Gå til sygdomsliste

Hjælp til familier med kræftramte børn

Hvis du har et barn med kræft, har du mulighed for at søge hjælp til de økonomiske og praktiske problemer, der kan følge med dit barns sygdom.

De fleste børneafdelinger på hospitalerne har tilknyttet en socialrådgiver, der kan hjælpe dig med at få overblik over den ændrede situation og oplyse om, hvilke muligheder der er for at søge hjælp hos din kommune.

Der er mulighed for få at hjælp til:

 • Dagpenge ved pasning af alvorligt sygt barn
 • Aflastning
 • Hjælp til dækning af ekstra udgifter på grund af barnets sygdom
 • Hjælp til dækning af transport udgifter
 • Hjælpemidler
 • Undervisning
 • Legater

Dagpenge ved pasning af alvorligt sygt barn

Hvis barnet er indlagt på hospital i mindst 12 dage, kan der ydes dagpenge til forældre til børn under 18 år (enlige forsørgere er undtaget) efter barselslovens § 26.

Ansøgeren skal opfylde beskæftigelseskravet i barselsloven. Dagpengene udgør kr. 4.465 kr. (2022) pr. uge og kan højest udbetales i 52 uger.

Retten til dagpenge giver dig ikke automatisk ret til at holde orlov fra arbejdet. Det skal du aftale med arbejdsgiveren.

Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste

Hvis kommunen bevilger kompensation for tabt arbejdsfortjeneste, er det muligt at få dækket en del af arbejdstiden. Det kan der f.eks. være brug for, hvis barnet skal ledsages til ambulante behandlinger, men i øvrigt er i stand til at have en almindelig hverdag.

Begge forældre kan få deltids tabt arbejdsfortjeneste, hvis den bedste løsning for familien er, at man deler opgaven. I særligt alvorlige tilfælde, f.eks. ved indlæggelse på hospitalet, kan begge forældre få kompensation for tabt arbejdsfortjeneste.

Betingelserne for at få bevilget tabt arbejdsfortjeneste er, at

 • Barnet er under 18 år og har en betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller en indgribende kronisk eller langvarig sygdom
 • Det er en nødvendig konsekvens af den nedsatte funktionsevne eller sygdommen, at barnet passes i hjemmet
 • Det er mest hensigtsmæssigt, at det er moderen, faderen eller anden pårørende, der passer barnet
 • At du som forsørger helt eller delvis har måttet ophøre med din beskæftigelse for at passe barnet eller ikke kan påtage dig beskæftigelse, fordi du passer dit alvorligt syge barn

Kommunen vurderer, om betingelserne er opfyldt.

Afgrænsning imellem barselslovens § 26 og servicelovens § 42

Børn, der er omfattet af lovens § 26, kan samtidig være eller blive omfattet af personkredsen for tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens § 42.

Der kan dog kun udbetales ydelser efter den ene af bestemmelserne. Forældre må i disse tilfælde vælge regelsæt, og kommunen kan vejlede.

Generelt adskiller § 26 i barselsloven sig fra § 42 i serviceloven ved følgende:

 • § 26 i barselsloven betinges af alvorlig sygdom (det er dog ikke sygdommens art, men sygdommens længde, der er afgørende for, om barnet er omfattet bestemmelsen). Servicelovens § 42 betinges af, at barnet har betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
 • § 26 er begrænset til, at sygdommen skal vare 12 dage eller mere (for enlige endda mindre end 12 dage), hvorimod § 42 kræver mindst en indgribende langvarig eller kronisk lidelse
 • Som udgangspunkt betinges § 26 af, at barnet har behov for ophold på sygehus, eller hvad der kan sidestilles hermed. Hvorimod § 42 betinges af, at barnet forsørges i eget hjem (hvilket dog ikke betyder at barnet ikke kan være indlagt på sygehus)
 • § 26 kompenserer indtægtstabet op til højeste dagpengesats. § 42 kompenserer som udgangspunkt det indtægtstab, som forældre har ved at opgive lønnet arbejde - dog kun op til et fastsat maksimum
Beløb ved tabt arbejdsfortjeneste

Kompensationen udbetales som et skattepligtigt beløb på maks. 33.063 kr. om måneden (2022).

Kompensation så længe det er nødvendigt

Du kan søge kompensation for tabt arbejdsfortjeneste eller mistede arbejdsløshedsdagpenge allerede fra barnets indlæggelse, og så længe det er nødvendigt, at en af forældrene har orlov fra sit arbejde for at passe barnet i hjemmet.

Du kan få hjælp i op til tre måneder efter, at barnet er blevet rask, blevet mindre behandlingskrævende eller i værste fald ikke overlevede.

Aflastning derhjemme og hjælp til daglige gøremål

Hvis I har behov for aflastning derhjemme og hjælp til daglige gøremål, kan I søge kommunen om aflastning. Kommunen fastsætter behovet for aflastning efter en vurdering af den enkelte familie.

Der kan være et særligt behov for aflastning, når den ene af forældrene får kompensation for tabt arbejdsfortjeneste og er hjemme hos det syge barn 24 timer i døgnet. Hjælpen kan f.eks. bestå af:

 • Hjemmehjælp
 • Privat ansat hjælp til pasning af barnet eller søskende
 • Særlig dagpleje

Se mere om samspillet mellem forældrenes mulighed for kompensation i Praksisnyt nr. 81 fra DUKH

Hjælp til dækning af ekstraudgifter på grund af barnets sygdom

Hvis dit kræftramte barn er under 18 år, kan kommunen dække de ekstraudgifter, der er en direkte følge af barnets sygdom.

For at få bevilliget penge, skal jeres årlige ekstra udgifter være på 5.207 kr. (2022) eller mere.

Merudgiftsydelsen er uafhængig af indkomst og er skattefri.

Eksempler på ekstraudgifter, der kan søges støtte til

Nogle af de typiske tilfælde, hvor der kan ydes støtte til dækning af merudgifter, er:

 • Kost og diætpræparater - f.eks. kost til forældrene under barnets indlæggelse
 • Medicin - egenbetalingen af tilskudsberettiget medicin
 • Vask og personlig hygiejne - hvis sygdommen medfører særlige vaskeudgifter
 • Transport - hvis der ikke kan ydes støtte efter andre regler
 • Tøj - særlige beklædningsudgifter, f.eks. hvis barnets vægt er meget svingende, eller til ekstra bleer og engangshandsker
 • Kurser for forældre og pårørende
 • Beskæftigelse af barnet - f.eks. engangsydelser til særligt legetøj

Du kan læse mere om merudgifter til børn på DUKH's hjemmeside:

DUKH's information om merudgifter til børn

Dækning af ekstra udgifter søges samlet

Det er kommunen, som bevilger dækning af merudgifter. Du skal ansøge om merudgifter via borger.dk:

Borger.dk - merudgifter

Merudgiftsydelsen beregnes for et år ad gangen, men hvis der sker ændringer i ekstraudgifterne, kan ydelsen reguleres for en kortere periode. Merudgiftsydelsen udbetales en gang om måneden.

Hjælp til dækning af transportudgifter

Hvis dit barn ofte er indlagt eller ikke kan køre med offentligt transport, kan udgifter til transport hurtigt løbe op. Du kan søge kommunen om hjælp til dækning af disse transportudgifter til såvel offentlige transportmidler som ved anden transport (taxa eller egen bil).

Nogle af de typiske tilfælde, hvor der kan ydes støtte til dækning af transport:

 • Forældrebesøg på hospital under barnets indlæggelse
 • Fritidstransport, når offentlige transportmidler ikke kan benyttes (taxa eller egen bil)
 • Transport til f.eks. særlig dagpleje
 • Transport til behandling af barn med ledsager (kan i visse situationer dækkes af sygehuslovgivningen)

Hjælpemidler

Hjælpemidler til kortere eller længere brug kan stilles til rådighed af hospitalet f.eks.:

 • Parykker udleveres til eje
 • Kørestole udlånes
 • Senge udlånes

Undervisning

Hvis dit barn er indlagt eller på grund af sygdom ikke kan følge den normale skolegang, skal det kommunale skolevæsen tilbyde undervisning på hospitalet eller i hjemmet.

Børn kan også være forsikrede mod kritisk sygdom

Hvis dit barn får kræft, er det en god idé undersøge dine forsikringsbetingelser, da dit barn kan have mulighed for at få udbetalt et større engangsbeløb. Det er nemlig ikke kun voksne, der kan være forsikrede mod kritisk sygdom. Hvis du som forælder er omfattet af en gruppelivsforsikring eller en pensionsordning, kan dit barn være omfattet af dækning.

Det er også muligt at tegne særskilte forsikringer mod kritisk sygdom for børn. I begge tilfælde vil barnet typisk være dækket fra fødslen, og indtil det fylder 18 år.

Legater

Kræftens Bekæmpelse har nogle mindre legater, der kan søges til børn med kræft. Socialrådgiveren på hospitalet kan være behjælpelig med at ansøge herom. Endvidere findes der andre fonde, f.eks. Børnecancerfonden, der kan søges til særlige formål.

Legater

Læs mere:

Her kan du finde gode råd til familier med kræftramte børn:

Hvis dit barn har kræft

Læs mere om kræftpatienters rettigheder:

Rettigheder

Læs mere om dine muligheder, hvis du har brug for hjælp i hjemmet:

Hjælp i hjemmet


 
Sebastian besøger kræftafdelingen

Sebastian fortæller om kemoterapi og strålebehandling.