Gå til sygdomsliste

Sygdom Lungekræft, ikke småcellet
Stadie Stadie 3, Stadie 4
Kort titel FIOL
Forsøgets lange titel Et fase II etarmet studie af osimertinib hos patienter med lokalavanceret eller metastatisk ikke-småcellet lungekræft.
Overordnede formål

At vurdere sikkerhed og effekt af osimertinib som første-linje behandling til patienter med EGFR mutation-positiv, lokalt fremskreden eller metastatisk ikke-småcellet lungekræft (NSCLC), som ikke tidligere har været i behandling med en EGFR-hæmmer

Undersøgelsesdesign

Enkelt-armet fase 2 studie

Primære endpoints
 • Objektiv responsrate
Inklusionskriterier
 • Histologisk eller cytologisk verificeret lokal fremskreden eller metastatisk NSCLC, som ikke er egnet til kurativ kirurgi eller strålebehandling. Deltagere, som tidligere har modtaget systemisk adjuverende behandling for ikke-metastatisk sygdom, skal have foretaget en ny biopsi før inklusion
 • Dokumenteret EGFR mutation i exon 18-21, undtagen insertioner i exon 20, baseret på tumorvævsanalyser
 • Performance status 0-2 og forventet levetid på mindst 12 uger
 • Patienter med ubehandlede, mildt eller moderat symptomatiske og målbare hjernemetastaser kan inkluderes, men allokeres til kohorte A. Deltagere med behandlede, stabile og asymptomatiske hjernemetastaser allokeres til kohorte B
 • Mindst én læssion, som ikke tidligere har været bestrålet eller været udvalgt til biopsi i screeningsperioden, som kan afmåles korrekt ved baseline jf. RECIST 1.1
Eksklusionskriterier
 • Tidligere systemisk behandling mod metastatisk NSCLC
 • Større kirurgisk indgreb inden for 4 uger op til inklusionen
 • Strålebehandling mod mere end 30% af knoglemarven eller med et bredt strålefelt inden for 4 uger op til inklusionen
 • Konkomitant brug af CYP3A4 inducere. Evt. behandling med CYP3A4 inducere skal stoppes mindst 3 uger før første administration af forsøgsbehandlingen
 • Rygmarvskompression, med mindre definitiv behandling er gennemført, der ikke er behov for steroidbehandling og patienten har haft stabil neurologisk status i mindst 2 uger efter afsluttet behandling
 • Alvorlig eller ukontrolleret systemisk sygdom
 • Tidligere anden malign sygdom, medmindre der blev opnået komplet remission mindst 2 år før inklusion i studiet
 • Refraktær kvalme og opkastninger, kronisk gastrointestinal sygdom, manglende evne til at synke forsøgsmedicin eller tidliegere større tarmresektion, der kan nedsætte absorption af osimertinib
 • QTc > 470 ms, klinisk alvorlige afvigelser i hjerterytme, -ledning eller -konduktion, eller faktorer, som øger risikoen for QTc forlængelse eller arytmier
 • Anamnese med interstitiel lungesygdom, lægemiddelinduceret interstitiel lungesygdom, strålepneumonitis som har været steroidkrævende eller evidens for klinisk aktiv interstitiel lungesygdom
 • Inadækvat knoglemarvs- eller organfunktion (for detaljer, se protokol)
 • Anamnese med hypersensitivitet over for aktive eller inaktive indholdsstoffer i osimertinib eller lignende lægemidler
 • Behandling med et forsøgslægemiddel inden for fem halveringstider eller 3 måneder
 • Tidligere inklusion i dette studie eller tidligere behandling med osimertinib
 • Toksiciteter fra tidligere behandlinger, som ikke er bedret til mindst grad 1
Behandling

80 mg osimertinib administreres dagligt p.o. indtil sygdomsprogression.

Planlagt antal patienter

Total: 100, heraf ca. 40 fra Danmark

Deltagende afdelinger
 • Odense Universitetshospital (Lukket)
 • Rigshospitalet
Protokolnr

EudraCT nr.: 2018-001863-21

ClinicalTrials.gov nr.: NCT03804580

Primær investigator Odense Universitetshospital
Dato for sidste revision 2021-04-01