Gå til sygdomsliste

Sygdom Behandling på tværs af kræftsygdomme, Blærekræft, Brystkræft - kvinder, Hoved-halskræft, Livmoderkræft, Lungekræft, ikke småcellet, Prostatakræft, Spiserørskræft
Fase Fase 1, Fase 2
Stadie Stadie 3, Stadie 4
Kort titel GCT1044-01
Forsøgets lange titel Ikke-blindet "first in human"-dosiseskaleringsforsøg med ekspansionsgrupper til vurdering af sikkerheden af GEN1044 hos personer med maligne solide tumorer
Overordnede formål

At evaluere sikkerhed, fastsætte anbefalet fase 2-dosis og vurdere præliminær klinisk effekt af GEN1044 hos patienter med solide tumorer

Undersøgelsesdesign

Ikke-blindet, "first in human"-dosiseskaleringsforsøg med ekspansionsgrupper

Primære endpoints
 • Dosislimiterende toksicitet (DST)
 • Bivirkninger
 • Objektiv responsrate
 • Sikkerhed og tolerabilitet
Sekundære endpoints
 • Farmakokinetik af GEN1044
 • Immunogenicitet af GEN1044
 • Progressionsfri overlevelse
Inklusionskriterier

Dosiseskaleringsdel:

 • Patienter med fremskreden eller metastatisk solid tumor, undtaget primær CNS-tumor, som har progredieret på standardbehandling eller som ikke tåler standardbehandling

Ekspansionsdel:

 • Patienter med patologisk verificeret fremskreden eller metastatisk livmoderkræft, prostatakræft, spiserørskræft, triple negativ brystkræft, hovedhalskræft, non-small cell lung cancer eller blærekræft

For begge dele af forsøget gælder:

 • Målbar sygdom
 • Performance status 0-1
Eksklusionskriterier
 • Har en anden ukontrolleret sygdom, herunder:
  - aktiv infektion, der kræver i.v. behandling
  - hjertesvigt NYHA III eller IV
  - ustabil angina eller alvorlig arytmi
  - ukontrolleret hypertension med systolisk blodtryk ≥ 160 mmHg og/eller diastolisk blodtryk ≥ 100 mmHg trods optimal medicinsk behandling
  - autoimmunsygdom eller immunrelateret toksicitet ≥ grad 3
  - anamnase med myositis, Guillain-Barré syndrom eller myasthenia gravis
  - anamnase med kronisk leversygdom eller evidens for cirrose
  - tidligere organ transplantationer, inklusiv stamcelletransplantation, inden for 3 måneder op til behandlingsstart
  - kroniske sår eller knoglefraktur
  - anamnase med eller pågående pneumonitis, der kræver steroidbehandling
 • Anamnase med intracerebrale arteriovenøse malformationer, cerebrale aneurismer, symptomatiske hjernemetastaser eller apopleksi cerebri
 • Strålebehandling indenfor 14 dage op til behandlingsstart. Palliativ strålebehandling er tilladt
 • Anti-cancer behandling inden for 28 dage eller 5 halveringstider op til behandlingsstart
 • Persisterende toksicitet relateret til tidligere behandling
 • Anamnase med cytokinfrigivelsessyndrom grad ≥ 2 eller kendt overfølsomhed over for GEN1044 eller lægemidlets komponenter
Behandling

Eskalerende doser af GEN1044 administreres intravenøst i serier af 21 dage

Deltagende afdelinger
 • Rigshospitalet
Protokolnr

ClinicalTrials.gov nr.: NCT04424641

Dato for sidste revision 2021-04-01