Gå til sygdomsliste

Sygdom Brystkræft - kvinder, Hoved-halskræft, Lungekræft, ikke småcellet, Modermærkekræft, Spiserørskræft, Æggestokkræft
Fase Fase 1
Stadie Stadie 3, Stadie 4
Kort titel BP42595
Forsøgets lange titel Et åbent, multicenter-, fase 1b-forsøg for at vurdere sikkerhed, tolerabilitet, farmakokinetik, farmakodynamik og foreløbig antitumoraktivitet af RO7296682 i kombination med atezolizumab hos deltagere med fremskredne og/eller metastatiske kræftsygdomme
Overordnede formål

At vurdere sikkerhed og virkning af RO7296682 i kombination med atezolizumab hos deltagere med fremskredne og eller metastatiske kræftsygdomme

Undersøgelsesdesign

Ikke-randomiseret, fase 1b, multicenter studie

Primære endpoints
 • Bivirkninger 
 • Dosislimiterende toksicitet 
 • Objektiv responsrate (del II og III)
Sekundære endpoints
 • Objektiv responsrate (del I)
 • Sygdomskontrol rate 
 • Responsvarighed 
 • Progressionsfri overlevelse 
 • Absolut overlevelse 
 • Farmakokinetik for RO7296682
 • Behandlingsinducerede ændringer i niveau af regulatoriske T-celler (Treg) i blod og/eller tumor
 • Behandlingsinducerede ændringer i forholdet mellem Treg/ Teff (effektor T-celler) i blod og/eller tumor
Inklusionskriterier
 • Diagnosticeret med fremskreden eller metastatisk solid tumor, som er progrediereret på standardbehandling, er intolerant overfor standardbehandling og/eller er ikke egnet til standardbehandling. Deltagere hvis tumorer har kendte mutationer skal have oplevet sygdomsprogression eller intolerance overfor en respektiv målrettet behandling
 • Målbar sygdom fj. RECIST 1.1
 • Performance status 0-1
 • Tilgængelig den senest arkiverede tumor vævsprøve
 • Adækvat kardiovaskulær-, hæmatologisk-, lever- og nyrefunktion
 • Deltagere, der modatger antikoagulationsbehandling, skal være på et stabilt niveau
Eksklusionskriterier
 • Kendt hypersensitivitet overfor komponenter i RO7296682 og atezolizumab
 • Anamnese med eller klinisk evidens for primær CNS-tumor eller CNS-metastaser 
 • Anden malign sygdom inden for de seneste 2 år
 • Kendt aktiv eller ukontrolleret infektion
 • HIV positiv ved screening
 • Positiv for hepatitis B og C
 • Modtaget levende vaccine inden for 28 dage op til start på forsøgsbehandling
 • Større kirugisk procedure eller signifikant traumatisk skade inden for 28 dage op til første RO7296682 og atezolizumab infusion
 • Komplikationer til sårheling
 • Anamnese med Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse eller DRESS (drug rash with eosinophilia and systemic symptoms)
 • Aktiv eller anamnese med autoimmun sygdom eller immundefek
 • Tidligere behandling med immun-checkpoint inhibitorer (CPI) (fx anti-CTLA4, anti-PD1, anti-PDL1), immunmodulerende monoklonale antistoffer (mAbs) og/eller mAb-deriverede behandlinger er tilladt
 • Behandling med standard strålebehandling, kemoterapi, målrettet behandling eller behandling med anden forsøgsmedicin inden for 28 dage eller 5 halveringstider op til første RO7296682 infusion
 • Strålebehandling inden for de sidste 4 uger op til start af forsøgsbehandling. Begrænset palliativ strålebehandling er tilladt
Behandling

Eksperimentel del I, dosiseskalering:

Stigende doser af RO7296682 administreres intravenøst på dag 1 i serier af 21 dage

1200 mg atezolizumab administreres intravenøst på dag 1 i serier af 21 dage

 

Eksperimentel del II, dosisudvidelse:

Anbefalet fase 2 dosis af RO7296682 administreres intravenøst på dag 1 i serier af 21 dage

1200 mg atezolizumab administreres intravenøst på dag 1 i serier af 21 dage

 

Eksperimentel del III, eksplorativ:

Anbefalet fase 2 dosis af RO7296682 administreres intravenøst på dag 1 i serier af 21 dage

1200 mg atezolizumab administreres intravenøst på dag 1 i serier af 21 dage

Planlagt antal patienter

i alt 180 patienter

Deltagende afdelinger
 • Rigshospitalet (Lukket)
Protokolnr

NCT04642365

Primær investigator Rigshospitalet
Dato for sidste revision