Gå til sygdomsliste

Sygdom Sarkomer
Fase Fase 2, Fase 3
Stadie Stadie 3, Stadie 4
Kort titel Brightline-1
Forsøgets lange titel Brightline-1: Et fase II/III, randomiseret, åbent, multicenter studie af BI 907828 sammenlignet med doxorubicin som 1. linje behandling til patienter med fremskreden dedifferentieret liposarkom
Overordnede formål

At vurdere sikkerhed og effekt af BI 907828 sammenlignet med standard doxorubicin til behandling af patienter med dedifferentieret liposarkom

Undersøgelsesdesign

Åbent, randomiseret, multicenter fase 2/3 studie

Primære endpoints
 • Progressionsfri overlevelse
Sekundære endpoints
 • Objektiv respons
 • Varighed af objektiv respons
 • Absolut overlevelse
 • Sygdomskontrol
 • Livskvalitet 
 • Forekomst af behandlingsrelaterede bivirkninger
 • Forekomst af behandlingsrelaterede bivirkninger som fører til ophør af forsøgsbehandling
Inklusionskriterier
 • Histologisk verificeret lokalt fremskreden eller metastatisk, inoperabel (operationsmorbiditeter ville opveje potentielle fordele), progredierende eller recidiverende dedifferentieret liposarkom (DDLPS)
 • Patologisk rapport med informationer om positiv MDM2 immunohistokemi eller MDM2 amplificering
 • Formalinfikseret paraffin integreret tumorvævsprøve tilgængelig for retrospektiv histopatologisk central review
 • Tilstedeværelse af minimum én målbar target læsion jf. RECIST 1.1
 • Performance status 0-1
 • Villighed til at donere blodprøver til at undersøge farmakokinetik, farmakodynamik samt tumor mutationsanalyser
 • Villighed til at få foretaget påkrævet tumorbiopsier
 • Adækvat organfunktion
Eksklusionskriterier
 • Kendt TP53 mutation (screening for TP53 status er ikke påkrævet)
 • Større operation inden for 4 uger op til randomisering eller planlagt operation inden for op til 6 måneder efter screening
 • Tidligere systemisk behandling for liposarkom i enhver setting (inklusiv adjuverende, neoadjuverende, vedligeholdelse, palliativ behandling)
 • Anamnese med eller samtidig malign sygdom behandlet inden for de seneste 5 år (undtagen effektivt behandlet non-melanom hudkræft, carcinoma in situ i cervix, duktal carcinoma in situ, eller anden malign sygdom der vurderes at være kureret ved lokal behandling)
 • Tidligere behandling med antracykliner i enhver setting (anden systemisk anticancer behandling er tilladt, hvis behandlingen er afsluttet minimum 5 år før inklusion med undtagelse af hormonterapi)
 • Patienter som skal tage anden medicin, der kan påvirke sikkerheden i forsøget
 • Deltagelse i et andet forsøg med forsøgsmedicin eller forsøgsapparat inden for 30 dage op til første dosis af forsøgsmedicinen
 • Anamnese med HIV infektion som opfylder en eller flere af følgende kriterier:
  • CD4+ tal < 350 celler/uL
  • Viral load > 400 kopier/mL
  • Ikke modtager antiretroviral behandling
  • Modtaget etableret antiretroviral behandling < 4 uger op til opstart af forsøgsbehandling
  • Anamnese med AIDS-definerende infektioner inden for 12 måneder op til opstart af forsøgsbehandling
 • Anamnese med HCV infektion som opfylder en eller flere af følgende kriterier:
  • Nuværende kurativ antiviral behandling eller endnu ikke opnået vedvarende viralt respons
  • HCV viral load over en vis grænse (HCV RNA positiv)
 • Kronisk HBV infektion med aktiv sygdom som opfylder kriterierne for HBV terapi og som ikke har fået behandling med suppressiv antiviral behandling før opstart af forsøgsbehandling
 • Anamnese med eller nuværende anden ukontrolleret gastrointestinal sygdom, som kan påvirke evnen til at indtage eller absorbere forsøgsmedicinen i kroppen (fx kvalme, opkast, Crohn’s sygdom, colitis ulcerosa, kronisk diarré, malabsorption)
 • Kendt hypersensitivitet eller kontraindikation til forsøgsstoffet eller dets hjælpestoffer
 • Aktiv større infektion der kræver behandling med antibiotika ved forsøgsstart
 • Anamnese med eller nuværende kardiovaskulær abnormalitet såsom ukontrolleret hypertension, hjertesvigt, ustabil angina eller dårligt kontrolleret arytmi. Myokardieinfarkt eller apopleksi cerebri inden for 6 måneder op til randomisering
 • Én af følgende hjertekriterier:
  • QT-interval > 470 msek
  • Enhver klinisk abnormalitet i rytme, konduktion eller EKG
  • Øget risiko for forlænget QT-interval eller øget risiko for artymier
  • LVEF < 50% eller den nedre grænse for normal i forhold til den institutionelle standard
 • Hjernemetastaser medmindre de er behandlede og stabile (se protokol for specifikke kriterier)
 • Aktiv blødning, signifikant risiko for blødning eller nuværende blødningsforstyrrelse
 • Anamnese med eller samtidige forhold, der kan påvirke patientens evne til at deltage i hele forsøgsperioden eller påvirke vurderingen af forsøgsresultatet
Behandling

Fase 2
Gruppe A: 45 mg BI 907828 administreres per os hver 21. dag
Gruppe B: 30 mg BI 907828 administreres per os hver 21. dag
Gruppe C: 75 mg/m2 doxorubicin administreres i.v. hver 21. dag

Fase 3
Gruppe A: BI 907828 (dosis valgt i fase 2) administreres per os hver 21. dag
Gruppe B: 75 mg/m2 doxorubicin administreres i.v. hver 21. dag

Planlagt antal patienter

Op til 300 patienter (180 i fase 2 og 120 i fase 3), heraf 6 patienter i Danmark

Deltagende afdelinger
 • Herlev Hospital (Lukket)
 • Aarhus Universitetshospital (Lukket)
Protokolnr

EudraCT: 2021-002392-20

Clinicaltrials.gov: NCT05218499

Andet protokol ID: 1403-0008

Primær investigator Aarhus Universitetshospital
Dato for sidste revision 2022-09-12