Gå til sygdomsliste

Den palliative indsats

Kræftens Bekæmpelse arbejder for at sikre en værdig og godt forløb for kræftpatienter, hvor helbredelse ikke er mulig. Her kan du finde viden om den palliative indsats på kræftområdet i Danmark.

Patient er i samtale med læge

Flere kræftpatienter får behov for palliativ behandling
Kræft er en livstruende sygdom. Der bliver fortsat udviklet nye og forbedrede behandlingsformer, som kan helbrede patienter med kræft, men desværre er der stadig mange kræftpatienter, som ikke kan helbredes. Det betyder, at nogle patienter må indstille sig på, at de i løbet af kortere eller længere tid vil dø af deres sygdom.

Det skønnes, at hovedparten af de cirka 15.000 kræftpatienter, der årligt dør i Danmark, vil have behov for en palliativ indsats på enten basalt eller specialiseret niveau. Som følge af forlænget levealder, bedre diagnostik og behandlingsmuligheder forventes antallet af patienter med palliative behov at stige i de kommende år.

Den palliative indsats på kræftområdet

I Danmark har der været flere initiativer for at udbygge den palliative indsats til kræftpatienter.

I 2012 udarbejdede Sundhedsstyrelsen ”Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft” og ”Anbefalinger for den palliative indsats”. Heri fremgår det, at regionerne skal sikre, at der for patienter med palliative behov er mulighed for åben indlæggelse på en stamafdeling.

I 2009 blev DMCG-PAL (Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats) stiftet for blandt andet at sikre nationale kliniske retningslinjer for den specialiserede palliative indsats.

I 2009 blev REHPA (Videncenter for Rehabilitering og Palliation) etableret for at kortlægge, forske, udvikle og formidle viden om rehabilitering og palliation.

Kræftens Bekæmpelse arbejder for bedre palliation til kræftpatienter
Kræftens Bekæmpelse har fokus på behandlingen af de kræftpatienter, der ikke kan blive helbredt for deres sygdom, og som modtager palliativ behandling. Indsatsen handler blandt andet om, at man sikres et værdigt og godt forløb i eget hjem eller der, hvor man i øvrigt ønsker at tilbringe den sidste tid.

På trods af der er sket en udbygning af den palliative indsats for kræftpatienter i Danmark, viser flere af Kræftens Bekæmpelses undersøgelser, at der stadig en række problemer, der skal løses på området.

Fokus på livet - også når vi skal dø
Thomas Munk sidder i en sofa og fortæller om sin kones sidste tid, hvor de sammen formåede at sætte fokus på livet og ikke døden

I en artikel til medlemsbladet "tæt på kræft" fortæller Thomas, at de på den palliative afdeling oplevede ro, omsorg og god pleje i den sidste tid, hans kone Janne levede. Men han fortæller også, at han ville ønske, at nogen havde taget den alvorlige snak om, at Janne ikke kunne helbredes, langt tidligere og mere hensynsfuldt, end det skete.

Han har savnet koordination og en ansvarlig læge, der havde overblikket og tog ansvar, så Jannes sidste tid ikke blot skulle overleves, men leves. Læs artiklen her:

"Jeg ville ikke acceptere, at Janne bare skulle ligge og vente på at dø"

Den palliative indsats

I 2016 rettede Kræftens Bekæmpelse opmærksomheden mod patientsikkerheden i de åbne indlæggelser med henblik på at frembringe ny viden, der kan bidrage til en sikker palliativ indsats.

Undersøgelsen sætter fokus på en række udfordringer i den palliative indsats, herunder at håndteringen af de åbne indlæggelser er en kompleks opgave og at organiseringen varierer på sygehusene i landets fem regioner.

Patientsikkerhed ved åbne indlæggelser af kræftpatienter med palliative behov

Den palliative indsats

I 2014 udviklede Kræftens Bekæmpelse en række konkrete anbefalinger til den palliative indsats på kræftområdet, der skal sikre kræftramte en kvalificeret indsats ud fra deres ønsker og behov i den sidste tid.

Anbefalingerne tager afsæt i resultaterne fra en række danske undersøgelser, som peger på nogle af de udfordringer, som den danske palliative indsats står over for.

Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter

Den palliative indsats

I 2012 gennemførte Kræftens Bekæmpelse en barometerundersøgelse af kræftpatienters oplevelser i den palliative fase af deres sygdomsforløb.

Undersøgelsen viser generelt en rimelig høj tilfredshed med sundhedsvæsenet, men den peger også på områder med plads til forbedringer. Eksempelvis oplevede 22 % af patienterne, at de ikke fik tilstrækkelig hjælp ved smerter. Flere end halvdelen af patienterne var meget trætte, halvdelen havde ingen appetit, og mange oplevede angst og depression.

Kræftpatienters oplevelser i den palliative fase af sygdomsforløbet

Redskaber til palliation på kræftområdet
Kræftens Bekæmpelse har samlet forskellige værktøjer, materialer, online tilbud og retningslinjer til at arbejde med palliation i praksis.

Redskaber til palliation på kræftområdet