraf 3 patienter i Danmark

Deltagende afdelinger
 • Rigshospitalet (Lukket)
Protokolnr

Clinicaltrials.gov: NCT04639219

Andet protokol id: D967MC00001

Primær investigator Rigshospitalet
Dato for sidste revision 2021-08-24