Gå til sygdomsliste

Eksperimentel, klinisk og epidemiologisk kræftforskning

Ansøgninger behandles af Kræftens Bekæmpelses Videnskabelige Udvalg (KBVU)

Forudsætninger for at opnå bevilling

Forudsætningen for at opnå bevilling er at ansøger kan acceptere:

Kræftens Bekæmpelses etiske retningslinjer

Den danske kodeks for integritet i forskning

Støtte til projektudgifter

Kræftens Bekæmpelses Videnskabelige Udvalg støtter grundvidenskabelige, kliniske og epidemiologiske kræftforskningsprojekter.

Forskere (herunder forskere fra Kræftens Bekæmpelses egne forskningsafdelinger), der beskæftiger sig med kræftforskning inden for det læge- og naturvidenskabelige område kan søge støtte til egen løn samt postdocstipendier, videnskabelig og teknisk assistance, apparatur, driftsudgifter m.v. i forbindelse med deres projekt.

Udvalget ser meget gerne kvalificerede ansøgninger om støtte til projekter, der bygger bro mellem basal og klinisk forskning.

Retningslinjer:

Information om støttemuligheder og formkrav

Antal ansøgningssæt: 1

Næste ansøgningsfrist: 3. feb. 2020 kl.15.00

Støtte til udlandsophold inkl. løn

Kræftens Bekæmpelses Videnskabelige Udvalg yder støtte til studieophold, der er knyttet til gennemførelse af kræftforskningsprojekter.

Der kan søges støtte til løn samt rejse-, fragt-, sygeforsikrings- og andre merudgifter. Ansøges der om støtte til egen løn, behandles ansøgningen som en stipendieansøgning.

Retningslinjer:

 
Vejledning til ansøgning om udlandsophold over 1 måned

Information om støttemuligheder og formkrav

Antal ansøgningssæt: 1

Næste ansøgningsfrist: 3. feb. 2020 kl.15.00

Juniorforskerpris

Kræftens Bekæmpelse uddeler hvert år op til to juniorforskerpriser, for at støtte talentfulde yngre forskere, der har ydet en særlig indsats inden for dansk kræftforskning. Prisen tildeles fortrinsvis unge forskere, der har vist en ekstraordinær indsats og/eller opnået resultater med vigtig internationalt gennembrud og opmærksomhed.

Der uddeles to priser, den ene inden for området basal, biologisk og epidemiologisk kræftforskning, den anden inden for området klinisk kræftforskning.

Prisen er på 100.000 kr. og overrækkes på Kræftens Bekæmpelses Repræsentantskabsmøde i maj.

Indstilling af kandidat til Juniorforskerprisen

Prismodtageren skal være under 40 år ved indstillingsfristens udløb.

Indstillingen skal være på engelsk og skal indeholde:

  • Motivation
  • Beskrivelse af kandidatens forskningsindsats med angivelse af kræftrelevans. Det skal fremgå tydeligt hvad der kendetegner kandidatens ekstraordinære indsats og/eller resultater. Ved studerende, skal forskning der ligger uden for et standardforløb fremgå
  • Kort CV med publikationsliste

Indstillinger indsendes via ansøgnings- og afrapporteringssystemet (skema bliver tilgængeligt fra september 2020). En signeret kopi af indstillingen sendes desuden til cja@cancer.dk.

Retningslinjer:

Information om støttemuligheder og formkrav

Antal ansøgningssæt: 1 (sendt til cja@cancer.dk)

Næste ansøgningsfrist: 11. dec. 2020 kl.15.00

Støtte til udlandsophold over 1 måned ekskl. løn

Kræftens Bekæmpelses Videnskabelige Udvalg yder støtte til studieophold, der er knyttet til gennemførelse af kræftforskningsprojekter.

Der kan søges støtte til rejse-, fragt-, sygeforsikrings- og andre merudgifter.

Retningslinjer:

 
Vejledning til ansøgning om udlandsophold over 1 måned

Information om støttemuligheder og formkrav

Antal ansøgningssæt: 1

Ansøgningsfrist: 15. feb., 15. maj, 15. aug., 15. nov., alle dage kl. 15.00

Støtte til udlandsophold under 1 måned

Kræftens Bekæmpelses Videnskabelige Udvalg yder støtte til kortvarige rejser i forbindelse med kræftforskning.

Der gives fortrinsvis støtte til rejse og ophold i udlandet i forbindelse med arbejde evt. samarbejde af op til 1 måneds varighed samt mødedeltagelse, hvor ansøger skal fremlægge sine forskningsresultater via foredrag eller poster.

Kun i undtagelsestilfælde ydes der støtte til personer uden kandidatgrad og til forskere, der på rejsetidspunktet arbejder ved et forskningslaboratorium i udlandet.

Retningslinjer:

Vejledning til ansøgning om støtte til rejse under 1 måneds varighed

Information om støttemuligheder og formkrav

Antal ansøgningssæt: 1

Ansøgningsfrist: 15. feb., 15. maj, 15. aug., 15. nov., alle dage kl. 15.00

Støtte til skolarstipendier

Kræftens Bekæmpelses Videnskabelige Udvalg uddeler skolarstipendier, som kan søges af naturvidenskabs- og medicinstuderende til udførelse af et kræftforskningsprojekt i en periode, der vil forlænge studietiden udover den normerede tid.

Stipendiet er på 10.000 kr. pr. måned, dvs. 120.000 kr. for et år. Det er ikke muligt at få tildelt skolarstipendium for mere end ét år.

Retningslinjer:

 
Vejledning til ansøgning om skolarstipendium

Information om støttemuligheder og formkrav

Antal ansøgningssæt: 1

Ansøgningsfrist: 15. feb., 15. maj, 15. aug., 15. nov., alle dage kl. 15.00

Støtte til gæsteforelæsere til videnskabelige selskabers møder

Kræftens Bekæmpelse har afsat en pulje på 35.000 kr. til udgifter i forbindelse med udenlandske foredragsholderes forelæsninger om kræftrelevante emner i forbindelse med åbne møder arrangeret af videnskabelige selskaber.

Retningslinjer:

 
Ansøgningen, der skal fremsendes i god tid før mødets afholdelse, skal indeholde en kort beskrivelse af foredragets indhold, herunder en specificering af cancerrelevansen i foredraget, oplysninger om mødets samlede budget samt et budget for foredragsholderens udgifter til rejse og ophold. Der skal ikke bruges ansøgningsskema.

Ansøgningerne behandles af et underudvalg under Kræftens Bekæmpelses Videnskabelige Udvalg.

Der er løbende ansøgningsfrist og ansøgningen sendes til:

Bevillingssektionen
Kræftens Bekæmpelse
Strandboulevarden 49
2100 København Ø

Ved spørgsmål kontakt Anne Mette Bak på 35 25 72 57 eller amb@cancer.dk.

Falder ansøgningsfristen på en lørdag, søndag eller helligdag, rykkes fristen til førstkommende hverdag. Retningslinjer for, hvornår man kan forvente svar på sin ansøgning, samt hvornår en eventuel bevilling vil være til rådighed, er anført i de generelle retningslinjer.

Hvis oplysninger i skemaer og vejledninger giver anledning til spørgsmål, kan henvendelse rettes til Bevillingssektionen.

Faglig vejledning

Er det første gang du ansøger om støtte, kan det anbefales at søge faglig vejledning hos erfarne kolleger.