Gå til sygdomsliste

ASSURE (ACE-312)

Tilbage til søgeresultat

Sygdom Kronisk lymfatisk leukæmi (CLL)
Fase Fase 3
Kort titel ASSURE (ACE-312)
Forsøgets lange titel Et fase 3b, multicenter, ublindet, single-arm studie med acalabrutinib (ACP-196) hos patienter med kronisk lymfatisk leukæmi.
Overordnede formål

At evaluere sikkerhed og effektivitet af behandling med acalabrutinib hos patienter med kronisk lymfatisk leukæmi.

Undersøgelsesdesign

Enkelt-arm, ublindet fase 3 studie.

Primære endpoints
 • Antal deltagere med bivirkninger
Sekundære endpoints
 • Objektiv respons rate
 • Responsvarighed
 • Progressionsfri overlevelse
 • Plasmakoncentrationer af acalabrutinib og ACP 5862
 • Absolut overlevelse
 • Tid til næste behandling
 • Livskvalitet
Inklusionskriterier
 • Diagnosticeret kronisk lymfatisk leukæmi (CLL) med kriterier:
  - Monoklonale B-celler (begrænset til enten kappa eller lambda letkæder) som udtrykker ≥ 1 B-celle markør (CD-19, CD-20 og CD-23) og CD-5
  - Prolymfocytter må udgøre < 55% af blodlymfocytter
  - Tilstedeværelse af ≥ 5*109 B lymfocytter/L i perifert blod
 • Aktiv sygdom med mindst ét af følgende IWCLL 2018 kriterier:
  - Evidens for progressivt knoglemarvssvigt manifesteret ved udvikling eller forværring af anæmi og/eller trombocytopeni
  - Massiv, progressiv eller symptomatisk splenomegali
  - Massivt forstørrede lymfeglandler (fx ≥ 10 cm i længste diameter), progressiv eller symptomatisk lymfadenopati
  - Progressiv lymfocytose med en forøgelse på > 50% over en to-måneders periode eller en lymfocyt fordoblingstid på < 6 måneder (for detaljer, se protokol)
  - Autoimmun anæmi og/eller trombocytopeni, som responderer dårligt på standardbehandling
  - B-symptomer
 • Skal opfylde mindst ét af følgende kriterier:
  - Har tidligere ikke modtaget behandling for CLL og har enten A-score > 6 på CIRS eller kreatinin clearence på 30-69 ml/min
  - Har tidligere modtaget behandling for CLL og har enten recidiverende eller refraktær sygdom
  - Har tidligere modtaget BTKi behandling for CLL
 • Performance status ≤2
 • FISH analyse inden for 60 dage op til screeningen, som viser tilstedeværelse eller fravær af del(17p), 13q del, 11q del, og trisomi af kromosom 12 sammen med procentdel af cellerne med deletionen, sammen med TP53 sekventering. Deltagerne skal også have lavet molekylær analyse for at detektere IGHV mutationsstatus efter diagnosen
 • Adækvat lever- og nyrefunktion
Eksklusionskriterier
 • Sygdomsprogression under behandling med BTKi for nogen form for malign eller non-malign sygdom
 • Tidligere malign sygdom (udover CLL) inden for de seneste 2 år
 • Anamnese med bekræftet progressiv multifokal leukoencefalopati
 • Alvorlig kardiovaskulær sygdom
 • Malabsorptionssyndrom eller nogen anden form for sygdom eller tilstand, som kan påvirke absorptionen af lægemidler indtaget p.o.
 • Evidens for aktiv Richters transformation
 • CNS involvering af CLL
 • Kendt med HIV, aktiv hepatitis B eller C infektion eller nogen anden aktiv systemisk infektion, samt deltagere, som modtager anti-infektiøs behandling og deltagere, som har modtaget en levende vaccine inden for 4 uger op til første dosis forsøgsbehandling
 • Ukontrolleret autoimmun hæmolytisk anæmi eller idiopatisk trombocytopenisk purpura defineret som faldende hæmoglobin eller tromocytter sekundært til autoimmun destruktion inden for screeningsperioden eller behov for høj-dosis steroidbehandling
 • Anamnese med intrakraniel blødning eller apopleksi inden for 6 måneder op til første dosis forsøgsbehandling
 • Anamnese med blødningsforstyrrelse
 • Tilstedeværelse af gastrointestinal ulceration diagnosticeret med endoskopi inden for 3 måneder op til screeningen
 • Større kirurgisk indgreb inden for 4 uger op til første dosis forsøgsbehandling
 • Kræver behandling med protonpumpehæmmere (PPI). Deltagerne, som skifter fra PPI til H2-receptor antagonist eller antacida, kan inkluderes i studiet
 • Kræver eller modtager allerede antikoagulerende behandling inden for 7 dage op til første dosis forsøgsbehandling
 • ANC < 0,5x109/L eller trombocytter < 30x109/L, med mindre det kan vises, at disse afvigelser skyldes CLL og retter sig over grænseværdierne efter behandling med G-CSF og/eller trombocyttransfusion
 • Modtaget kemoterapi, ekstern strålebehandling, forsøgsbehandling eller nogen anden form for anti-CLL behandling inden for 30 dage op til første dosis forsøgsbehandling
 • Konkomitant deltagelse i et andet klinisk studie
 • Anamnese med interstitiel lungesygdom
 • Behov for længerevarende (> én uge) behandling med en stærk CYP3A inhibitor/inducer. Yderligere må disse lægemidler ikke indtages inden for de første 7 dage efter første dosis forsøgsbehandling
Behandling

Deltagerne inkluderes i 3 kohorter:
- Behandlings-naive
- Recidiverende eller refraktær sygdom
- Tidligere BTKi behandling

100 mg acalabrutinib administreres p.o. 2 gange dagligt

Planlagt antal patienter

Total: 600, heraf ca. 40 i Danmark

Deltagende afdelinger
 • Herlev Hospital (Lukket)
 • Odense Universitetshospital (Lukket)
 • Rigshospitalet (Lukket)
 • Sjællands Universitetshospital - Roskilde (Lukket)
 • Aalborg Universitetshospital (Lukket)
 • Aarhus Universitetshospital (Lukket)
Protokolnr

EudraCT nr.: 2019-001573-89

ClinicalTrials.gov nr.: NCT04008706

Primær investigator Herlev Hospital
Dato for sidste revision 2021-04-01