Gå til sygdomsliste

Knæk Cancer-midler

Se nedenstående opslag fra Knæk Cancer 2018 og 2019 vedrørende muligheder for støtte:

Knæk Cancer 2018

Ny medicin - indsamling af erfaringer fra klinisk praksis

Kræftens Bekæmpelse ønsker en mere systematisk opsamling af erfaringerne med ny medicin – så både patienter og læger har et bedre beslutningsgrundlag. Der er behov for at indsamle både patienternes og lægernes erfaring med ny medicin samt kortlægge, hvordan medicin udbredes og anvendes i forskellige behandlingslinjer/kombinationer for forskellige patientgrupper og molekylærbiologiske profiler. Herunder er der også behov for at udforske nye metoder til at evaluere effekter og bivirkninger af ny medicin under ibrugtagning, f.eks. ved at bruge patientrapporterede oplysninger.

Udover området 'ny medicin' kan der også udarbejdes ansøgninger til denne pulje, med henblik på at fremskaffe yderligere data vedrørende opsamling af erfaring fra klinisk praksis med anvendelse af kræftmedicin (eksisterende og nye indikationer). Ansøgninger der ønsker at efterprøve diagnostik og diagnostiske procedure medhenblik på at optimere den patientpopulation, der modtager medicinen er også velkomne.

Se hele opslaget her.

Ansøgningen skal udformes i henhold til KBVU’s ansøgningsregler, der er angivet i såvel vejledningen 'Information om støttemuligheder og formkrav' som elektronisk skema. Herunder også habilitetskravene, der betyder at ansøgere, som inden for de seneste 10 år har modtaget, modtager eller forventer at modtage støtte fra virksomheder/koncerner/fonde etc., hvis produktion eller omsætning i betydende omfang omfatter løbende indtægter fra produktion og salg af klart kræftfremkaldende stoffer, især tobak, ikke kan opnå støtte.

Ansøgningsfrist: 14. januar 2020 kl. 15.00.


Knæk Cancer 2019:

Genopslag

Behandlingsresultater set fra patienternes side
Kræftens Bekæmpelse uddeler 4,8 millioner til Behandlingsresultater set fra patienternes side - Patientrapporterede oplysninger ind i de kliniske databaser.

De multidisciplinære cancergrupper (DMCG) inviteres til at ansøge puljen i et samarbejde med deres kliniske kvalitetsdatabase og RKKP. Samarbejdet motiveres ud fra et fælles ønske om at integrere PRO i de kliniske kræftmiljøer og understøtte national udrulning af PRO-værktøjer, samt udvide den nationale kvalitetsmonitorering med PRO-indikatorer. Der vil blive lagt vægt på inddragelse af patienter i projekterne. Invitation sker gennem direkte henvendelse til formanden for de respektive DMCG’er, formændene for de kliniske kvalitetsdatabaser, direktøren for RKKP og formændene for kræftpatientforeningerne.

Se hele opslaget her
Se hele projektbeskrivelsen her.

Ansøgningsfristen: 20. april 2020 kl. 15.

Ansøgningerne skal udformes i henhold til KBPF’s ansøgningsregler, der er angivet i såvel vejledningen 'Information om støttemuligheder og formkrav' som elektronisk skema. Herunder også habilitetskravene, der betyder at ansøgere, som inden for de seneste 10 år har modtaget, modtager eller forventer at modtage støtte fra virksomheder/koncerner/fonde etc., hvis produktion eller omsætning i betydende omfang omfatter løbende indtægter fra produktion og salg af klart kræftfremkaldende stoffer, især tobak, ikke kan opnå støtte.

Genopslag

Forskning i personlig forebyggelse 
Kræftens Bekæmpelse uddeler 9 millioner til at styrke forskning i personlig forebyggelse. Derfor er der afsat 15 mio. kr., hvoraf der resterer 9 mio. kr. til at gennemføre originale og ambitiøse projekter, som kan kortlægge mulige risici og/eller give viden om, hvordan samspil mellem genetiske, individuelle og omverdenens betingede faktorer kan gøre forebyggelse, screening og tidlig opsporing mere individuel.

Se hele opslaget her

Ansøgningsfristen: 18. juni 2020 kl. 15.

Ansøgningerne skal udformes i henhold til KBVU’s ansøgningsregler, der er angivet i såvel vejledningen 'Information om støttemuligheder og formkrav' som elektronisk skema. Herunder også habilitetskravene, der betyder at ansøgere, som inden for de seneste 10 år har modtaget, modtager eller forventer at modtage støtte fra virksomheder/koncerner/fonde etc., hvis produktion eller omsætning i betydende omfang omfatter løbende indtægter fra produktion og salg af klart kræftfremkaldende stoffer, især tobak, ikke kan opnå støtte.

Knæk Cancer 2020 

Kræftens Bekæmpelses forretningsudvalg og hovedbestyrelse godkendte i november 2019 temaerne for Knæk Cancer 2020.

Følgende temaer ligger inden for rammerne af Kræftens Bekæmpelses tre pejlemærker frem mod 2025 'Et skridt foran kræft', 'Social ulighed i kræft' og 'Ingen skal stå alene med kræft':

Et dansk kræftforskningscenter
Tidlig diagnose
Unge talentfulde kræftforskere
Forskning i strategier mod behandlingsresistens
Mindre ulighed i kræft
Tværfaglig forskning i rehabilitering, tidlig palliativ indsats og pleje i forbindelse med kræft
Forskning i sjældne kræftsygdomme
HPV relateret kræft i Danmark.

Opslagene er under udarbejdelse og de vil blive opslået her, så snart de er klar.

Elektronisk ansøgnings- og rapporteringssystem


Spørgsmål til det elektroniske ansøgningssystem: Kontakt venligst Anne Mette Bak hos Bevillingssektionen på amb@cancer.dk eller 35 25 72 57.