Gå til sygdomsliste

Knæk Cancer-midler

Der er nu mulighed for at søge om støtte til følgende Knæk Cancer 2018 og 2019 opslag:

Knæk Cancer 2018

Ny medicin - indsamling af erfaringer fra klinisk praksis

Kræftens Bekæmpelse ønsker en mere systematisk opsamling af erfaringerne med ny medicin – så både patienter og læger har et bedre beslutningsgrundlag. Der er behov for at indsamle både patienternes og lægernes erfaring med ny medicin samt kortlægge, hvordan medicin udbredes og anvendes i forskellige behandlingslinjer/kombinationer for forskellige patientgrupper og molekylærbiologiske profiler. Herunder er der også behov for at udforske nye metoder til at evaluere effekter og bivirkninger af ny medicin under ibrugtagning, f.eks. ved at bruge patientrapporterede oplysninger.

Udover området 'ny medicin' kan der også udarbejdes ansøgninger til denne pulje, med henblik på at fremskaffe yderligere data vedrørende opsamling af erfaring fra klinisk praksis med anvendelse af kræftmedicin (eksisterende og nye indikationer). Ansøgninger der ønsker at efterprøve diagnostik og diagnostiske procedure medhenblik på at optimere den patientpopulation, der modtager medicinen er også velkomne.

Se hele opslaget her.

Ansøgningen skal udformes i henhold til KBVU’s ansøgningsregler, der er angivet i såvel vejledningen "Information om støttemuligheder og formkrav" som elektronisk skema. Herunder også habilitetskravene, der betyder at ansøgere, som inden for de seneste 10 år har modtaget, modtager eller forventer at modtage støtte fra virksomheder/koncerner/fonde etc., hvis produktion eller omsætning i betydende omfang omfatter løbende indtægter fra produktion og salg af klart kræftfremkaldende stoffer, især tobak, ikke kan opnå støtte.

Ansøgningsfrist: 14. januar 2020 kl. 15.00.

Knæk Cancer 2019

Kræftens Bekæmpelses forretningsudvalg og hovedbestyrelse godkendte i november 2018 temaerne for Knæk Cancer 2019.

Den overordnede arbejdstitel for Knæk Cancer 2019 er ’Danmark står sammen mod kræft – og gør en forskel’.

Tidligere opslag: 

Behandlingsresultater set fra patienternes side
Kræftens Bekæmpelse uddeler 8 millioner til Behandlingsresultater set fra patienternes side - Patientrapporterede oplysninger ind i de kliniske databaser.

De multidisciplinære cancergrupper (DMCG) inviteres til at ansøge puljen i et samarbejde med deres kliniske kvalitetsdatabase og RKKP. Samarbejdet motiveres ud fra et fælles ønske om at integrere PRO i de kliniske kræftmiljøer og understøtte national udrulning af PRO-værktøjer, samt udvide den nationale kvalitetsmonitorering med PRO-indikatorer. Der vil blive lagt vægt på inddragelse af patienter i projekterne. Invitation sker gennem direkte henvendelse til formanden for de respektive DMCG’er, formændene for de kliniske kvalitetsdatabaser, direktøren for RKKP og formændene for kræftpatientforeningerne.

Se hele opslaget her
Se hele projektbeskrivelsen her.

Ansøgningsfristen er rykket til: 1. oktober kl. 15.

Ansøgningerne skal udformes i henhold til KBVU’s ansøgningsregler, der er angivet i såvel vejledningen "Information om støttemuligheder og formkrav" som elektronisk skema. Herunder også habilitetskravene, der betyder at ansøgere, som inden for de seneste 10 år har modtaget, modtager eller forventer at modtage støtte fra virksomheder/koncerner/fonde etc., hvis produktion eller omsætning i betydende omfang omfatter løbende indtægter fra produktion og salg af klart kræftfremkaldende stoffer, især tobak, ikke kan opnå støtte.

To danske kræftforskningscentre
Ønsket er at få etableret et forskningscenter, der bidrager med forskningsresultater på højt niveau, som samarbejder mellem alle relevante kræftenheder i Danmark, og som medvirker til at forskningsresultaterne implementeres i de relevante kræftenheder i Danmark.

Der er allerede givet mange foreløbige idéer til et nationalt center – resistent kræft, eksperimentel kirurgi, multisygdom og kræft, patientinddragelse, ældre og kræft – men andre idéer kan også komme i betragtning.

Siden 2016 er der i et samarbejde mellem Kræftens Bekæmpelse, de enkelte regioner og DCCC blevet etableret nationale centre. En samlet oversigt over centrene findes her: http://www.dccc.dk/nationale-forskningscentre/

Der afsættes 50 mio. kr.

Se hele opslaget her.

Frist for indsendelse af interessetilkendegivelser er den 1. maj kl. 15.

Interessetilkendegivelserne skal udformes i henhold til KBVU’s ansøgningsregler, der er angivet i såvel vejledningen "Information om støttemuligheder og formkrav" som elektronisk skema. Herunder også habilitetskravene, der betyder at ansøgere, som inden for de seneste 10 år har modtaget, modtager eller forventer at modtage støtte fra virksomheder/koncerner/fonde etc., hvis produktion eller omsætning i betydende omfang omfatter løbende indtægter fra produktion og salg af klart kræftfremkaldende stoffer, især tobak, ikke kan opnå støtte.


Unge talentfulde kræftforskere

Der er unge danske kræftforskere, der har et stort potentiale som fremtidens forskningsledere. 2 - 3 unge kræftforskere får mulighed for at opbygge en forskningsgruppe inden for eksperimentel, translationel, klinisk kræftbehandling. Også unge forskere uden en læge/naturvidenskabelig baggrund kan komme i betragtning.

Der afsættes 10 mio. kr. til 2 – 3 unge kræftforskere.

Se hele opslaget her.

Ansøgningsfrist: 20. juni kl. 15.

Ansøgningerne skal udformes i henhold til KBVU’s ansøgningsregler, der er angivet i såvel vejledningen "Information om støttemuligheder og formkrav" som elektronisk skema. Herunder også habilitetskravene, der betyder at ansøgere, som inden for de seneste 10 år har modtaget, modtager eller forventer at modtage støtte fra virksomheder/koncerner/fonde etc., hvis produktion eller omsætning i betydende omfang omfatter løbende indtægter fra produktion og salg af klart kræftfremkaldende stoffer, især tobak, ikke kan opnå støtte.


Forskning i Personlig forebyggelse

Kræftens Bekæmpelse ønsker at styrke forskning i personlig forebyggelse. Derfor afsættes der  midler til at gennemføre originale og ambitiøse projekter, som kan kortlægge risici og give viden om, hvordan samspil mellem genetiske, individuelle og omverdenens betingede faktorer kan gøre forebyggelse, screening og tidlig opsporing mere individuel.

Der afsættes 15 mio. kr.

Se hele opslaget her.

Ansøgningsfrist: 20. juni kl. 15.

Ansøgningerne skal udformes i henhold til KBVU’s ansøgningsregler, der er angivet i såvel vejledningen "Information om støttemuligheder og formkrav" som elektronisk skema. Herunder også habilitetskravene, der betyder at ansøgere, som inden for de seneste 10 år har modtaget, modtager eller forventer at modtage støtte fra virksomheder/koncerner/fonde etc., hvis produktion eller omsætning i betydende omfang omfatter løbende indtægter fra produktion og salg af klart kræftfremkaldende stoffer, især tobak, ikke kan opnå støtte.


Ældre og kræft og Multisyge og Kræft

Forskning vedrørende Ældre og Kræft:

Risikoen for kræft stiger med alderen. Derfor er det ofte ældre, der får kræft. Ældre er ofte mere svækkede og lider af andre sygdomme og reagerer anderledes på kræftbehandling end yngre kræftpatienter. Det skal afdækkes, hvordan ældre kræftpatienter bedst behandles, og hvordan sundhedsvæsenet kan forbedre indsatsen over for ældre patienter. Der kan både være kliniske forskningsprojekter eller forskningsprojekter, der afdækker forhold omkring ældre kræftpatienter.

Forskning vedrørende Multisyge og Kræft: 

Mange kræftpatienter har også andre sygdomme, når de får kræft. Det gør kræftbehandlingen vanskeligere – både i forbindelse med at stille diagnosen, selve behandlingen og forløbet efter behandlingen med senfølger m.v. Der er behov for viden om, hvordan man bedst behandler disse patienter og den risiko der er, når patienten får flere slags behandlinger samtidig, og når patienten allerede inden kræftbehandlingen indledes er svækket af anden sygdom. Der kan både være tale om kliniske forskningsprojekter og forskningsprojekter, der systematisk samler op på og sammenligner de resultater, der opnås på forskellige kræftområder i Danmark.

Der afsættes som udgangspunkt 12,5 mio. kr. til hvert af de to temaer. Men de 25 mio. kr. tildeles til forskningsprojekter inden for de to temaer efter kvalitetskriterier. Det forudsættes dog, at begge temaer tilgodeses i rimeligt omfang.

Se hele opslaget her.

Ansøgningsfrist: 20. juni kl. 15.

Ansøgningerne skal udformes i henhold til KBVU’s ansøgningsregler, der er angivet i såvel vejledningen "Information om støttemuligheder og formkrav" som elektronisk skema. Herunder også habilitetskravene, der betyder at ansøgere, som inden for de seneste 10 år har modtaget, modtager eller forventer at modtage støtte fra virksomheder/koncerner/fonde etc., hvis produktion eller omsætning i betydende omfang omfatter løbende indtægter fra produktion og salg af klart kræftfremkaldende stoffer, især tobak, ikke kan opnå støtte.


Forskning i Personlig behandling

Danmark har nogle af verdens bedste sundhedsdata og en stærk og god forskningstradition. Data bør bruges til at gøre behandlingen mere individuel, så den enkelte patient oftere alene får den behandling, der virker hos den enkelte patient.

Der ønskes forskningsprojekter, der udvikler viden og mere individuelle behandlingstilbud.

Der afsættes 15 mio. kr.

Se hele opslaget her.

Ansøgningsfrist: 20. juni kl. 15.

Ansøgningerne skal udformes i henhold til KBVU’s ansøgningsregler, der er angivet i såvel vejledningen "Information om støttemuligheder og formkrav" som elektronisk skema. Herunder også habilitetskravene, der betyder at ansøgere, som inden for de seneste 10 år har modtaget, modtager eller forventer at modtage støtte fra virksomheder/koncerner/fonde etc., hvis produktion eller omsætning i betydende omfang omfatter løbende indtægter fra produktion og salg af klart kræftfremkaldende stoffer, især tobak, ikke kan opnå støtte.

Elektronisk ansøgnings- og rapporteringssystem


Spørgsmål til det elektroniske ansøgningssystem: Kontakt venligst Anne Mette Bak hos Bevillingssektionen på amb@cancer.dk eller 35 25 72 57.