Gå til sygdomsliste

Sygdom Myelomatose (knoglemarvskræft)
Fase Fase 2
Kort titel BONE
Forsøgets lange titel Knogleheling under ninlaro eksponering. Et ublindet fase 2 single-center studie.
Overordnede formål

At undersøge hvorvidt behandling med ixazomib ved myelomatose kan styrke knoglerne således at de bliver mere resistente over for fremtidige frakturer. Ixazomib gives på et tidspunkt hvor sygdommen er i stabil fase for at mindske muligheden for at den potentielle knogle anaboliske effekt overdøves af den aktive myelomatoses kataboliske effekt.

Undersøgelsesdesign

Ublindet, single-center, fase 2 studie.

Primære endpoints
 • Opheling af osteolytiske knoglelæssioner på lavdosis CT
Sekundære endpoints
 • Øget knogleformation under behandling med ixazomib på NaF-PET
 • Øget knogleanabolisme under behandling med ixazomib
 • Øget knogleformation/knogledegradations rate under behandling med ixazomib
 • Øget knogleformation ved brug af histomorfometrisk evaluering
 • Ændringer i patientens mesenkymale stroma celler mod et mere osteoblastisk stadie
 • Sikkerhed og toksicitet under behandling med ixazomib
 • Cancer respons på behandling med ixazomib
 • Overholdelse af behandlingsregimet
 • Opheling af osteolytiske knoglelæssioner på lavdosis CT efter 3, 12 og 24 måneder
Inklusionskriterier
 • Symptomatisk myelomatose jf. IMWG kriterierne
 • Detaktabel osteolyse på lavdosis CT (mindst 5 mm)
 • Stabil sygdom defineret som ingen tegn til progression i 3 måneder uden anti-myelomatose behandling
 • Opnået partielt respons eller bedre under sidste behandling
 • Forventet levetid ≥ 6 måneder
 • Performance status 0-2
Eksklusionskriterier
 • Behandling med denosumab inden for de seneste 4 uger
 • Kendt konkomitant malign sygdom
 • Kendt overfølsomhed over for ixazomib
 • CNS-involvering
 • Pågående eller aktiv systemisk infektion, aktiv hepatitis B eller C eller kendt HIV positiv
 • Absolut neutrofile <1,000/mm3 uden vækstfaktor
 • Trombocytter <75,000/mm3. Blodplade transfusion for at kunne møde inklusionskriteriet er ikke tilladt inden for 3 dage op til inklusion
 • Adækvat lever- og nyrefunktion
 • Strålebehandling inden for 14 dage op til inklusionen
 • Større kirurgisk indgreb inden for 14 dage op til inklusionen
 • Evidens for pågående, ukontrolleret kardiovaskulære tilstande, inklusiv ukontrolleret hypertension, ukontrollerede arytmier, ukontrolleret hjertesvigt, ustabil angina eller AMI inden for de seneste 6 måneder
 • Systemisk behandling med stærke CYP3A inducerer
 • Perifer neuropati grad 1 med smerter eller grad 2
 • Deltagelse i et andet klinisk studie inden for 30 dage op til opstart i dette studie eller under deltagelse i studiet
 • Kendt GI-sygdom eller GI-procedure, som kan interferere med den orale absorption eller tolerance over for ixazomib, inklusiv synkebesvær
 • Infektion som kræver systemisk antibiotisk behandling eller anden alvorlig infektion inden for 14 dage op til inklusion i studiet
Behandling

4 mg ixazomib administreres p.o. på dag 1, 8 og 15 i op til 24 serier af 28 dage.

Planlagt antal patienter

Deltagende afdelinger
 • Odense Universitetshospital (Lukket)
Protokolnr

EudraCT nr.: 2018-003258-25

Clinicaltrials.gov nr.: NCT04028115

Primær investigator Odense Universitetshospital
Dato for sidste revision 2021-04-01