Gå til sygdomsliste

Open Access

(for English version see below)

Kræftens Bekæmpelse har tilsluttet sig de offentlige forskningsråd og fondes Open Access-politik.

Open Access-politik
 

Det er ønsket, at Open Access anvendes som standard i forbindelse med videnskabelig publicering. Målet er, at alle videnskabelige artikler, som er kvalitetssikrede i peer review og optaget i et videnskabeligt tidsskrift, skal kunne læses og distribueres uden finansielle, tekniske eller juridiske restriktioner.

De publicerede videnskabelige artikler, som er resultatet af forskningsprojekter, der er helt eller delvist finansieret af Kræftens Bekæmpelse, skal gøres frit tilgængelige for alle via Open Access, hvis tidsskriftet tillader det (grøn Open Access).

Meningen er at give alle mulighed for uhindret og omkostningsfri digital adgang til at kunne læse og anvende videnskabelig information i digital form via internettet. Dette vil forbedre mulighederne for en bredere anvendelse af de nyeste forskningsresultater.

Kræftens Bekæmpelse ønsker med Open Access-politikken samtidig at sikre forskerne et bedre ståsted med hensyn til ophavsret til egne artikler i forbindelse med videnskabelig publicering.

Forskere, der opnår bevillinger fra Kræftens Bekæmpelse, skal overholde de krav og betingelser, der er forbundet med Open Access. Se de nærmere krav og betingelser her:

Open Access-politik for offentlige forskningsråd og fonde

Bevillingsbetingelser

The Danish Cancer Society has joined the Open Access policy for public research councils and foundations.
 

Open Access-policy
 

It is requested that Open Access will be used as a standard in connection with scientific publishing. The aim is to ensure that all scientific articles, assured by peer review and published in a scientific magazine, can be read and distributed without any financial, technical or legal restrictions.

If permitted by the magazine, the published scientific articles, which are the result of research projects, fully or partly financed by the Danish Cancer Society must be made freely available to everybody via Open Access (green Open Access).

The intention is to ensure everybody free and cost-free digital access to read and use scientific information in digital form via the Internet. This will improve the possibilities of a broader utilisation of the most recent research results.

With this policy, The Danish Cancer Society wants to make sure that the researchers will get a better foothold regarding copyright for their own articles in connection with scientific publication.

Researchers who obtain grants from The Danish Cancer Society must follow the demands and requirements connected with Open Access. See more details here:

Open Access policy for public research councils and foundations

Funding Conditions