Gå til sygdomsliste

Sygdom Behandling på tværs af kræftsygdomme, Lungekræft, Modermærkekræft, Tyktarmskræft
Fase Fase 1
Stadie Stadie 3, Stadie 4
Kort titel GCT1042-01
Forsøgets lange titel Et first-in-human, ublindet, dosiseskalerende forsøg med ekspansionskohorter med henblik på at evaluere sikkerheden af GEN1042 hos deltagere med ondartede faste tumorer.
Overordnede formål

Forsøget første del, eskalation: At finde den maksimalt tolererede dosis af GEN1042 hos patienter med fremskreden solide tumorer til hvilke, der ikke findes mere standard behandling. Derudover at undersøge den potentielle aktivitet af GEN1042.

Forsøgets anden del, ekspansion: At teste, om GEN1042 er nyttig mod melanom, NSCLC og CRC, når det indgives med det dosisniveau, der er fundet i forsøgets første del.

Undersøgelsesdesign

First-in-human, åbent, fase 1, dosis-eskaleringsstudie.

Primære endpoints
 • Maksimalt tolererede dosis (MTD) eller fastlægge anbefalet fase 2 dosis
 • Sikkerhed
Sekundære endpoints
 • Farmakokinetik
 • Immunogeniciteten
 • Anti-tumor aktivitet, fx reduktion af tumorstørrelse jf. RECIST 1.1
 • Objektiv responsrate
 • Sygdomskontrol rate
 • Tid til respons
 • Responsvarighed
Inklusionskriterier
 • Mindst en målbar læsion jf. RECIST 1.1.
 • ECOG performance status 0-1
 • Adækvat knoglemarv- og organfunktion
 • Første del, dosiseskalation: Histologisk eller cytologisk verificeret metastatisk eller inoperabel solid tumor (undtagen hjernetumorer) til hvilken, der ikke findes mere standard behandling
 • Anden del, dosisekspansion: Histologisk eller cytologisk verificeret recidiverende eller refraktær fremsjreden eller metastatisk modermærkekræft, ikke-småcellet lungekræft og colorektalkræft til hvilke, der ikke findes mere standard behandling
Eksklusionskriterier
 • Aktiv infektion, som kræver intravenøs behandling med antibiotika indenfor 2 uger op til første administration af forsøgsmedicin
 • Symptomatisk hjertesvigt, ustabil angina eller arytmi
 • Ukontrolleret hypertension defineret som > 160 systolisk eller > 100 diastolisk på trods af optimal behandling
 • Aktiv eller tidligere alvorlig autoimmun sygdom, som kræver systemisk immunsupprimerende behandling og kan give risiko for immunrelaterede bivirkninger
 • Alvorligt ikke-helende sår, hudulcerationer eller brud på knogler
 • Kendt med intracerebral arteriovenøs malformation, cerebral aneurisme, nye eller progredierende CNS-metastaser eller apopleksi cerebri
 • Anamnase med immunrelaterede bivirkninger ≥ grad 3, som har forårsaget ophør med checkpoin inhibitorer
 • Anamnese med myositis, Guillain-Bare syndrom eller myasthenia gravis (alle grader)
 • Kendt kronisk leversygdom eller evidens for cirrose
 • Organtransplantation eller stamcelletransplantation indenfor 3 måneder op til første administration af forsøgsmedicin
 • Anamnese med ikke-infektiøs pneumonitis, som har krævet steroidbehandling eller pågående pneumonitis
 • Persisterende toksicitet relateret til tidligere behandling > grad 1
 • Stråleterapi inden for 14 dage op til opstar af forsøgsmedicin (undtagen palliativ strålebehandling)
 • Anti-cancer behandling indenfor 28 dage eller 4 halveringstider op til første administration af forsøgsmedicin. Behandling med bisfosfonat eller denosumab er tilladt.
Behandling

Del 1, dosiseskalationn
De første 2 kohorter er single-patient kohorter. Herefter kohorter med 3+3 design.
GEN1042 administreres i.v. på dag 1 i serier af 21 dage. DLT-perioden er på 21 dage.

Planlagt antal patienter

Total: 186, 10 patienter på Rigshospitalet

Deltagende afdelinger
 • Rigshospitalet (Lukket)
Protokolnr

EudraCT nr.: 2018-003716-47

ClinicalTrials.gov nr.: NCT04083599

Primær investigator Rigshospitalet
Dato for sidste revision 2021-04-01