Gå til sygdomsliste

Støtte til afholdelse af konferencer og symposier

Støtte til afholdelse af åbne konferencer, symposier og møder i Danmark inden for kræftrelaterede emner med udenlandsk oplægsholder.

Det er ikke muligt at søge om midler til deltagelse på konferencer i Danmark og i udlandet i denne pulje – se øvrige muligheder for støtte her:

Biologisk, translationel og klinisk kræftforskning

Rammen for støtte

Ved ansøgning til Kræftens Bekæmpelses forretningsudvalg er det muligt at opnå støtte til afholdelse af åbne konferencer, symposier og møder. Der gives støtte til dækning af rejse- og opholdsudgifter for inviterede udenlandske foredragsholdere, der bringer ny viden om kræftområdet til Danmark. Der kan ansøges om op til 50.000 kr. pr. arrangement.

Der kan ansøges om op til 15.000 kr. til dækning af udgifter til afholdelse af digitale konferencer med deltagelse af udenlandske oplægsholdere. Det kan for eksempel være udgifter til produktion af mindre film, professionelt AV-udstyr og/eller bistand fra lokale AV-leverandører.

Der kan ikke søges støtte til konferencer, symposier og møder arrangeret af Kræftens Bekæmpelse.

Indhold i ansøgning

Ansøgningen skal sendes elektronisk til Kræftens Bekæmpelse og være på dansk.

Ansøgningen skal indeholde følgende:

  1. Ansøgerens navn, titel, ansættelsessted samt angivelse af den arrangerende organisation og beløb
  2. Formål, beskrivelse af kræftrelevans
  3. Navne på udenlandske oplægsholdere
  4. Deltagergruppe, herunder forventet antal deltagere

    Som bilag vedlagt ansøgningen:
  5. Program for arrangementet
  6. Budget, herunder præciseret ansøgningsbeløb vedrørende rejse- og opholdsudgifter
  7. Budget for hele arrangementet, herunder andre sponsorer/finansieringskilder og angivelse af støttebeløbet fra disse.

Bemærk: Redegør ansøgningen ikke for de 7 ovenstående punkter, kommer ansøgningen ikke i betragtning.

Betingelser for støtte

Ansøgninger indsendes så tidligt som muligt i forhold til arrangementets afholdelse, dog senest to måneder før. Der er ikke mulighed for at søge om støtte til arrangementer, som er afholdt inden modtagelse af tilsagn om støtte.

Ansøgninger vil almindeligvis blive besvaret inden for tre uger efter modtagelsen.

Ansøgeren aflægger regnskab for støttens anvendelse senest tre måneder efter afholdelse af arrangementer.

Støtte fra Kræftens Bekæmpelse ydes under forudsætning af, at ansøgeren ikke har modtaget, modtager eller forventer at modtage støtte fra virksomheder/­kon­cerner/­ fonde etc., hvis produktion eller omsætning i betydende omfang omfatter løbende indtægter fra produktion og salg af klart kræftfremkaldende stoffer, især tobak.

Kræftens Bekæmpelse støtter alene arrangementer, der afholdes på et passende økonomisk niveau. Kræftens Bekæmpelse støtter ikke arrangementer, der i større omfang finansieres af medicinalindustrien.

Forretningsudvalget betinger sin støtte af, at det fremgår af mødematerialet, at arrangementet afholdes med støtte fra Kræftens Bekæmpelse, og at foreningens logo er synligt.

Kræftens Bekæmpelses navn og logo må ikke i mødemateriale mv. fremstå i umiddelbar nærhed af medicinal- og medicoindustris navne og logoer. Kræftens Bekæmpelse kan krediteres på følgende måde: ”Kræftens Bekæmpelse har ydet støtte til udenlandsk oplægsholders deltagelse”.

Støtte ydes altid med forbehold for, at der i tilfælde af overskud efter afholdelse af arrangementer er krav om, at Kræftens Bekæmpelse skal have midler tilbagebetalt tilsvarende det beløb, som arrangementet eventuelt genererer i overskud, dog maksimalt det bevilligede beløb.

Underskrevet ansøgning stiles til Kræftens Bekæmpelses forretningsudvalg og indsendes elektronisk på mail til: ic@cancer.dk

Kræftens Bekæmpelse
Att. sekretær Ingelise Corydon
Politik & Jura
Strandboulevarden 49
2100 København Ø